St.prp. nr. 8 (2002-2003)

Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 56/2002 av 31. mai 2002 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv om havnestatskontroll

Til innholdsfortegnelse

1 Bakgrunn

Ved beslutning i EØS-komiteen nr. 56/2002 av 31. mai 2002 ble direktiv 2001/106/EF om endring av direktiv 1995/21/EF om håndheving av internasjonale standarder for sikkerhet, hindring av forurensning og arbeids- og levevilkår om bord på skip som anløper havner i Fellesskapet, og som seiler i farvann under medlemsstatenes jurisdiksjon (havnestatskontroll) inntatt i EØS-avtalen. Rettsakten vil inngå i vedlegg XIII, Transport, til EØS-avtalen.

Ettersom gjennomføringen i norsk rett krever lovendring, ble beslutningen i EØS-komiteen tatt med forbehold om Stortingets samtykke, i samsvar med Grunnlovens § 26, 2. ledd og EØS-avtalens artikkel 103.

Beslutningen om å innlemme direktiv 1995/21/EF i EØS-avtalen ble tatt ved EØS-komitébeslutning nr. 20/96 av 26. mars 1996, som er offentliggjort i EØS-tillegget til EF-tidende nr 23. av 23. mai 1996.

Beslutningen i EØS-komiteen og direktiv 2001/106/EF følger som trykte vedlegg til proposisjonen.