Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

St.prp. nr. 47 (2004-2005)

Om klinisk veterinærvakt og endringer av kapittel 1115 - Mattilsynet på statsbudsjettet for 2005 under Landbruks- og matdepartementet

Til innholdsfortegnelse

5 Økonomiske og administrative konsekvenser av inngått vaktavtale

5.1 Merkostnader på kap. 1115 post 70

Avtalen med DNV om klinisk veterinærvakt har en beregnet helårskostnad på 69,88 mill. kroner. På grunn av faseforskyvning mv. vil den beregnede kostnaden for klinisk veterinærvakt i 2005 beløpe seg til 66,88 mill. kroner. I tillegg vil det være betalingsforpliktelser for staten etter avtalen om veterinær spesialvakt på 10 mill. kroner. Tabell 5.1 viser hvordan beløpene er fremkommet.

Tabell 5.1 Bevilgningsbehov til klinisk veterinærvakt for 2005

Mill. kroner
Budsjett klinisk veterinærvakt 2004 56,65
+ Beregnet helårsvirkning av økning som følge av inngått avtale med DNV 13,23
- Effekt av at utbetaling av godtgjøring skjer med en måneds etterslep -1,10
- Innspart vaktgodtgjøring i perioder med manglende veterinærvakt 1.1.-10.1 og 25.1.-4.2, samt ved at vaktgodtgjøring for perioden 10.1.-24.1. ble gitt etter 2004-satser -4,18
+ Merkostnad ved at vaktbemanningen ikke var tilpassert avtalen i perioden 4.2.-17.3. 1,98
+ Erstatninger for manglende veterinærhjelp i perioden 25.1.-4.2. 0,3
Budsjett klinisk veterinærvakt 2005 66,88
Spesialvakt 10,0
Totalt bevilgningsbehov i 2005 på kap. 1115 post 70 76,88

Samlet vil utgiftene på kap. 1115 post 70 dermed beløpe seg til 76,88 mill. kroner. Saldert budsjett 2005 på posten er 68,882 mill. kroner. Avtalen med DNV gir dermed merutgifter for staten på 8 mill. kroner i forhold til saldert budsjett 2005. Bevilgningen foreslås derfor forhøyet med 8 mill. kroner.

5.2 Foreslått inndekning av merkostnadene på kap. 1115 post 70

LMD legger til grunn at de økte utgiftene til vaktordningen av budsjettmessige grunner må dekkes innenfor de vedtatte rammer for LMDs budsjett. Den økte bevilgningen på kap. 1115 post 70 må derfor dekkes inn ved redusert aktivitet på andre områder.

Ut fra en totalvurdering foreslår LMD derfor at bevilgningen til kap. 1115 post 01 reduseres med 8 mill. kroner. En reduksjon på 8 mill. kroner tilsvarer 0,7 pst. av Mattilsynets driftsbudsjett og forutsettes å kunne gjennomføres med begrensede konsekvenser for aktivitetsnivået.

5.3 Nye administrative oppgaver for Mattilsynet

Tidligere vaktavtale med DNV var basert på at det normalt var veterinærene selv som skulle bli enige om, og sette opp en vaktliste minst en måned i forveien.

I den nye vaktavtalen er det - etter ønske fra DNV - lagt opp til at det er Mattilsynet som skal sette opp vaktlistene. Tilpasning av vaktbemanningen gjennom døgnet/vaktperioden vil gjøre administrasjonen av vaktordningene noe mer ressurskrevende, både når det gjelder oppsett av vaktlister og beregning av godtgjøring til den enkelte deltaker.

Til dokumentets forside