St.prp. nr. 61 (2003-2004)

Om samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 65/2004 av 26. april 2004 om innlemmelse i EØS-avtalen av Fellesskapets Marco Polo-program

Til innholdsfortegnelse

1 Bakgrunn

EØS-komiteen vedtok på sitt møte 26. april 2004 å endre EØS-avtalens Protokoll 31 om samarbeid på særlig områder utenfor de fire friheter, til å omfatte forordning 1382/2003 av 22. juli 2003 om tildeling av økonomisk støtte fra Fellesskapet for å fremme et mer miljøvennlig godstransportsystem (Marco Polo-programmet).

Som følge av at Norges deltakelse nødvendiggjør bevilgningsvedtak, ble beslutningen i EØS-komiteen tatt med forbehold om Stortingets samtykke i samsvar med § 26 andre ledd i Grunnloven.

Beslutningen i EØS-komiteen og Europaparlamentets- og rådsforordning (EF) 1382/2003 i uoffisiell norsk oversettelse følger som trykte vedlegg til proposisjonen.