St.prp. nr. 3 (2004-2005)

Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 130/2004 av 24. september 2004 om innlemmelse i EØS-avtalen av rådsforordning (EF) nr. 1/2003 av 16. desember 2002 om gjennomføring av konkurransereglene i EF-traktaten artikkel 81 og 82

Til innholdsfortegnelse

1 EØS-komiteens beslutning nr. 130/2004 av 24. september 2004 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIV (Konkurranse), protokoll 21 (om gjennomføring av konkurransebestemmelser for foretak) og protokoll 23 (om samarbeid mellom overvåkningsorganene)

EØS-KOMITEEN HAR -

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, endret ved protokollen om justering av avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt «avtalen», særlig artikkel 98, og

på følgende bakgrunn:

 1. Avtalens vedlegg XIV er endret ved EØS-komiteens beslutning nr. 79/2004 av 8. juni 2004 1

  .

 2. Avtalens protokoll 21 er endret ved EØS-komiteens beslutning nr. 79/2004 av 8. juni 2004 2

  .

 3. Avtalens protokoll 23 er ikke tidligere endret.

 4. Rådsforordning (EF) nr. 1/2003 av 16. desember 2002 om gjennomføring av konkurransereglene fastsatt i traktatens artikkel 81 og 82 3

  , skal innlemmes i avtalen -

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1

Avtalens vedlegg XIV endres som fastsatt i vedlegg I til denne beslutning.

Artikkel 2

Avtalens protokoll 21 endres som fastsatt i vedlegg II til denne beslutning.

Artikkel 3

Avtalens protokoll 23 endres som fastsatt i vedlegg III til denne beslutning.

Artikkel 4

Teksten til forordning (EF) nr. 1/2003 på islandsk og norsk, som vil bli kunngjort i EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende, skal gis gyldighet.

Artikkel 5

Denne beslutning trer i kraft dagen etter at EØS-komiteen har mottatt alle meddelelser etter avtalens artikkel 103 nr. 1 4

.

Artikkel 6

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende.

Utferdiget i Brussel, 24. september 2004.

For EØS-komiteen
Formann
Kjartan Jóhannsson
EØS-komiteens sekretærer
Ø. HovdkinnM. Brinkmann

Vedlegg I

til EØS-komiteens beslutning nr. 130/2004

I avtalens vedlegg XIV gjøres følgende endringer:

1.Teksten i nr. 4 (kommisjonsforordning (EØF) nr. 123/85) utgår.
2.Teksten i nr. 4a (kommisjonsforordning (EF) nr. 1475/95) utgår.
3.Teksten i nr. 10 (rådsforordning (EØF) nr. 1017/68) skal lyde:
« 368 R 1017: Rådsforordning (EØF) nr. 1017/68 av 19. juli 1968 om anvendelse av konkurransereglene innen transport med jernbane, på vei og innlands vannvei (EFT L 175 av 23.7.1968, s. 1), endret ved:
-32003 R 0001: Rådsforordning (EF) nr. 1/2003 av 16. desember 2002 (EFT L 1 av 4.1.2003, s. 1).
Forordningens bestemmelser skal for denne avtales formål gjelde med følgende tilpasning:
Artikkel 3 nr. 2 får ikke anvendelse.»
4.I nr. 11 (rådsforordning (EØF) nr. 4056/86) gjøres følgende endringer:
4.1Følgende tilføyes:
«, endret ved:
-32003 R 0001: Rådsforordning (EF) nr. 1/2003 av 16. desember 2002 (EFT L 1 av 4.1.2003, s. 1).»
4.2Teksten i tilpasning c) skal lyde:
«I innledningen i artikkel 7 nr. 1 skal henvisningen «rådsforordning (EF) nr. 1/2003 av 16. desember 2002 om gjennomføring av konkurransereglene fastsatt i traktatens artikkel 81 og 82» forstås som «rådsforordning (EF) nr. 1/2003 av 16. desember 2002 om gjennomføring av konkurransereglene fastsatt i traktatens artikkel 81 og 82 eller de tilsvarende bestemmelser som i avtalens protokoll 21 forutsettes gitt».»
4.3Teksten i tilpasning d) skal lyde:
«I artikkel 7 nr. 2 bokstav a) skal henvisningen «rådsforordning (EF) nr. 1/2003» forstås som «rådsforordning (EF) nr. 1/2003 eller de tilsvarende bestemmelser som i avtalens protokoll 21 forutsettes gitt».»
4.4Etter tilpasning d) skal ny tilpasning e) lyde:
«e)I artikkel 7 nr. 2 bokstav c) i), annet ledd annet punktum skal henvisningen «artikkel 9 i forordning (EF) nr. 1/2003» forstås som «artikkel 9 i forordning (EF) nr. 1/2003 eller de tilsvarende bestemmelser som i avtalens protokoll 21 forutsettes gitt».»
4.5Teksten i tilpasning f) skal lyde:
«I artikkel 8 skal «på anmodning fra en medlemsstat» erstattes med «på anmodning fra en stat som hører inn under dets kompetanse». Videre skal henvisningen «forordning (EF) nr. 1/2003» forstås som «forordning (EF) nr. 1/2003 eller de tilsvarende bestemmelser som i avtalens protokoll 21 forutsettes gitt».»
4.6Tilpasning e), f), g) og h) blir henholdsvis tilpasning f), g), h) og i).
5.Teksten i nr. 11a (kommisjonsforordning (EØF) nr. 3652/93) utgår.
6.I nr. 11b (kommisjonsforordning (EØF) nr. 1617/93) tilpasning c) erstattes «artikkel 13 i forordning (EØF) nr. 3975/87» med «artikkel 24 i forordning (EF) nr. 1/2003».
7.Teksten i nr. 15a (kommisjonsforordning (EØF) nr. 3932/92) utgår.
8.I nr. 2 tilpasning b), nr. 4b tilpasning b), nr. 5 tilpasning h), nr. 6 tilpasning b), nr. 7 tilpasning b) og nr. 15b tilpasning b) erstattes henvisningen «artikkel 6 og 8 i forordning (EØF) nr. 17/62» med «artikkel 10 i forordning (EF) nr. 1/2003)». Videre utgår ordstrengen », uten at det kreves melding fra de berørte foretak» fra disse tilpasningene.

Vedlegg II

til EØS-komiteens beslutning nr. 130/2004

1.I avtalens protokoll 21 artikkel 3 gjøres følgende endringer:
1.1Teksten i nr. 1 punkt 3 (rådsforordning 17/62) skal lyde:
« 32003 R 0001: Rådsforordning (EF) nr. 1/2003 av 16. desember 2002 om gjennomføring av konkurransereglene fastsatt i traktatens artikkel 81 og 82 (EFT L 1 av 4.1.2003, s. 1).»
1.2I nr. 1 punkt 10 (rådsforordning (EØF) nr. 2988/74) tilføyes følgende:
«, endret ved:
-32003 R 0001: Rådsforordning (EF) nr. 1/2003 av 16. desember 2002 (EFT L 1 av 4.1.2003, s. 1).»
1.3Teksten i nr. 1 punkt 6 (rådsforordning nr. 141/62), nr. 1 punkt 7 (artikkel 6 og artikkel 10 til 31 i rådsforordning (EØF) nr. 1017/68) og nr. 1 punkt 11 (avsnitt II i rådsforordning (EØF) nr. 4056/86) utgår.
1.4I nr. 1 punkt 13 (rådsforordning (EØF) nr. 3975/87) skal nytt strekpunkt lyde:
«-32003 R 0001: Rådsforordning (EF) nr. 1/2003 av 16. desember 2002 (EFT L 1 av 4.1.2003, s. 1).»
2.I avtalens protokoll 21 oppheves teksten i artikkel 4, 5, 6, 7 og 9.
3.I avtalens protokoll 21 artikkel 8 første og annet ledd utgår ordene «og meldinger».
4.I avtalens protokoll 21 etter artikkel 13 skal ny deloverskrift og nytt avsnitt lyde:
« Klausul om ny gjennomgåelse
Partene skal innen utgangen av 2005 og på anmodning fra en av avtalepartene, gjennomgå ordningene for gjennomføring av avtalens artikkel 53 og 54 samt samarbeidsordningene i protokoll 23 til avtalen, for å sikre en ensartet og effektiv anvendelse av disse artikler. Partene skal særlig gjennomgå EØS-komitébeslutning nr. 130/2004 av 24. september 2004 i lys av partenes erfaringer med den nye ordningen for gjennomføring av konkurransereglene, og undersøke muligheten for å avspeile i EØS den ordning som ble opprettet i EU ved rådsforordning (EF) nr. 1/2003 med hensyn til nasjonale konkurransemyndigheters anvendelse av traktatens artikkel 81 og 82, det horisontale samarbeidet mellom nasjonale konkurransemyndigheter samt ordningen som skal sikre at nasjonale myndigheter anvender konkurransereglene på en ensartet måte.»

Vedlegg III

til EØS-komiteens beslutning nr. 130/2004

Avtalens protokoll 23 skal lyde:

«Protokoll 23 Om samarbeid mellom overvåkningsorganene (artikkel 58)

Generelle prinsipper

Artikkel 1

 1. EFTAs overvåkningsorgan og EF-kommisjonen skal utveksle opplysninger og rådspørre hverandre om generelle retningslinjer på anmodning fra ett av overvåkningsorganene.

 2. EFTAs overvåkningsorgan og EF-kommisjonen skal, i samsvar med sine interne regler og idet det tas hensyn til avtalens artikkel 56 og protokoll 22 og partenes uavhengige vedtaksrett, samarbeide ved behandlingen av enkeltsaker som kommer inn under artikkel 56 nr. 1 bokstav b) og c), nr. 2 annet punktum og nr. 3, i samsvar med bestemmelsene nedenfor.

 3. I denne protokoll menes med «et overvåkningsorgans område» for EF-kommisjonens vedkommende territoriene til de av EFs medlemsstater der traktaten om opprettelse av Det europeiske økonomiske fellesskap får anvendelse, på vilkårene i nevnte traktat, og for EFTAs overvåkningsorgans vedkommende EFTA-statenes territorier der avtalen får anvendelse.

Første fase i saksgangen

Artikkel 2

 1. I saker som kommer inn under artikkel 56 nr. 1 bokstav b) og c), nr. 2 annet punktum og nr. 3 i denne avtale, skal EFTAs overvåkningsorgan og EF-kommisjonen uten ugrunnet opphold sende hverandre meldinger og klager de har mottatt, med mindre det er åpenbart at disse er sendt begge overvåkningsorganer. De skal også underrette hverandre når de av eget tiltak innleder behandling av en sak.

 2. EFTAs overvåkningsorgan og EF-kommisjonen skal uten ugrunnet opphold sende hverandre opplysninger mottatt fra de nasjonale konkurransemyndigheter innenfor deres respektive områder om at den første formelle kontrolltiltaket er iverksatt i saker som kommer inn under avtalens artikkel 56 nr. 1 bokstav b) og c), nr. 2 annet punktum og nr. 3.

 3. Det overvåkningsorgan som har mottatt underretning som fastsatt i nr. 1, kan framlegge merknader til underretningen innen 30 virkedager etter at den ble mottatt.

Artikkel 3

 1. Det kompetente overvåkningsorgan skal i saker som kommer inn under avtalens artikkel 56 nr. 1 bokstav b) og c), nr. 2 annet punktum og nr. 3, rådspørre det annet overvåkningsorgan når det:

  • underretter de berørte foretak eller foretakssammenslutninger om sine innsigelser,

  • offentliggjør at det har til hensikt å gjøre vedtak om at avtalens artikkel 53 eller 54 ikke får anvendelse, eller

  • offentliggjør at det har til hensikt å gjøre vedtak som gjør de forpliktelser som de berørte foretak har tilbudt, bindende for foretakene.

 2. Det annet overvåkningsorgan kan framlegge sine merknader innen de frister som er fastsatt i nevnte offentliggjøring eller underretning om innsigelser.

 3. Merknader som mottas fra berørte foretak eller fra tredjemann, skal oversendes det annet overvåkningsorgan.

Artikkel 4

I saker som kommer inn under avtalens artikkel 56 nr. 1 bokstav b) og c), nr. 2 annet punktum og nr. 3, skal det kompetente overvåkningsorgan oversende det annet overvåkningsorgan de administrative skriv som avslutter behandlingen av en sak eller avviser en klage.

Artikkel 5

I saker som kommer inn under avtalens artikkel 56 nr. 1 bokstav b) og c), nr. 2 annet punktum og nr. 3, skal det kompetente overvåkningsorgan innby det annet overvåkningsorgan til å være representert ved høringer av de berørte foretak. Innbydelsen skal også omfatte de stater som hører inn under det annet overvåkningsorgans kompetanse.

Rådgivende komiteer

Artikkel 6

 1. I saker som kommer inn under avtalens artikkel 56 nr. 1 bokstav b) og c), nr. 2 annet punktum og nr. 3, skal det kompetente overvåkningsorgan i god tid på forhånd underrette det annet overvåkningsorgan om når den rådgivende komité skal ha møte, og oversende de relevante dokumenter.

 2. Alle dokumenter som for dette formål oversendes fra det annet overvåkningsorgan, skal framlegges for den rådgivende komité for det overvåkningsorgan som har kompetanse til å avgjøre saken i henhold til artikkel 56, sammen med de dokumenter sistnevnte overvåkningsorgan har oversendt.

 3. Hvert overvåkningsorgan og de stater som hører inn under organets kompetanse skal ha rett til å være representert og uttale seg på møtene til det annet overvåkningsorgans rådgivende komiteer, men representantene skal ikke ha stemmerett.

 4. Samråd kan også holdes skriftlig. Dersom det overvåkningsorgan som ikke har kompetanse til å avgjøre saken i henhold til artikkel 56 anmoder om det, skal det kompetente overvåkningsorgan likevel innkalle til et møte.

Anmodning om dokumenter og rett til å framlegge merknader

Artikkel 7

I saker som kommer inn under avtalens artikkel 56 nr. 1 bokstav b) og c), nr. 2 annet punktum og nr. 3, kan det overvåkningsorgan som ikke har kompetanse til å avgjøre saken i henhold til avtalens artikkel 56, på ethvert trinn i saksbehandlingen anmode det annet overvåkningsorgan om kopier av de viktigste dokumentene i saken, og kan videre, inntil det gjøres endelig vedtak, framlegge alle merknader det anser som relevante.

Administrativ bistand

Artikkel 8

 1. Når det kompetente overvåkningsorgan, som angitt i avtalens artikkel 56, ved en enkel anmodning eller ved vedtak krever at et foretak eller en foretakssammenslutning som befinner seg på det annet overvåkningsorgans område oversender opplysninger, skal det samtidig sende en kopi av anmodningen eller vedtaket til det annet overvåkningsorgan.

 2. På anmodning fra det kompetente overvåkningsorgan, som angitt i avtalens artikkel 56, skal det annet overvåkningsorgan i samsvar med sine interne regler foreta kontroller innenfor sitt område når det overvåkningsorgan som anmoder om kontroll, anser det som nødvendig.

 3. Det kompetente overvåkningsorgan skal ha rett til å være representert ved og delta aktivt i kontroller som foretas av det annet overvåkningsorgan i henhold til nr. 2.

 4. Alle opplysninger som innhentes i forbindelse med kontroller foretatt på anmodning, skal oversendes det overvåkningsorgan som har anmodet om kontrollene umiddelbart etter at de er avsluttet.

 5. Når det kompetente overvåkningsorgan i saker som kommer inn under avtalens artikkel 56 nr. 1 bokstav b) og c), nr. 2 annet punktum og nr. 3, foretar kontroller på sitt område, skal det underrette det annet overvåkningsorgan om at slike undersøkelser er foretatt, og på anmodning oversende sistnevnte organ de relevante resultater av kontrollene.

 6. Når det kompetente overvåkningsorgan som definert i avtalens artikkel 56 innhenter opplysninger fra enhver samtykkende fysisk eller juridisk person på det annet overvåkningsorgans område, skal sistnevnte overvåkningsorgan underrettes om dette. Det overvåkningsorgan som ikke er kompetent kan være representert når opplysningene innhentes; det samme gjelder tjenestemenn fra konkurransemyndigheten på hvis område opplysningene innhentes.

Utveksling og bruk av opplysninger

Artikkel 9

 1. Ved anvendelse av avtalens artikkel 53 og 54 skal EFTAs overvåkningsorgan og EF-kommisjonen ha myndighet til å utveksle og bruke som bevismateriale alle faktiske eller juridiske opplysninger, herunder fortrolige opplysninger.

 2. Opplysninger innhentet eller utvekslet ved anvendelsen av denne protokoll, skal brukes som bevismateriale bare i forbindelse med saksbehandling i henhold til avtalens artikkel 53 og 54 og i forbindelse med det formål de ble innhentet for.

 3. Når opplysningene nevnt i artikkel 2 nr. 1 og 2 omhandler en sak som er iverksatt som følge av en anmodning om bøtereduksjon, kan disse opplysningene ikke brukes av mottakende overvåkningsorgan som grunnlag for å foreta en kontroll på egne vegne. Dette berører ikke myndighet overvåkningsorganet måtte ha til å foreta kontroll på grunnlag av opplysninger mottatt fra andre kilder.

 4. Unntatt som fastsatt i nr. 5, kan opplysninger som er frivillig oversendt av en som anmoder om bøtereduksjon, oversendes det annet overvåkningsorgan bare med samtykke fra vedkommende anmoder. På liknende måte kan andre opplysninger som er innhentet under eller som følge av en kontroll eller annen form for informasjonsinnhenting som for hvert tilfelle bare hadde blitt foretatt som følge av en anmodning om bøtereduksjon, oversendes det annet overvåkningsorgan bare dersom anmoder har samtykket i at sistnevnte organ mottar opplysninger vedkommende frivillig har oversendt i forbindelse med anmodningen om bøtereduksjon. Når en som anmoder om bøtereduksjon har samtykket i at opplysninger kan oversendes det annet overvåkningsorgan, kan samtykket ikke trekkes tilbake. Uavhengig av dette nummer har imidlertid hver anmoder et ansvar for å oversende sin anmodning om bøtereduksjon til det organ vedkommende anser for relevant.

 5. Med forbehold for nr. 4 er anmoders samtykke i oversending av opplysninger til det annet overvåkningsorgan ikke påkrevd i følgende tilfeller:

  1. Det kreves ikke samtykke når det overvåkningsorgan som mottar opplysningene også har mottatt en anmodning om bøtereduksjon i forbindelse med samme lovovertredelse fra den samme anmoder som det organ som oversender opplysningene, forutsatt at det på tidspunktet da opplysningene ble oversendt ikke er mulig for anmoder å trekke tilbake opplysningene vedkommende har oversendt overvåkningsorganet.

  2. Det kreves ikke samtykke når det overvåkningsorgan som mottar opplysningene har oversendt en skriftlig erklæring om at verken opplysningene det har mottatt eller andre opplysninger det måtte motta etter tidspunktet for oversendelsen som notert av det overvåkningsorgan som oversendte opplysningene, vil bli brukt av det eller av noe annet organ som senere får oversendt opplysningene, med det formål å ilegge sanksjoner overfor den som anmoder om bøtereduksjon eller overfor noen annen juridisk eller fysisk person som omfattes av den fordelaktige behandlingen det overvåkningsorganet som oversender opplysningene har tilbudt i henhold til anmodningen innsendt innenfor rammen av avtalen om bøtereduksjon, eller overfor enhver av anmoderens nåværende eller tidligere ansatte, eller overfor noen av de tidligere nevnte personer. En kopi av erklæringen fra det overvåkningsorgan som mottar opplysningene, skal oversendes anmoder.

  3. Når opplysningene er innhentet av et overvåkningsorgan i henhold til artikkel 8 nr. 2 på anmodning fra det overvåkningsorgan som har mottatt anmodningen om bøtereduksjon, kreves det ikke samtykke for oversending av slike opplysninger til det overvåkningsorgan som har mottatt anmodningen eller for dets bruk av opplysningene.

Taushetsplikt

Artikkel 10

 1. EF-kommisjonen og EFTAs overvåkningsorgan kan ved utførelsen av oppgavene de er tillagt ved denne protokoll, videresende til stater som kommer inn under deres respektive områder alle opplysninger innhentet og utvekslet av disse organene i henhold til denne protokoll.

 2. EF-kommisjonen, EFTAs overvåkningsorgan, vedkommende myndigheter i medlemsstatene og EFTA-statene og deres tjenestemenn og ansatte og andre personer som arbeider under disse myndigheters tilsyn samt tjenestemenn og ansatte i andre staters organer, skal ikke videresende opplysninger som er innhentet eller utvekslet av dem som følge av anvendelsen av denne protokoll og som er av en slik art at de er undergitt taushetsplikt.

 3. Regler i avtalen eller i avtalepartenes lovgivning om taushetsplikt og innskrenket bruk av opplysninger skal ikke være til hinder for utveksling av opplysninger i samsvar med denne protokoll.

Klager og overføring av saker

Artikkel 11

 1. Klager kan inngis til ett av overvåkningsorganene. Klager adressert til det overvåkningsorgan som i henhold til artikkel 56 ikke er kompetent til å gjøre vedtak i en bestemt sak, skal umiddelbart overføres til det kompetente overvåkningsorgan.

 2. Dersom det under forberedelsene til eller i den innledende fasen av en sak innledet ved eget tiltak blir klart at det annet overvåkningsorgan er kompetent til å gjøre vedtak i en sak i henhold til avtalens artikkel 56, skal den aktuelle saken overføres til det kompetente overvåkningsorgan.

 3. Når en sak er overført til det annet overvåkningsorgan som beskrevet i nr. 1 og 2, kan saken ikke tilbakeføres til det første overvåkningsorganet. En sak kan ikke overføres etter at

  • det er oversendt innsigelser til de berørte foretakene eller foretakssammenslutningene,

  • et brev er sendt til klageren der vedkommende underrettes om at det er utilstrekkelig grunnlag for å behandle klagen, eller

  • et overvåkningsorgan har offentliggjort at det har til hensikt å gjøre vedtak om at avtalens artikkel 53 eller 54 ikke får anvendelse, eller etter at et overvåkningsorgan har offentliggjort at det har til hensikt å gjøre vedtak som gjør de forpliktelser som de berørte foretak har tilbudt, bindende for foretakene.

Språk

Artikkel 12

Fysiske og juridiske personer skal ha rett til å henvende seg til og motta henvendelser fra EFTAs overvåkningsorgan og EF-kommisjonen på et offisielt språk i en EFTA-stat eller i Det europeiske fellesskap etter eget valg i forbindelse med klager. Dette skal også gjelde på alle trinn i behandlingen av en sak, enten den innledes ved klage eller ved det kompetente overvåkningsorganets eget tiltak.»

Fotnoter

1.

EUT L 219 av 19.6.2004, s. 24, og EØS-tillegget til EUT nr. 32 av 19.6.2004, s. 10.

2.

EUT L 219 av 19.6.2004, s. 24, og EØS-tillegget til EUT nr. 32 av 19.6.2004, s. 10.

3.

EFT L 1 av 4.1.2003, s. 1.

4.

Forfatningsrettslige krav angitt.

Til forsiden