St.prp. nr. 3 (2004-2005)

Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 130/2004 av 24. september 2004 om innlemmelse i EØS-avtalen av rådsforordning (EF) nr. 1/2003 av 16. desember 2002 om gjennomføring av konkurransereglene i EF-traktaten artikkel 81 og 82

Til innholdsfortegnelse

4 EØS-komiteens beslutning

EØS-komiteens beslutning nr. 130/2004 endrer vedlegg XIV og protokollene 21 og 23 til EØS-avtalen til å omfatte rådsforordning (EF) nr. 1/2003 om gjennomføring av konkurransereglene i EF-traktaten artikkel 81 og 82.

Beslutningen inneholder en innledning og seks artikler. I innledningen vises det til EØS-avtalen, og særlig artikkel 98, som gjør det mulig å endre avtalens vedlegg og nærmere bestemte protokoller gjennom vedtak i EØS-komiteen. Beslutningen inneholder videre tre vedlegg, som hver regulerer endringene i henholdsvis vedlegg XIV og protokollene 21 og 23 til EØS-avtalen.

Artikkel 1 slår fast at vedlegg XIV til EØS-avtalen skal endres slik det følger av vedlegg I til EØS-komitébeslutningen.

Artikkel 2 slår fast at protokoll 21 til EØS-avtalen skal endres slik det følger av vedlegg II til EØS-komitébeslutningen.

Artikkel 3 slår fast at protokoll 23 til EØS-avtalen skal endres slik det følger av vedlegg III til EØS-komitébeslutningen.

Artikkel 4 slår fast at teksten til rådsforordning (EF) nr. 1/2003 på islandsk og norsk, som vil bli kunngjort i EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende, skal være gyldig.

Artikkel 5 fastsetter at denne beslutningen trer i kraft dagen etter at EØS-komiteen har mottatt alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 nr. 1.

Artikkel 6 bestemmer at beslutningen i EØS-komiteen skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og i EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende.

Ettersom gjennomføringen av EØS-komiteens beslutning har krevd lovendring, er Stortingets samtykke til godkjenning av beslutningen nødvendig i henhold til Grunnlovens § 26 annet ledd. I følge EØS-avtalen artikkel 93 nr. 2 skal beslutninger i EØS-komiteen treffes ved enighet mellom Fellesskapet på den ene side og EFTA/EØS-statene, som opptrer samstemt, på den andre siden. Det følger av EØS-avtalens artikkel 103 nr. 1 at beslutningen først blir bindende for Norge etter at man fra norsk side har meddelt de andre avtalepartene at de forfatningsrettslige kravene er oppfylt, det vil si at Stortinget har gitt sitt samtykke.

Til forsiden