St.prp. nr. 3 (2004-2005)

Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 130/2004 av 24. september 2004 om innlemmelse i EØS-avtalen av rådsforordning (EF) nr. 1/2003 av 16. desember 2002 om gjennomføring av konkurransereglene i EF-traktaten artikkel 81 og 82

Til innholdsfortegnelse

2 Generelt om rådsforordning (EF) nr. 1/2003

Rådsforordning nr. 1/2003 om håndheving av konkurransereglene i EF-traktaten artikkel 81 og 82 trådte i kraft 1. mai 2004 og erstattet gjeldende ordning nedfelt i rådsforordning nr. 17/62. Forordning nr. 1/2003 innebærer en vesentlig revisjon av gjeldende regelverk. Bakgrunnen for det nye regelverket er behovet, i et utvidet EU-samarbeid, for effektiv håndheving av konkurransereglene og ønsket om å la Kommisjonen prioritere de mest konkurranseskadelige sakene (karteller). Håndhevingssystemet for konkurransereglene i EU/EØS har vært sterkt sentralisert. Alle avtaler som kan være i strid med forbudet mot konkurransebegrensende avtaler (artikkel 81 EF/artikkel 53 EØS) måtte etter reglene nedfelt i forordning nr. 17/62 forhåndsmeldes til Kommisjonen eller ESA for å få unntak etter artikkel 81 nr. 3 EF/artikkel 53 nr. 3 EØS. Dette meldesystemet er svært ressurskrevende, og har medført at Kommisjonen ikke har kunnet prioritere sine oppgaver slik den ønsker.

Det nye regelverket inneholder følgende hovedelementer: Meldeordningen og Kommisjonens enerett til å gi unntak fra forbudet, er opphevet. Dette vil gi Kommisjonen større ressurser å sette inn mot de mest skadelige brudd på konkurransereglene. Kommisjonen har i den forbindelse fått styrkede undersøkelses- og kontrollfullmakter. Videre er det innført rett og plikt for nasjonale konkurransemyndigheter og domstoler til å håndheve artikkel 81 (konkurransebegrensende avtaler) og artikkel 82 EF (misbruk av dominerende stilling). Denne desentraliseringen er ivaretatt ved innføring av samarbeidsmekanismer og regler for saksfordeling mellom de forskjellige nasjonale myndigheter og Kommisjonen samt mekanismer for å sikre ensartet rettsanvendelse. Det er innført nye bestemmelser vedrørende forholdet mellom nasjonale konkurranseregler og konkurransereglene i EF-traktaten.

Til forsiden