St.prp. nr. 3 (2004-2005)

Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 130/2004 av 24. september 2004 om innlemmelse i EØS-avtalen av rådsforordning (EF) nr. 1/2003 av 16. desember 2002 om gjennomføring av konkurransereglene i EF-traktaten artikkel 81 og 82

Til innholdsfortegnelse

1 Bakgrunn

Ved EØS-komiteens beslutning nr. 130/2004 av 24. september 2004 ble protokollene 21 og 23 og vedlegg XIV til EØS-avtalen endret for å innlemme rådsforordning (EF) nr. 1/2003 av 16. desember 2002 om gjennomføring av konkurransereglene i EF-traktaten artikkel 81 og 82.

Konkurranseregelverket er en av grunnpilarene i EU-samarbeidet og i EØS-avtalen. For å sikre en ensartet anvendelse av det felles regelverk er Kommisjonen og ESA gitt kompetanse til å håndheve reglene. Imidlertid vil utvidelsen av EU-samarbeidet til 25 land medføre at Kommisjonen ikke lenger vil ha kapasitet til å fortsette dagens regime. For å kunne konsentrere seg om de viktigste sakene, har man gjennom vedtakelsen av rådsforordning nr. 1/2003 desentralisert håndhevelsen av fellesskapets regelverk på konkurranseområdet til medlemslandenes konkurransemyndigheter. Sentrale elementer for å sikre en ensartet håndhevelse er etablering av et samarbeid mellom nasjonale konkurransemyndigheter samt en adgang for Kommisjonen til å gripe inn i alle saker hvor dette anses nødvendig.

Beslutningen i EØS-komiteen ble fattet med forbehold om Stortingets samtykke da gjennomføringen i norsk rett har nødvendiggjort lovendring, jf. Grunnloven § 26 annet ledd og EØS-avtalen artikkel 103. Disse lovendringene er allerede vedtatt ved lov av 5. mars 2004 nr. 11 om gjennomføring og kontroll av EØS-avtalens konkurranseregler m.v. (EØS-konkurranseloven), jf. Ot.prp. nr. 6 (2003-2004), Innst. O. nr. 50 (2003-2004) og Besl. O. nr. 57 (2003-2004). Bakgrunnen for den raske gjennomføringen i norsk rett var forutsetninger om at de nye reglene skulle tre i kraft innen 1. mai 2004 både i EU og i EFTA-landene i EØS. Dette har imidlertid ikke latt seg gjøre, som følge av forsinkelser i beslutningsprosessen i EØS.

EØS-komiteens beslutning og rådsforordning nr. 1/2003 i uoffisiell oversettelse følger som trykte vedlegg til proposisjonen.

Til forsiden