St.prp. nr. 25 (2004-2005)

Om endringer på statsbudsjettet for 2004 under kapitler administrert av Miljøverndepartementet

Til innholdsfortegnelse

2 Endringsforslag

Kap. 1400 Miljøverndepartementet (jf. kap. 4400)

Post 77 Oppfyllelse av garantiansvar for miljøvernlån

Ordningen med å gi statlige garantier for miljøvernlån ble avviklet fra og med 1. januar 1997. Miljøverndepartementet har fullmakt til å utgiftsføre uten bevilgning de tap som staten er juridisk forpliktet til å dekke, jf. St.prp. nr. 1 (2003-2004). Forutsetningen er at departementet så snart det er mulig legger fram forslag for Stortinget om å dekke tapene.

Som følge av dette legger Miljøverndepartementet fram forslag om å dekke oppståtte og utgiftsførte tap under garantiordningen i perioden 1.10.2003 til 30.09.2004 som samlet utgjør 9 690 000 kroner.

Kap. 1441 Statens forurensningstilsyn (jf. kap. 4441)

Post 73 Tilskudd til biloppsamlingssystemet

Utbetaling av tilskudd henger sammen med omfanget av innleverte bilvrak. Som omtalt under kap. 1441 post 75 viser siste prognose for innleverte bilvrak i 2004 at det forventes å bli innlevert flere vrak enn opprinnelig budsjettert. Dette fører til at det blir behov for ekstra bevilgning på posten for inneværende år for å dekke utgiftene i forbindelse med utbetaling av driftsstøtte til biloppsamlerne via Tollregion Midt-Norge.

Ordningen omfatter også støtte til pressing og frakt av vrak fra oppsamlingsplassene. Skrapjernsprisen har denne høsten vært tre ganger høyere enn gjennomsnittsprisen de siste tre årene, noe som har medført økte kostnader for utbetaling av jernverdi til biloppsamlerne.

Posten foreslås styrket med 12,0 mill. kroner for å dekke merutgifter i forbindelse med utbetaling av driftsstøtte til biloppsamlerne, utbetalinger ifm. økt jernverdi og støtte til pressing og frakt av vrak.

Inntektene fra vrakpantavgiften for førstegangsregisterte kjøretøyer og inntekter fra salg av metall i vrakene skal over tid balansere med utgiftene under denne posten. Økt skrapjernpris medfører også økte inntekter under kap. 4441 post 08 i 2004. Det vises til omtale under sistnevnte post.

Kap. 1441 Statens forurensningstilsyn (jf. kap. 4441)

Post 75 Utbetaling av pant for bilvrak, overslagsbevilgning

I budsjettforslaget for 2004 er det lagt til grunn at det blir innlevert ca. 100 000 bilvrak som det skal utbetales pant for. I 2003 ble det utbetalt pant for ca. 107 000 bilvrak. Statistikken fra første halvår viser en høyere innsamling av bilvrak i år enn i fjor. Økningen skyldes først og framst en avventende innlevering av vrak i fjor høst pga. en forventet økning i vrakpanten. Lav rente har videre medført en økning i nybilsalget.

Per 2. tertial er det benyttet i overkant av 83 pst. av bevilgingen. Statistikken over vrakede kjøretøy per 1. halvår 2004 viser at innleveringen ligger ca. 10 000 vrak over forutsetningen for budsjettforslaget for 2004. Med en stabil frekvens på vraking i 2. halvår anslås det å være behov for en tilleggsbevilgning på 15,0 mill. kroner på denne posten for 2004.

Bevilgning på kap. 1441 post 75 foreslås økt med 15,0 mill. kroner, som følge av merutgifter i forbindelse med utbetaling av pant for flere bilvrak enn budsjettert.

Kap. 1465 Statens kjøp av tjenester i Statens kartverk

Post 21 Betaling for statsoppdraget, kan overføres

Bevilgningen under posten foreslås økt med 10,0 mill. kroner, for inndekning av kostnader i forbindelse med omstillingen av Statens kartverk i 2004. Samtidig bes det om en utvidet adgang til å foreta omdisponeringer mellom kap. 1465 post 21 og kap. 2465. post 45, jf. forslag om endring av romertallsvedtak nedenfor.

Kap. 2465 Statens kartverk (jf. kap. 5491 og 5603

Post 24 Driftsresultat

Som følge av økningen under kap. 1465 post 21 økes driftsinntekter og driftsutgifter tilsvarende. Driftsresultatet blir ikke endret. Det vises til omtale under kap. 1465 post 21.

Kap. 1471 Norsk Polarinstitutt (jf. kap. 4471)

Post 01 Driftsutgifter

Bevilgningen under posten foreslås redusert med 8 999 000 kroner for å dekke inntektsreduksjonen under kap. 4471 post 01. Det vises til omtale under denne posten.

Kap. 4441 Statens forurensningstilsyn (jf. kap. 1441)

Post 08 Inntekter fra salg av bilvrak

Inntekten på posten foreslås økt med 21,0 mill. kroner på grunn av flere innleverte vrak enn forventet i 2004 samt en historisk høy skrapjernpris. Skrapjernsprisen har for høsten 2004 vært relativt stabil på om lag 1 500 kroner/tonn. Dette er tre ganger høyere enn gjennomsnittsprisen for de tre siste årene. Normalt går prisene opp på slutten av året. I et stramt market er imidlertid prisutviklingen vanskelig å forutsi. På bakgrunn av dette foreslås det en økning av budsjettet på 21,0 mill. kroner til 52 696 000 kroner.

Kap. 5322 Statens miljøfond, avdrag

Post 91 Innbetaling av avdrag

Bevilgningen under posten foreslås økt med 8,4 mill. kroner. Dette skyldes forventede ekstraordinære innbetalinger i forbindelse med realisering av pant etter oppgjør av konkursbo.

Kap. 5621 Statens miljøfond, renteinntekter

Post 80 Renteinntekter

Bevilgningen under posten foreslås redusert med 1,6 mill. kroner. Bakgrunnen for reduksjonen er nedjusterte prognoser over renteinnbetalinger som følge av større tap og mindre utbetalinger av lån enn opprinnelige forutsatt. Tapene ligger innenfor den tapsavsetning som ble foretatt i forbindelse med nysalderingen av 2003-budsjettet, jf. St.prp. nr. 27/Innst. S. nr. 70 (2003-2004).

Kap. 4471 Norsk Polarinstitutt (jf. kap. 1471)

Post 01 Salgs- og utleieinntekter

Posten foreslås redusert med 8 999 000 kroner som følge av reduserte husleieinntekter og lavere aktivitet ved forskningsfartøyet Lance.

Norsk Polarinstitutt har stått som leietaker av Polarmiljøsenteret AS fra innflyttingen. Fra 2. halvår 2004 er det Polarmiljøsenteret AS som har overtatt leieansvaret og som skal være ansvarlig for å få inn husleie fra de som er deltakere i Polarmiljøsenteret og utbetale husleie videre til Statsbygg, dette utgjør en inntektsreduksjon på 5,9 mill. kroner per år.

Norsk Polarinstitutt eier et isgående forskningsfartøy, Lance. Dette blir normalt kun brukt i sommerhalvåret og for å spare penger blir det nå lagt i opplag i vinterhalvåret. Dette utgjør en inntektsreduksjon på 3 099 000 kroner per år.

Som følge av dette foreslås inntektene under kap. 4471 post 01 redusert med 8 999 000 kroner, bevilgningen under kap. 1471 post 01 foreslås samtidig tilsvarende redusert.

Informasjon til Stortinget om avhending av statseiendom med friluftslivs-, natur- og kulturminneverdier

Regjeringen legger stor vekt på å åpne ulike typer statseiendom for allmennheten.

Friluftslivs-, natur- og kulturminneverdiene blir gjennomgått for all statseiendom som vurderes avhendet, jf. Stortingets behandling av Dok. nr. 8:82 (2003-2004) - Om salg av Østre Bolærne.

Forsvarsbygg ved Skifte Eiendom utarbeider i samarbeid med Direktoratet for naturforvaltning og Statskog SF nå en liste over eiendommer som går ut av forsvarets bruk, men som fortsatt bør beholdes i offentlig eie for å kunne brukes og tilrettelegges for allment friluftsliv. De budsjettmessige konsekvensene av dette vil en komme tilbake til i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2005.

Regjeringen legger til grunn at Statskog SF kan kjøpe eiendommer som har interesse for allmennheten, og hvor det i tillegg er et kommersielt utviklingspotensiale.

Til dokumentets forside