St.prp. nr. 3 (2004-2005)

Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 130/2004 av 24. september 2004 om innlemmelse i EØS-avtalen av rådsforordning (EF) nr. 1/2003 av 16. desember 2002 om gjennomføring av konkurransereglene i EF-traktaten artikkel 81 og 82

Til innholdsfortegnelse

3 Nærmere om endringene i EØS-avtalen

I følge artikkel 1 i protokoll 21 i EØS-avtalen skal ESA ha samme kompetanse til å håndheve EØS-avtalens konkurranseregler som Kommisjonen har til å håndheve konkurransereglene i EF-traktaten.

Den nåværende artikkel 3 i protokoll 21 til EØS-avtalen viser til de forordninger som angir Kommisjonens kompetanse, blant annet forordning nr. 17/62 om anvendelse av artikkel 81 og 82 i EF-traktaten. Siden forordning nr. 17/62 erstattes av forordning nr. 1/2003, må henvisningen i artikkel 3 endres.

Forordning nr. 1/2003 har også virkninger for samarbeidet mellom overvåkingsorganene, som er regulert i protokoll 23 til EØS-avtalen. Protokoll 23 må derfor endres.

Videre innebærer forordning nr. 1/2003 endringer i de materielle reglene som er tatt inn i vedlegg XIV til EØS-avtalen. Vedlegg XIV til EØS-avtalen må derfor også endres.

Det er bare bestemmelsene om overvåkningsorganenes kompetansegrunnlag i forordning nr. 1/2003 som innlemmes i EØS-avtalen. Kommisjonen har satt seg imot å innføre endringene fullt ut i EØS på det nåværende tidspunkt. Det legges derfor opp til visse særskilte EØS-tilpasninger. Kommisjonen har akseptert at avtalen skal revurderes på dette punktet innen utgangen av 2005.

Kommisjonen mener at EØS-avtalen ikke pålegger avtalepartene noen plikt til å desentralisere håndhevingen av EØS-avtalens artikkel 53 og 54 samtidig med at EU desentraliserer håndhevingen av artikkel 81 og 82 i EF-traktaten. EØS-landene vil derfor ikke få tilgang til det nettverket av konkurransemyndigheter som er opprettet i EU for å styrke og effektivisere håndhevingen av de nasjonale konkurransereglene og EUs konkurranseregler. EFTA-landene i EØS tar imidlertid sikte på å desentralisere håndhevingen av artikkel 53 og 54 i EØS-avtalen og opprette et nettverk av konkurransemyndigheter innenfor sin pilar. Dette systemet vil speile systemet innenfor EU. Behovet for samarbeid mellom pilarene må skje gjennom et tilpasset samarbeid mellom Kommisjonen og ESA.

De nye EØS-reglene skal bidra til at foretak med grenseoverskridende virksomhet gis like konkurransevilkår i hele EØS. Anvendelsen av nasjonal konkurranselovgivning på samarbeid som faller inn under virkeområdet til artikkel 53 nr. 1, reguleres. Det etableres også mekanismer som skal bidra til å sikre en ensartet anvendelse av artikkel 53 og 54 ved en desentralisert håndheving av disse bestemmelsene. Videre bortfaller ordningen med overvåkingsorganenes enerett til å vedta individuelle unntak etter artikkel 53 nr. 3. ESA får også styrket sine etterforskningsfullmakter.

Innlemmelsen av forordning nr. 1/2003 i EØS-avtalen, samt etableringen av et eget EFTA-system for desentralisert håndheving, krever også endringer i Avtale mellom EFTA-statene om opprettelse av et Overvåkningsorgan og en Domstol (ODA) av 2. mai 1992 protokoll 4. Forslag til slike endringer vil bli fremmet som egen sak.

Til forsiden