J.P.Morgan Securities Ltd. - tillatelse til erverv av kvalifisert eierandel i finansinstitusjon

Det vises til brev 18. september 2007 hvor det på vegne av J.P. Morgan Securities Ltd. søkes om tillatelse til erverv av kvalifisert eierandel i Storebrand ASA i forbindelse med at J.P. Morgan Securities Ltd. sammen med UBS Limited stiller garanti for fulltegning av fortrinnsrettsemisjon som Storebrand ASA vil gjennomføre for å finansiere ervervet av SPP Livsförsäkring AB, samt til tilrådning fra Kredittilsynet 2. november 2007.

Bugge Arentz-Hansen & Rasmussen
Postboks 1524 Vika
0117  OSLO 

Dato
16.11.2007

Deres ref 
#1386180/1

Vår ref
07/4060 FM TME

J.P.Morgan Securities Ltd. - tillatelse til erverv av kvalifisert eierandel i finansinstitusjon

Det vises til brev 18. september 2007 hvor det på vegne av J.P. Morgan Securities Ltd. søkes om tillatelse til erverv av kvalifisert eierandel i Storebrand ASA i forbindelse med at J.P. Morgan Securities Ltd. sammen med UBS Limited stiller garanti for fulltegning av fortrinnsrettsemisjon som Storebrand ASA vil gjennomføre for å finansiere ervervet av SPP Livsförsäkring AB, samt til tilrådning fra Kredittilsynet 2. november 2007.

Med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner § 2-2 jf. § 2-3 gis J.P. Morgan Securities Ltd. tillatelse til å eie maksimalt 25 prosent av aksjene i Storebrand ASA for en periode på inntil ett år fra tegningstidspunktet. Det vil bare kunne stemmes for inntil 20 prosent av aksjene i Storebrand ASA. J.P. Morgan Securities Ltd. må innen ett år etter tegningstidspunktet ha avhendet aksjer som overstiger 10 prosent av aksjene i Storebrand ASA.

Det omsøkte erverv av aksjer i Storebrand ASA må finne sted innen tre måneder etter dato for denne tillatelsen, og kun i forbindelse med fortrinnsrettsemisjonen. Etter dette er det ikke tillatt å øke eierandelen utover den eierandelen som da er etablert, uten ny tillatelse.

Eierandelen i Storebrand ASA som er etablert etter tegningen av aksjer i fortrinnsrettsemisjonen kan fritt reduseres. Dersom eierandelen reduseres, kan eierandelen ikke økes utover dette nye reduserte nivået uten ny tillatelse. Reduseres eierandelen til under 10 prosent, kan eierandelen likevel økes til inntil 10 prosent uten ny tillatelse.

Før fristen for erverv av aksjer i Storebrand ASA løper ut, må J.P. Morgan Securities Ltd. orientere Kredittilsynet om resultatet av emisjonen.


Med hilsen

Jan Bjørland  e.f.
ekspedisjonssjef

Erling G. Rikheim
avdelingsdirektør


Gjenpart: Kredittilsynet
 Storebrand ASA