St.prp. nr. 61 (2003-2004)

Om samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 65/2004 av 26. april 2004 om innlemmelse i EØS-avtalen av Fellesskapets Marco Polo-program

Til innholdsfortegnelse

4 Administrative og økonomiske konsekvenser

Forordningens opprinnelige finansielle ramme for perioden 2003-2006 var på 75 millioner euro (EU15). Som følge av EUs utvidelse (EU25) vil rammen for den samme perioden øke til 100 millioner euro. For perioden 2004-2006 gjenstår 85 millioner euro, og det er denne rammen EFTA/EØS-bidraget er beregnet av. For denne perioden er de økonomiske forpliktelsene for EFTA/EØS-landene på dagens nivå (2,19 %) beregnet til 2,181 millioner euro inklusive administrative kostnader, hvorav Norges andel (94,94 %) vil være om lag 2,07 millioner euro. Med en eurokurs på 8,5 vil dette utgjøre om lag 17,6 millioner kroner i treårsperioden.

I 2004 er EFTA/EØS-bidraget beregnet til 194 000 euro, hvorav Norges andel er 184 000 euro. Omregnet med en eurokurs på 8,5 vil Norges bidrag utgjøre om lag 1,6 millioner kroner.

Utgiftene vil dekkes i fellesskap over budsjettene til Nærings- og handelsdepartementet, Fiskeridepartementet og Samferdselsdepartementet med hhv. 30, 33 og 37 prosent.