St.prp. nr. 76 (1999-2000)

Billighetserstatninger av statskassen

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Justis- og politidepartementet

tilrår:

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et framlagt forslag til proposisjonen til Stortinget om billighetserstatninger.

Vi HARALD, Norges Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak om billighetserstatninger i samsvar med et framlagt forslag.

Tilråding fra Justis- og politidepartementet ligger ved.

Til dokumentets forside