Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

St.prp. nr. 47 (2004-2005)

Om klinisk veterinærvakt og endringer av kapittel 1115 - Mattilsynet på statsbudsjettet for 2005 under Landbruks- og matdepartementet

Til innholdsfortegnelse

1 Avtale mellom Den norske veterinærforening (DNV) og Landbruks- og matdepartementet (LMD) om organisering av og godtgjøring for deltakelse i klinisk veterinærvakt

1.1 Formål

Denne avtalen (Avtalen) skal sikre at det finnes en offentlig, landsdekkende, organisert klinisk veterinærvakt (Veterinærvakten) slik at syke og skadde dyr kan sikres nødvendig hjelp også utenom ordinær arbeidstid. Veterinærvakten er nødvendig for at alvorlige smittsomme dyresykdommer, akutte dyrevernsaker og ulovlige importer av dyr blir oppdaget og meldt så tidlig som mulig og er viktig for god dyrehelse, god dyrevelferd og godt dyrevern.

1.2 Grunnlag

Avtalen er basert på:

 1. Lov om veterinærer og annet dyrehelsepersonell (dyrehelsepersonelloven) med forarbeider.

 2. Protokoll etter forhandlinger mellom staten og Den norske veterinærforening om klinisk veterinærvakt av 30.1.02.

 3. Rapport og konklusjoner fra partssammensatt gruppe av oktober 2002.

 4. Protokoll fra møte 10.01.05 mellom Den norske veterinærforening og Landbruks- og matdepartementet.

Avtalen tar utgangspunkt i Stortingets vedtak om bevilgning til veterinær beredskap for 2005. LMD vil, som følge av Avtalen foreslå en økning i bevilgningene til veterinære vaktordninger for 2005.

1.3 Organisering av Veterinærvakten

Veterinærvakten organiseres i Vaktområder avtalt mellom partene. Ved Avtalens inngåelse er det 161 Vaktområder fordelt over hele landet. I tillegg skal det fordeles 60 Sesongtillegg á 1 måned. Med Sesongtillegg menes økning av den Vaktbemanning som ellers gjelder i Vaktområdet med en veterinær. Fordeling av Vaktområdene og Sesongtilleggene skal ved Avtalens inngåelse være i henhold til vedlagte liste.

1.4 Vaktperioder og Vaktbemanning i Vaktperiodene

Vaktperioder

Ved Avtalens inngåelse etableres følgende Vaktperioder:

 1. Kveld hverdag (mandag - fredag): kl 16.00-24.00

 2. Natt hverdag: kl 00.00-08.00

 3. Lørdag og søndag, dagtid: kl 08.00-16.00

 4. Lørdag og søndag, kvelds- og nattestid: kl 00.00-08.00 og 16.00-24.00

 5. Hellig- og høytidsdager: kl 00.00-24.00

Jule- og nyttårsaften regnes som hellig-/høytidsdag fra kl 12.00-24.00

Vaktbemanning i Vaktperiodene

Vaktbemanning i Vaktperiodene ved Avtalens inngåelse tilpasses forventet arbeidsmengde på følgende måte:

 • I Vaktperiode 1 og 3 er det en vakthavende veterinær i hvert vaktområde

 • I de øvrige periodene er det en veterinær som dekker to vaktområder

 • Unntak fra ovenstående gjelder:

  • i minst 35 Vaktområder der reisemuligheter/ -avstander begrenser muligheten for en veterinær til forsvarlig å kunne dekke to vaktområder. Her skal det være en veterinær på vakt i hvert Vaktområde i samtlige Vaktperioder. Hvilke områder dette konkret skal gjelde fastsettes av Mattilsynet.

I perioder med sesongtillegg økes Vaktbemanningen i Vaktområdene med en veterinær i alle Vaktperioder.

1.5 Vaktklasser og godtgjøring for vaktdeltakelse

Vaktområdene skal på sikt deles inn i tre Vaktklasser etter hvor mye tid som nyttes til inntektsgivende arbeid i klinisk praksis på vaktene og hvor de fleste Vaktområdene skal plasseres i den midterste klassen. Plassering av Vaktområde i Vaktklasse skal baseres på registrering av relevante opplysninger fra alle Vaktområdene i representative perioder. Det utarbeides kriterier for innsamling av nødvendige opplysninger i samarbeid mellom staten og DNV. Vaktområder som det ikke foreligger registreringer fra vil automatisk bli plassert i lavest godtgjorte klasse.

I mangel av tilstrekkelige data skal alle Vaktområder i 2005 plasseres i en felles gruppe. For 2005 skal det tas utgangspunkt i nedenstående tabell.

Tabell 1.1 

Gruppe Mandag til fredag Lørdag og søndag Hellig- og høytidsdager
Kl 00-08 og 16-24 Kl 00-24 Kl 00-24
Ordinær vaktområde 67,90 96,15 110,95
Sesongtillegg 45,25 64,05 73,50

Det skal ikke beregnes merverdiavgift på vaktgodtgjøring.

Blir veterinæren pga vakanse (normalt ferie- og kursfravær mv. regnes ikke som vakanse) alene i vaktordning gis 50 % tillegg til ordinær godtgjøring i Vaktområdet fra 11. dag.

1.6 Deltakelse i Veterinærvakten

Den enkelte veterinær søker Mattilsynet og kan gis rett og plikt til deltakelse i Veterinærvakten. Dersom Avtalen ikke lenger gjelder, opphører alle plikter etter den personlige avtalen. For øvrig skal den personlige avtalen ha en oppsigelsestid på tre måneder regnet fra oppsigelsesdato, med mindre flertallet av deltakerne i Veterinærvakten i det aktuelle Vaktområdet godtar en kortere frist.

Det gis fritak fra plikter etter foregående avsnitt når veterinæren av helsemessige eller vektige sosiale grunner ber om det. Det tas særlig hensyn til veterinærer over 55 år. Veterinær som har fylt 60 år kan ikke tilpliktes å delta i Veterinærvakten. Gravid i de tre siste måneder av svangerskapet gis fritak når vedkommende ber om det og ellers når graviditeten er til hinder for deltakelse. Det gis fritak til veterinær med sykdom som er så alvorlig at den er en naturlig hindring for utøvelse av veterinærvaktarbeid og likeledes til veterinær med barn under 12 år som ikke kan få tilfredsstillende tilsyn under Veterinærvakten.

Veterinær som deltok i den gamle veterinærvakten per 31.12.04 har automatisk rett til å delta i Veterinærvakten.

1.7 Plikter i Veterinærvakten

Deltaker i Veterinærvakten som har vakt, skal være tilgjenglig, være beredt til og sørge for, uten ugrunnet opphold:

 1. å oppfylle hjelpeplikten etter dyrehelsepersonellovens § 14,

 2. å yte veterinærhjelp innen vaktområdet som bør ytes før neste hverdag av helse-, dyrevern- eller næringsmessige hensyn, og

 3. å ivareta offentlige interesser, herunder utføre frivillige eller pålagte enkelttjenester for det offentlige mot avtalt godtgjørelse.

Deltaker i Veterinærvakten som ikke har vakt og som ikke tar oppdraget selv, skal sikre at henvendelser blir henvist til vakthavende veterinær.

Deltaker i Veterinærvakten skal varsle Mattilsynet dersom han/hun ikke lenger oppfyller vilkårene for deltakelse.

Mattilsynet skal i samråd med deltakerne i Veterinærvakten i et Vaktområde sette opp en Vaktliste som dekker minst en kalendermåned. Det skal sendes inn Vaktrapport fra hvert Vaktområde senest to uker etter utløpet av hver kalendermåned.

Deltakere i Veterinærvakten skal dokumentere omfanget av reise og aktivt klinisk arbeid i Vakttiden over representative perioder som avtales mellom partene. Registreringene skal sendes til Mattilsynet sammen med Vaktrapporten.

1.8 Spesialvakt

Ved siden av Veterinærvakten skal det være en Spesialvakt for smådyr (kjæledyr). Spesialvakt for smådyr er allerede etablert og underlagt egen avtale og tilhørende forskrift.

Det skal utredes etablering av en Spesialvakt for hest. Organisering og finansiering av hestevakten skal utredes i et samarbeid mellom Staten, DNV og Hestesportsorganisasjonene.

1.9 Rådgivende uravstemning

Utkast til Avtale skal sendes til rådgivende uravstemning.

1.10 Ikrafttreden og varighet

Avtalen gjelder fra dags dato til og med 31.12.05. Avtalen forlenges automatisk for ett år om gangen. Avtalen kan når som helst sies opp med tre måneders varsel, regnet fra den første i etterfølgende måned. Avtalen kan tidligst sies opp med virkning fra 1.1.06.

1.11 Forholdet til Stortinget

Det tas forbehold om nødvendige bevilgningsvedtak i Stortinget.

Oslo, 4. februar 2005

Sjurd Tveit (sign.) Hans Petter Bugge (sign.)
Landbruks- og matdepartementet Den norske veterinærforening

Protokolltilførsler fra Den norske veterinærforening

 1. Den norske veterinærforening forutsetter at staten påtar seg det hele og fulle ansvaret for at Veterinærvakten som organisert etter herværende Avtale kan gjennomføres på faglig forsvarlig måte.

 2. Den norske veterinærforening påpeker at Veterinærvakten som organisert etter herværende Avtale vil medføre økte kostnader for dyreeierne.

 3. Den norske veterinærforening mener at organiseringen av Veterinærvakten bør utredes i samarbeid mellom staten, DNV, brukerne og kommunene.

Til dokumentets forside