Gjensidige Forsikring BA – søknad om godkjenning og tillatelse til erverv av kvalifisert eierandel

Det vises til to brev fra Arntzen de Besche Advokatfirma AS 31. oktober 2007, hvor det på vegne av Gjensidige Forsikring BA søkes om godkjenning av vedtak fattet på selskapets generalforsamling 30. oktober 2007, og på vegne av Gjensidigestiftelsen søkes om tillatelse til erverv av kvalifisert eierandel i Gjensidige Forsikring BA. Det vises videre til Kredittilsynets tilrådning i saken i brev til Finansdepartementet 6. november 2007, og Kredittilsynets brev 31. oktober 2007 hvor enkelte vedtektsendringer godkjennes.

Arntzen de Besche Advokatfirma AS
v/ Sven Iver Steen
Postboks 2734 Solli
0204 Oslo 

Vår ref                                                  Deres ref
07/3990 FM TYH                                    212760

Dato
16.11.2007

Gjensidige Forsikring BA – søknad om godkjenning og tillatelse til erverv av kvalifisert eierandel

Det vises til to brev fra Arntzen de Besche Advokatfirma AS 31. oktober 2007, hvor det på vegne av Gjensidige Forsikring BA søkes om godkjenning av vedtak fattet på selskapets generalforsamling 30. oktober 2007, og på vegne av Gjensidigestiftelsen søkes om tillatelse til erverv av kvalifisert eierandel i Gjensidige Forsikring BA. Det vises videre til Kredittilsynets tilrådning i saken i brev til Finansdepartementet 6. november 2007, og Kredittilsynets brev 31. oktober 2007 hvor enkelte vedtektsendringer godkjennes.

  1. Med hjemmel i lov 10. juni 2005 nr. 44 om forsikringsselskaper, pensjonsforetak og deres virksomhet mv. forsikringsloven § 3-7 gis det samtykke til at Gjensidige Forsikring BA kan forhøye ansvarlig kapital ved utstedelse av grunnfondsbevis. Det gis tillatelse til omklassifisering av NOK 3 860 000 000 i bokført egenkapital til bokført grunnfondsbeviskapital og utstedelse av grunnfondsbevis i henhold til søknaden.
  2. Med hjemmel i forsikringsloven § 15-8 tredje ledd gis det dispensasjon fra krav etter § 4-2 annet ledd om opptagelse av kapital.
  3. Med hjemmel i forsikringsloven § 15-8 tredje ledd gis det dispensasjon fra begrensninger etter forskrift 7. februar 2001 nr. 108 om grunnfondsbevis i sparebanker, kredittforeninger og gjensidige forsikringsselskaper § 4 annet ledd annet punktum om innbetaling i penger og § 8 første og tredje ledd om henholdsvis omklassifisering av midler som kan utdeles som utbytte, og samtidig forhøyelse av selskapets garantikapital.
  4. Med hjemmel i forsikringsloven § 15-8 tredje ledd gis det dispensasjon fra prioritetsrekkefølgen etter forskrift 7. februar 2001 nr. 108 om grunnfondsbevis i sparebanker, kredittforeninger og gjensidige forsikringsselskaper § 28 første ledd.
  5. Med hjemmel i forsikringsloven § 3-2 godkjennes vedtak i Gjensidige Forsikring BAs ekstraordinære generalforsamling 30. oktober 2007 om endring av selskapets vedtekter.
  6. Med hjemmel i forskrift 7. februar 2001 nr.  108 om grunnfondsbevis i sparebanker, kredittforeninger og gjensidige forsikringsselskaper § 15, jf. lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner gis det frem til 31. desember 2009 tillatelse til at Gjensidigestiftelsen erverver og eier inntil 20 prosent av grunnfondsbevisene i Gjensidige Forsikring BA.
  7. Med hjemmel i forskrift 7. februar 2001 nr. 108 om grunnfondsbevis i sparebanker, kredittforeninger og gjensidige forsikringsselskaper § 15, jf. lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner gis det frem til 31. desember 2008 tillatelse til at Gjensidigestiftelsen erverver og eier inntil 100 prosent av grunnfondsbevisene i Gjensidige Forsikring BA.
  8. Fordi opprinnelig hjemmelslov for kompetanse delegert Kredittilsynet til å godkjenne vedtektsendringer i forsikringsselskaper er erstattet av en ny forsikringslov, kan det reises spørsmål ved Kredittilsynets formelle kompetanse til å godkjenne vedtektsendringer. For ordens skyld godkjenner derfor Finansdepartementet med hjemmel i lov 10. juni 2005 nr. 44 § 3-2 Gjensidige Forsikring BAs vedtektsendringer i henhold til Kredittilsynets vedtak av 31. oktober 2007.

Vedtak etter punktene 1 til 7 ovenfor fattes på følgende vilkår:

a. Vedtaket vil først gjelde fra det tidspunktet revisorbekreftelse på omklassifiseringen er mottatt av Kredittilsynet.

b. Tillatelsen kan ikke tas i bruk før Kredittilsynet har påtegnet godkjennelse av vedtektsendringene.

c. Med mindre det er søkt om fornyelse bortfaller dispensasjon etter pkt. 4 automatisk ved eventuelle fremtidige endringer i forskrift 7. februar 2001 nr. 108 om grunnfondsbevis i sparebanker, kredittforeninger og gjensidige forsikringsselskaper § 28 første ledd.

d. Det skal innen 31. mai 2008 inntas en bestemmelse i Gjensidigestiftelsens vedtekter som forbyr ansatt og/eller tillitsvalgt i stiftelsen fra å være ansatt og/eller tillitsvalgt i Gjensidige Forsikring BA. Styrende organer i stiftelsen skal innen samme frist bringes i overensstemmelse med nevnte vedtektsbestemmelse.

e. Gjensidige Forsikring BA bruker i sitt ukast til nye vedtekter betegnelsen ”overkursfond av klasse II kapital”. For å unngå sammenblanding med begrepet overkursfond” slik dette brukes i grunnfondsbevisforskriften, må Gjensidige Forsikring BA innen 31. mai 2008 innarbeide en annen betegnelse på dette fondet i sine vedtekter. Det skal innen samme frist inntas bestemmelser i selskapets vedtekter som angir hvordan dette fondet kan anvendes.

f. Midler som tilføres ”overkursfond av klasse II kapital” kan frem til endringer i henhold til bokstav e siste punktum er gjennomført, bare anvendes for formål som er godkjent av Kredittilsynet. Vurderingen av om godkjennelse skal gis skal bygge på interessen til fondets eiere i det aktuelle formål.

Vedtaket ovenfor er et enkeltvedtak som innen 3 uker fra underretning om vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningsloven kapittel VI. Eventuell klage sendes Finansdepartementet.


Med hilsen


Jan Bjørland  e.f.
ekspedisjonssjef

Erling G. Rikheim
avdelingsdirektør


Gjenpart: Kredittilsynet