St.prp. nr. 8 (2002-2003)

Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 56/2002 av 31. mai 2002 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv om havnestatskontroll

Til innholdsfortegnelse

2 Nærmere om direktivet

Formålet med direktiv 1995/21/EF er å redusere og/eller fjerne substandard skip, det vil si skip som ikke oppfyller relevante krav til sikkerhet og miljø, fra Fellesskapets havner og farvann. Dette søkes oppnådd ved et harmonisert system for havnestatskontroll for å påse at internasjonale krav til sikkerhet, vern av det marine miljø, samt helse- og arbeidsmiljø, oppfylles.

Da visse skip på grunn av alder, flagg eller historie utgjør en særlig risiko for sikkerheten og det marine miljø, er direktivet nå endret ved direktiv 2001/106/EF. Dette har særlig sin bakgrunn i Erika-ulykken utenfor Frankrike i 1999, hvor et oljetankskip brakk i to og medførte at mer enn 10 000 tonn tungolje ble sluppet ut. Endringsdirektivet innebærer en innstramming av regelverket for havnestatskontroll, slik at kontrollen mer rettes mot de skip som anses å utgjøre en spesielt stor sikkerhets- og miljørisiko. En av endringene er at det innføres en utvidet adgang til å nekte visse skip anløp til europeiske havner. Dette gjelder skip som gjentatte ganger er blitt tilbakeholdt, og som fører flagget til et av de land som ligger dårligere an enn gjennomsnittet på statistikkene for havnestatskontroll. Endringsdirektivet inneholder også nye regler om utvidet inspeksjon for visse skipstyper, strengere oppfølging av inspeksjonene og detaljerte rapporteringsrutiner m.m.