Kaupthing Bank hf - tillatelse til erverv av kvalifisert eierandel

Det vises til brev 19. oktober 2007 hvor det på vegne av Kaupthing Bank hf. søkes om tillatelse til å erverve inntil 25 prosent av aksjene i Storebrand ASA som ledd i at Kaupthing skal delta i et garantikonsortium som ledd i en fortrinnsrettsemisjon som Storebrand ASA vil gjennomføre for å finansiere ervervet av SPP Livsförsäkring AB, hvor Kaupthing vil garantere for aksjetegning i samme forhold som eksisterende eierandel i Storebrand, samt garantere for en ytterligere andel på 10 prosent av fortrinnsrettsemisjonen. Det vises til Kredittilsynets tilrådning i saken 12. november 2007.

Wikborg Rein & Co
Postboks 1513 Vika
0117  OSLO
 


       
Deres ref                                                           Vår ref 
502828-002 chb                                                 07/952 FM TME       

Dato
16.11.2007

Kaupthing Bank hf - tillatelse til erverv av kvalifisert eierandel


Det vises til brev 19. oktober 2007 hvor det på vegne av Kaupthing Bank hf. søkes om tillatelse til å erverve inntil 25 prosent av aksjene i Storebrand ASA som ledd i at Kaupthing skal delta i et garantikonsortium som ledd i en fortrinnsrettsemisjon som Storebrand ASA vil gjennomføre for å finansiere ervervet av SPP Livsförsäkring AB, hvor Kaupthing vil garantere for aksjetegning i samme forhold som eksisterende eierandel i Storebrand, samt garantere for en ytterligere andel på 10 prosent av fortrinnsrettsemisjonen. Det vises til Kredittilsynets tilrådning i saken 12. november 2007. 

Med hjemmel i finansieringsvirksomhetsloven § 2-2 gir Finansdepartementet tillatelse til at Kaupthing Bank hf, i forbindelse med deltagelse i garantikonsortium, kan eie maksimalt 25 prosent av aksjene i Storebrand ASA i inntil ett år fra tegningstidspunktet.

Tillatelsen må benyttes innen tre måneder etter dette vedtakets dato, og kun i forbindelse med fortrinnsrettsemisjonen. Kaupthing Bank hf må innen ett år etter tegningstidspunktet ha avhendet det antall aksjer som overskrider det antall aksjer Finansdepartementet ga tillatelse til å eie i vedtak 19. mars 2007.

Det vil bare kunne stemmes for det antall aksjer Kaupthing Bank hf har tillatelse til å eie iht. Finansdepartementets vedtak 19. mars 2007.

Når det gjelder søknad om tillatelse til at Kaupthing hf. kan erverve inntil 25 prosent av aksjene i Storebrand ASA på varig grunnlag, viser Finansdepartementet til Kredittilsynets opplysning om at de vil gi egen tilrådning om dette. Dette vil derfor bli behandlet senere som egen sak.


Med hilsen


Jan Bjørland  e.f.
ekspedisjonssjef

Erling G. Rikheim
avdelingsdirektør


Gjenpart: 
Kredittilsynet
Storebrand ASA