St.prp. nr. 8 (2002-2003)

Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 56/2002 av 31. mai 2002 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv om havnestatskontroll

Til innholdsfortegnelse

6 Konklusjon

Direktiv 2001/106/EF strammer inn regelverket for havnestatskontroll slik at kontrollen i større grad rettes mot de skip som anses å utgjøre en spesielt stor sikkerhets- og miljørisiko.

Nærings- og handelsdepartementet tilrår godkjenning av EØS-komiteens beslutning. Utenriksdepartementet slutter seg til dette