St.prp. nr. 47 (2004-2005)

Om klinisk veterinærvakt og endringer av kapittel 1115 - Mattilsynet på statsbudsjettet for 2005 under Landbruks- og matdepartementet

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

1.1 Innhold i proposisjonen

I denne proposisjonen orienteres det om arbeidet fram mot ny avtale med Den norske veterinærforening (DNV) om klinisk veterinærvakt som ble undertegnet 4. februar 2005, og de økonomiske og administrative konsekvensene av denne avtalen. Det gis også en orientering om at arbeid vil bli satt i gang med sikte på å overføre ansvaret for tiltak både knyttet til den generelle veterinærdekningen og de kliniske vaktordningene til kommunene.

Stortinget inviteres til å gjøre vedtak om endringer av kapittel 1115 - Mattilsynet på statsbudsjettet for 2005.

1.2 Sammendrag

Dyrehelsepersonelloven tilplikter staten å organisere en klinisk veterinærvakt. Som hovedregel skal det etableres en avtale med yrkesorganisasjonen om organisering av vakten og betaling for vaktdeltakelse.

Det har de siste årene vist seg vanskelig å komme fram til en omforent vaktavtale mellom staten og DNV. Dette både ut fra tolkninger av rammevilkårene i loven og hensynet til en akseptabel budsjettramme. DNV hadde sagt opp tidligere vaktavtale med virkning fra 1. januar 2005. Tross flere initiativ fra Landbruks- og matdepartementets (LMD) side lyktes det ikke å etablere et omforent forhandlingsgrunnlag før 10. januar 2005.

Forhandlingene var preget av betydelig avstand mellom partene. DNVs første krav i forhandlingene lå mer enn 140 % (86,3 mill. kroner) over rammen til vaktordningen i Stortingets budsjettvedtak for 2005, mens et revidert krav fremsatt under forhandlingene lå drøyt 90 % over budsjettrammen. LMD la innledningsvis fram et tilbud som lå drøyt 5 % (3 mill. kroner) over rammen i budsjettvedtaket. Ved avslutningen av forhandlingene fremsatte LMD et siste og endelig tilbud som innebar en økning på 18,6 % (11 mill. kroner) i forhold til vedtatt budsjettramme. DNV avviste dette tilbudet på siste forhandlingsmøte 25. januar, men meldte 4. februar at de aksepterte tilbudet. Ny vaktavtale med DNV ble inngått samme dag med forbehold om Stortingets endelige budsjettvedtak.

Forholdet til legevaktordningene var sentralt i forhandlingene. En partssammensatt gruppe hadde i 2002 ansett det rimelig å ta utgangspunkt i vaktgodtgjøringen i legevaktavtalen når godtgjøring for klinisk veterinærvakt skal fastsettes. Den inngåtte avtalen med DNV innebærer at all vaktdeltakelse i 2005 vil bli godtgjort etter en felles, vektet sats som ut fra registrert tidsbruk nominelt ligger 15 % høyere enn i den kommunale legevaktordningen. Det er enighet mellom partene om at vaktgodtgjøringen på sikt skal differensieres ut fra tidsbruk - slik det også gjøres i legevaktordningen.

Avtalen med DNV innebærer en videreføring av 161 vaktområder for klinisk veterinærvakt. I tillegg videreføres ordningen med styrket bemanning i en del områder (sesongtillegg) i perioder med stort behov for akutt veterinærhjelp. LMD vil på grunnlag av avtalens bestemmelse foreta en tilpasning av bemanningen i områder der dette er kommunikasjonsmessig akseptabelt, slik at en veterinær har vakt i mer enn ett vaktområde om nettene, kveldene i helgene og høytidsdager. LMD vil nøye følge erfaringene med den nye vaktbemanningen og vil komme tilbake til Stortinget etter at den nye inndelingen har virket en tid.

På grunn av manglende vaktavtale med DNV unnlot de fleste veterinærene å delta i vaktordningen i perioden 1.-10. januar og fra 25. januar til vaktavtalen ble undertegnet 4. februar. Mange dyreeiere opplevde problemer med å få tak i veterinær utenfor ordinær arbeidstid. For å begrense den økonomiske skadevirkningen for dyreeiere, ble det etablert en erstatningsordning. LMD presiserte Mattilsynets rolle som tilsynsorgan overfor veterinærene og påla tilsynet daglig rapportering av konsekvensene av manglende vaktavtale fra og med 25. januar.

Den inngåtte vaktavtalen med DNV har en beregnet helårsvirkning på 69,88 mill. kroner. Avtalen er inngått med forbehold om nødvendige budsjettvedtak i Stortinget. For 2005 vil bevilgningsbehovet til klinisk veterinærvakt være 66,88 mill. kroner. I tillegg kommer 10 mill. kroner til oppfølging av avtale om spesialvakt for kjæledyr. Samlet bevilgningsbehov på kap. 1115 post 70 blir dermed 76,88 mill. kroner som er om lag 8 mill. kroner mer enn saldert budsjett 2005. Merkostnaden foreslås dekket inn ved tilsvarende reduksjon av Mattilsynets driftsbudsjett. En reduksjon på 8 mill. kroner tilsvarer 0,7 pst. av driftsbudsjettet og forutsettes å kunne gjennomføres med begrensede konsekvenser for aktivitetsnivået.

Til dokumentets forside