St.prp. nr. 8 (2002-2003)

Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 56/2002 av 31. mai 2002 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv om havnestatskontroll

Til innholdsfortegnelse

1 EØS-komiteens beslutning nr. 56/2002 av 31. mai 2002 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)

EØS-KOMITEEN HAR -

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, endret ved protokollen om justering av avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt «avtalen», særlig artikkel 98, og

på følgende bakgrunn:

  1. Avtalens vedlegg XIII er endret ved EØS-komiteens beslutning nr. 38/2002 av 19. april 2002 1.

  2. Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/96/EF av 4. desember 2001 om fastsettelse av harmoniserte krav og framgangsmåter for sikker lasting og lossing av bulkskip 2skal innlemmes i avtalen.

  3. Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/105/EF av 19. desember 2001 om endring av rådsdirektiv 94/57/EF om felles regler og standarder for organisasjoner som skal inspisere og besikte skip, og for sjøfartsmyndighetenes virksomhet i den forbindelse 3skal innlemmes i avtalen.

  4. Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/106/EF av 19. desember 2001 om endring av rådsdirektiv 95/21/EF om håndheving av internasjonale standarder for sikkerhet, hindring av forurensning og leve- og arbeidsvilkår om bord på skip som anløper havner i Fellesskapet, og som seiler i farvann under medlemsstatenes jurisdiksjon (havnestatskontroll) 4skal innlemmes i avtalen -

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1

I avtalens vedlegg XIII etter nr. 56j (europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/25/EF) skal nytt nr. 56k lyde:

«56k 32 001 L 0096: Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/96/EF av 4. desember 2001 om fastsettelse av harmoniserte krav og framgangsmåter for sikker lasting og lossing av bulkskip (EFT L 13 av 16.1.2002, s. 9).»

Artikkel 2

I avtalens vedlegg XIII nr. 55b (rådsdirektiv 94/57/EF) skal nytt strekpunkt lyde:

«- 32 001 L 0105: Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/105/EF av 19. desember 2001 (EFT L 19 av 22.1.2002, s. 9).»

Artikkel 3

I avtalens vedlegg XIII nr. 56b (rådsdirektiv 95/21/EF) skal nytt strekpunkt lyde:

«- 32 001 L 0106: Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/106/EF av 19. desember 2001 (EFT L 19 av 22.1.2002, s. 17).»

Artikkel 4

Teksten til direktiv 2001/96/EF, 2001/105/EF og 2001/106/EF på islandsk og norsk, som vil bli kunngjort i EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende, skal gis gyldighet.

Artikkel 5

Denne beslutning trer i kraft 1. juni 2002, forutsatt at EØS-komiteen har mottatt alle meddelelser etter avtalens artikkel 103 nr. 1 5

.

Artikkel 6

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

Utferdiget i Brussel, 31. mai 2002.

For EØS-komiteen
Formann
P. Westerlund
EØS-komiteens sekretærer
P.K. Mannes M. Brinkmann

Fotnoter

1.

Ennå ikke kunngjort.

2.

EFT L 13 av 16.1.2002, s. 9.

3.

EFT L 19 av 22.1.2002, s. 9.

4.

EFT L 19 av 22.1.2002, s. 17.

5.

Forfatningsrettslige krav angitt.