St.prp. nr. 8 (2002-2003)

Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 56/2002 av 31. mai 2002 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv om havnestatskontroll

Til innholdsfortegnelse

3 EØS-komiteens beslutning

EØS-komiteen vedtok 31. mai 2002 i beslutning nr. 56/2002 at vedlegg XIII i EØS-avtalen skal endres ved at direktiv 2001/106/EF (havnestatskontroll) inkluderes i EØS-avtalen.

Artikkel 1, 2 og 4 gjelder andre direktiver.

Artikkel 3 fastslår at i avtalens vedlegg XIII etter nr. 56b (Rådsdirektiv 95/21/EF) skal det legges til «32 001 L 0106: Europaparlamentets og Rådets direktiv 2001/106/EF av 19 desember 2001 (OJ L 19, 22.1.2002, p.17).»

Artikkel 5 slår fast at beslutningen skal tre i kraft 1. juni 2002, forutsatt at EØS-komiteen har mottatt alle meddelelser etter avtalens artikkel 103 nr. 1.

Artikkel 6 slår fast at beslutningen i EØS-komiteen skal kunngjøres i EØS-avdelingen av, og i EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

Etter artikkel 103 nr. 1 skal EFTA-statene innen seks måneder fra det tidspunkt da beslutningen ble vedtatt ( 31. mai 2002), meddele overfor de andre EØS-statene at de forfatningsrettslige krav er oppfylt, det vil for Norge sin del si at Stortingets samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning er innhentet.