St.prp. nr. 25 (2004-2005)

Om endringer på statsbudsjettet for 2004 under kapitler administrert av Miljøverndepartementet

Til innholdsfortegnelse

Forslag til vedtak om endringer på statsbudsjettet for 2004 under kapitler administrert av Miljøverndepartementet

I

I statsbudsjettet for 2004 gjøres følgende endringer:

Utgifter:

Kap. Post Formål Kroner
1400 Miljøverndepartementet (jf. kap. 4400)
(ny) 77 Oppfyllelse av garantiansvar for miljøvernlån bevilges med 9 690 000
1441 Statens forurensningstilsyn (jf. kap. 4441)
73 Tilskudd til biloppsamlingssystemet, forhøyes med 12 000 000
fra kr 123 180 000 til kr 135 180 000
75 Utbetaling av pant for bilvrak, overslagsbevilgning, forhøyes med 15 000 000
fra kr 151 252 000 til kr 166 252 000
1465 Statens kjøp av tjenester i Statens kartverk
21 Betaling for statsoppdraget, kan overføres forhøyes med 10 000 000
fra kr 331 323 000 til kr 341 323 000
2465 Statens kartverk (jf. kap. 5491 og 5603)
24 Driftsresultat
1 Driftsinntekter -456 323 000
2 Driftsutgifter, overslagsbevilgning 441 619 000
3 Avskrivninger 12 232 000
4 Renter av statens kapital 3 204 000
732 000 0
1471 Norsk Polarinstitutt (jf. kap. 4471)
01 Driftsutgifter, nedsettes med 8 999 000
fra kr 108 696 000 til kr 99 697 000

Inntekter:

Kap. Post Formål Kroner
4441 Statens forurensningstilsyn (jf. kap. 1441)
08 Inntekter fra salg av bilvrak, forhøyes med 21 000 000
fra kr 31 696 000 til kr 52 696 000
5322 Statens miljøfond, avdrag
91 Innbetaling av avdrag, forhøyes med 8 400 000
fra kr 14 000 000 til kr 22 400 000
5621 Statens miljøfond, renteinntekter
80 Renteinntekter, nedsettes med 1 600 000
fra kr 7 000 000 til kr 5 400 000
4471 Norsk Polarinstitutt (jf. kap. 1471)
01 Salgs- og utleieinntekter, nedsettes med 8 999 000
fra kr 17 299 000 til kr 8 300 000

Fullmakter til å overskride gitte bevilgninger

II

Omdisponeringsfullmakt

Stortinget samtykker i at Miljøverndepartementets fullmakt til å foreta omdisponeringer mellom kap. 1465 Statens kjøp av tjenester i Statens kartverk, post 21 Betaling for statsoppdraget og kap. 2465 Statens kartverk, post 45 Større utstyrsinnkjøp og vedlikehold økes med 3 mill. kroner fra 3 mill. kroner til 6 mill. kroner.

Til dokumentets forside