St.prp. nr. 3 (2004-2005)

Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 130/2004 av 24. september 2004 om innlemmelse i EØS-avtalen av rådsforordning (EF) nr. 1/2003 av 16. desember 2002 om gjennomføring av konkurransereglene i EF-traktaten artikkel 81 og 82

Til innholdsfortegnelse

6 Administrative og økonomiske konsekvenser

Endringer som følge av at rådsforordning nr. 1/2003 gjennomføres i norsk rett antas ikke å innebære vesentlig økt ressursbruk eller administrative kostnader for norske konkurransemyndigheter eller domstoler. For nærmere om økonomiske og administrative konsekvenser vises til kapittel 16 i Ot.prp. nr. 6 (2003-2004) om endringer i EØS-konkurranseloven.

Til forsiden