St.prp. nr. 61 (2003-2004)

Om samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 65/2004 av 26. april 2004 om innlemmelse i EØS-avtalen av Fellesskapets Marco Polo-program

Til innholdsfortegnelse

3 Avgjørelsen i EØS-komiteen

Med sikte på deltakelse fra EFTA/EØS-landene i EU-programmet Marco Polo, inneholder beslutningen i EØS-komiteen en innledning og tre artikler. I innledningen vises det til artikkel 86 og 98 i EØS-avtalen, som gjør det mulig for EØS-komiteen å endre vedleggene til avtalen gjennom beslutning i EØS-komiteen.

Artikkel 1 slår fast at forordningen 382/2003/EF om finansiell støtte for å bedre godstransportsystemets miljøegenskaper, vedtatt av EU ved Parlaments- og Rådsvedtak 22. juli 2003, innlemmes som nytt strekpunkt i prototkoll 31 artikkel 3 nr. 7.

Artikkel 2 slår fast at avgjørelsen gjelder fra dagen etter EØS-komiteen har mottatt den siste meldingen etter artikkel 103 nr. 1 i avtalen.

Artikkel 3 slår fast at beslutningen skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til Tidend for Den europeiske unionen.