Tillatelse i forbindelse med søknad om erverv av SPP-gruppen

Det vises til søknad 17. september 2007 om tillatelser i anledning Storebrand Livsforsikrings erverv av SPP-gruppen. Videre vises det til Kredittilsynets tilrådning i saken 25. oktober 2007, øvrig korrespondanse og møter i sakens anledning.

Storebrand ASA
Postboks 1380 Vika
0114 Oslo

Dato
16.11.2007

Vår ref
07/4028 FM AG/TMe

Tillatelse i forbindelse med søknad om erverv av SPP-gruppen 


Det vises til søknad 17. september 2007 om tillatelser i anledning Storebrand Livsforsikrings erverv av SPP-gruppen. Videre vises det til Kredittilsynets tilrådning i saken 25. oktober 2007, øvrig korrespondanse og møter i sakens anledning.

1. Med hjemmel i finansvl. § 2a-7 annet ledd godkjennes endringene i organiseringen av Storebrand ASA konsern som følge av etableringen av Storebrand Holding AB samt ervervet av SPP-gruppen (SPP Livsforsäkring AB, SPP Liv Pensionstjånst AB, SPP Konsult AB, Handelsbanken Life & Pension Limited, SPP Fonder AB og Nordben Life & Pension Insurance Company Limited, SPP Liv Fondforsåkring AB, SPP Kundcenter AB og Handelsbanken Varumårkes AB). Finansdepartementet har i vedtak i dag gitt Storebrand Livsforsikring AS tillatelse til etablering av konsern med hjemmel i finansvl. §2a-6.

2. Med hjemmel i finansvl. § 2a-12 første ledd gis Storebrand ASA tillatelse til å forhøye aksjekapitalen med mellom 9 og 10,7 milliarder kroner. Endringen i selskapets vedtekter kan først godkjennes når Kredittilsynet har mottatt kopi av generalforsamlingsprotokollen sammen med revisors bekreftelse på at aksjekapitalen er innbetalt.

3. Med hjemmel i forsikringsloven § 3-5 bokstav b jf. § 6-1 tredje ledd gis Storebrand ASA tillatelse til å oppta et senior lån på inntil 600 millioner euro, dersom de ansvarlige lånene som nevnt i brev 16. november 2007 til Storebrand Livsforsikring punkt 5 og 6 ikke tas opp før gjennomføringen av ervervet.

4. Med hjemmel i forsikringsloven § 3-7 og finansvl § 2a-8 gis Storebrand ASA tillatelse til å yte et evigvarende ansvarlig lån i henhold til forskrift 1. juni 1990 nr. 435 om beregning av ansvarlig kapital for finansinstitusjoner, oppgjørssentraler og verdipapirforetak § 4 nr. 2 på inntil 4,6 milliarder kroner til Storebrand Livsforsikring AS, under forutsetning av at de ansvarlige lånene som nevnt i dagens tillatelse til Storebrand Livsforsikring AS punkt 5 og 6 ikke tas opp før gjennomføringen av ervervet, på de vilkår som fremkommer av § 4 nr. 2 og Kredittilsynets rundskriv 2/2001, men slik at det i mellomfinansieringsperioden gjøres unntak fra kravet om at det ikke er mulighet for innfrielse de fem første årene av løpetiden. Som forutsetning for å gi samtykke til førtidig innfrielse av lånene, vil Kredittilsynet kunne stille vilkår om bedre kvalitet på de nye ansvarlige lånene i Storebrand Livsforsikring AS.

Det settes følgende vilkår for tillatelsene:

  • Storebrand ASA og Storebrand Livsforsikring AS skal innen utgangen av første kvartal 2008 legge fram for Kredittilsynet en plan for utviklingen av egenkapitalen for årene 2008-2010, med sikte på en ytterligere styrking av kjernekapitalen i konsernet. Planen bør blant annet omfatte prognosert for tilbakeholdelse av overskudd samt andre forhold av betydning for konsernets soliditet.
  • Dersom kjernekapitaldekningen for Storebrand ASA konsern og for Storebrand Livsforsikring AS konsern ved utgangen av 2007 og 2008 ikke er minst 6 prosent eller solvensmarginen ikke er minst 150 prosent, kan Kredittilsynet sette vilkår om begrensninger i utdeling av utbytte fra Storebrand ASA og Storebrand Livsforsikring AS.
  • Storebrand ASA skal innen utgangen av 2009 fremme søknad om konsernstrukturen.

Det vises for øvrig til Finansdepartementets vedtak i dag vedrørende tillatelse til Storebrand Livsforsikring AS i anledning erverv av SPP-gruppen.

Med hilsen

Jan Bjørland  e.f.
ekspedisjonssjef

Erling G. Rikheim
avdelingsdirektør

Gjenpart: Kredittilsynet. Ref: