St.prp. nr. 65 (2006-2007)

Rettferdsvederlag frå statskassa (Om Stortinget si rettferdsvederlagsordning, arbeidet i rettferds­vederlagsutvala m.m.)

Til innhaldsliste

Tilråing

Justis- og politidepartementet

tilrår:

At Dykkar Majestet godkjenner og skriv under eit framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om rettferdsvederlag frå statskassa

Vi HARALD, Noregs Konge,

stadfester:

Stortinget blir bede om å gjere vedtak om rettferdsvederlag frå statskassa i samsvar med eit vedlagt forslag.

Til forsida av dokumentet