St.prp. nr. 76 (1999-2000)

Billighetserstatninger av statskassen

Til innholdsfortegnelse

2 Billighetserstatningsutvalgets arbeid

Etter redegjørelsen for Billighetserstatningsutvalgets arbeid inntatt i St.prp. nr. 23 (1999-2000) har Billighetserstatningsutvalget hatt 4 møter og behandlet 481 saker. Det er innvilget billighetserstatning i 180 saker med til sammen 13 925 000,-. Erstatningsutbetalingene i de enkelte søknadene ligger mellom kr 20 000,- og kr 200 000,-.

Utskrift av Billighetserstatningsutvalgets vedtak og dokumentene i samtlige saker følger vedlagt som utrykt vedlegg.

Til dokumentets forside