St.prp. nr. 74 (2005-2006)

Statens eierskap i BaneTele AS

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning og sammendrag

BaneTele AS er knyttet til etablering og drift av både fast og trådløs infrastruktur for transport av elektroniske kommunikasjonstjenester. BaneTele leverer tjenester til bedriftsmarkedet i Norge. Fundamentet for BaneTeles virksomhet er det fiberoptiske nettet som i hovedsak følger jernbanenettet og energiselskapene sin infrastruktur gjennom Norge. Nettet strekker seg fra Farsund i sør til Tromsø i nord. BaneTele er 100 pst. eid av staten ved Nærings- og handelsdepartementet.

BaneTele har en utfordrende markedssituasjon Etter flere år med underskudd er det behov for styrking av selskapet finansielt og industrielt. Nærings- og handelsdepartementet mener dette best kan skje gjennom et samarbeid med andre aktører i markedet.

Nærings- og handelsdepartementet har våren 2006 gjennomført en prosess hvor de aktører som har ønsket det, har kunnet komme med forslag til industrielle og kommersielle løsninger. Departementet har hatt drøftinger med flere aktører om ulike samarbeidsmodeller for BaneTele, og har konkludert med at en løsning med Bredbåndsalliansen AS best svarer på statens eiermessige og industrielle målsettinger og vil gi en god løsning for BaneTeles virksomhet.

I denne proposisjonen ber Nærings- og handelsdepartementet om Stortingets fullmakt til å redusere statens eierandel i BaneTele AS til 50 pst. og til å inngå avtaler med Bredbåndsalliansen AS og dets seks bakenforliggende aksjeeiere om å gjennomføre et samarbeid mellom disse og BaneTele AS.

Til dokumentets forside