St.prp. nr. 8 (2002-2003)

Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 56/2002 av 31. mai 2002 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv om havnestatskontroll

Til innholdsfortegnelse

4 Forholdet til norsk rett

Norge har tidligere gjennomført direktiv 95/21/EF med senere endringer i Lov om Statskontrol med Skibes Sjødygtighet m.v. av 9. juni 1903 nr. 7 (Sjødyktighetsloven), og i forskrift av 1. juli 1996 nr. 774 om kontroll med fremmede skip og flyttbare innretninger i norske havner.

Direktiv 2001/106/EF artikkel 7 b inneholder regler om å nekte visse skip anløp til europeiske havner på bakgrunn av tidligere tilbakeholdelser og det flagg de fører, selv om skipene eventuelt er sjødyktige på det aktuelle tidspunkt. Sjødyktighetsloven inneholder kun rettslig grunnlag for å nekte skip anløp dersom de er sjøudyktige. For å gjennomføre bestemmelsen i det nye direktivets artikkel 7 b, vil det derfor være nødvendig med en endring i Sjødyktighetsloven.

De øvrige deler av direktivet kan gjennomføres i norsk rett ved forskriftsendringer.

Utkast til Ot.prp. om lovendring og utkast til forskriftsendringer er under utarbeidelse, og vil bli sendt på høring innen utløpet 2002. Direktivets gjennomføringsfrist er 22. juli 2003.