Tillatelse til erverv av SPP-gruppen

Det vises til søknad 17. september 2007 fra Storebrand ASA om tillatelse til erverv av SPP-gruppen (SPP Livsforsäkring AB, SPP Liv Pensionstjänst AB, SPP Konsult AB, Handelsbanken Life & Pension Limited, SPP Fonder AB og Nordben Life & Pension Insurance Company Limited, SPP Liv Fondforsäkring AB, SPP Kundcenter AB og Handelsbanken Varumärkes AB), til Kredittilsynets tilrådning i saken 25. oktober 2007 og til øvrig korrespondanse og møter i sakens anledning, inkludert bekreftelse av tiltredelse til søknaden i brev 13. november 2007 fra Storebrand Livsforsikring AS.

Storebrand Livsforsikring AS
Postboks 1380 Vika
0114 Oslo 

Vår ref
07/4028 FM AG/TMe                                                                       

Dato 
16.11.2007

 

Tillatelse til erverv av SPP-gruppen 

Det vises til søknad 17. september 2007 fra Storebrand ASA om tillatelse til erverv av SPP-gruppen (SPP Livsforsäkring AB, SPP Liv Pensionstjänst AB, SPP Konsult AB, Handelsbanken Life & Pension Limited, SPP Fonder AB og Nordben Life & Pension Insurance Company Limited, SPP Liv Fondforsäkring AB, SPP Kundcenter AB og Handelsbanken Varumärkes AB), til Kredittilsynets tilrådning i saken 25. oktober 2007 og til øvrig korrespondanse og møter i sakens anledning, inkludert bekreftelse av tiltredelse til søknaden i brev 13. november 2007 fra Storebrand Livsforsikring AS.

1. Med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og
finansinstitusjoner (finansvl) § 2a-3 fjerde ledd gis Storebrand Livsforsikring AS tillatelse til å etablere datterselskapet Storebrand Holding AB.

2. Med hjemmel i finansvl. § 2a-6 annet ledd gis det tillatelse til etablering av Storebrand Livsforsikring AS konsern som følge av etableringen av Storebrand Holding AB og ervervet av SPP-gruppen. Det vises til at departementet i brev til Storebrand ASA 16. november 2007 med hjemmel i finansvl. § 2a-7 annet ledd har godkjent endringer i organiseringen av Storebrand ASA konsern som følge av Storebrand Livsforsikrings erverv av SPP-gruppen.

3. Med hjemmel i lov 10. juni 2005 nr. 44 om forsikringsselskaper, pensjonsforetak og
deres virksomhet (forsikringsloven) § 3-7 gis Storebrand Livsforsikring AS tillatelse til å forhøye aksjekapitalen med mellom 9 og 10,7 milliarder kroner under forutsetning av at det treffes gyldig vedtak om dette i generalforsamlingen. Endringen i selskapets vedtekter kan først godkjennes når Kredittilsynet har mottatt kopi av generalforsamlingsprotokollen sammen med revisors bekreftelse på at aksjekapitalen er innbetalt.

4. Med hjemmel i finansvl § 2-9a sjuende ledd gis det samtykke til at Storebrand Livsforsikring i en tidsbegrenset periode frem til 16. november 2011 ved beregning av kapitaldekning på konsolidert nivå medregner en andel av villkorad återbäring i SPP som ansvarlig kapital. Andelen som medregnes skal ikke utgjøre mer enn det laveste av 1) kravet til ansvarlig kapital for eiendelene i den svenske virksomheten beregnet etter norske kapitaldekningsregler og 2) 60 prosent av villkorad återbäring beregnet med utgangspunkt i garantert rente (rentejustert villkorad återbäring). Kredittilsynet skal godkjenne den metoden Storebrand Livsforsikring AS legger til grunn for beregning av rentejustert villkorad återbäring. Den delen av villkorad återbäring som medregnes som kjernekapital kan ikke gi grunnlag for økning av tilleggskapital i henhold til forskrift 1. juni 1990 nr 435 om beregning av ansvarlig kapital for finansinstitusjoner, oppgjørssentraler og verdipapirforetak § 4.

5. Med hjemmel i forsikringsloven § 3-7 jf. forskrift 1. juni 1990 om beregning av ansvarlig kapital for finansinstitusjoner, oppgjørssentraler og verdipapirforetak § 3 nr. 13 gis Storebrand Livsforsikring AS tillatelse til å ta opp et evigvarende fondsobligasjonslån på 290 millioner euro. Det stilles vilkår om at kjernekapitaldekningen er minimum seks prosent på konsolidert nivå og på selskapsnivå på tidspunktet for låneopptaket. For øvrig gjelder de vilkår som følger av forskrift 1. juni 1990 nr 435 om beregning av ansvarlig kapital for finansinstitusjoner, oppgjørssentraler og verdipapirforetak § 3 nr. 13 samt av Finansdepartementets brev til Kredittilsynet av 27. juni 2002. Fondsobligasjonslånet kan ikke telle med i forhold til kapitaldekning med mer enn 15 prosent av annen kjernekapital eksklusive den andelen av villkorad återbäring som kan medregnes iht. dette vedtak punkt 4.

6. Med hjemmel i forsikringsloven § 3-7 jf. forskrift 1. juni 1990 nr 435 om beregning av ansvarlig kapital for finansinstitusjoner, oppgjørssentraler og verdipapirforetak § 4 nr. 2 gis Storebrand Livsforsikring AS tillatelse til å oppta et evigvarende ansvarlig lån på 290 millioner euro og et evigvarende ansvarlig lån på 200 millioner euro som refinansiering av det eksisterende ansvarlige lånet fra 2002 på de vilkår som følger av forskrift 1. juni 1990 nr 435 om beregning av ansvarlig kapital for finansinstitusjoner, oppgjørssentraler og verdipapirforetak § 4 nr. 2 og Kredittilsynets rundskriv 2/2001.

7. Med hjemmel i forsikringsloven § 6-1 tredje ledd og finansvl. § 2a-8 fjerde ledd gis Storebrand Livsforsikring AS tillatelse til å yte et evigvarende ansvarlig lån på inntil 8,3 milliarder svenske kroner til datterselskapet Storebrand Holding AB.

Det settes følgende vilkår for tillatelsene:

  • Storebrand ASA og Storebrand Livsforsikring AS skal innen utgangen av første kvartal 2008 legge fram for Kredittilsynet en plan for utviklingen av egenkapitalen for årene 2008-2010, med sikte på en ytterligere styrking av kjernekapitalen i konsernet. Planen bør blant annet omfatte prognosert for tilbakeholdelse av overskudd samt andre forhold av betydning for konsernets soliditet.
  • Dersom kjernekapitaldekningen for Storebrand ASA konsern og for Storebrand Livsforsikring AS konsern ved utgangen av 2007 og 2008 ikke er minst 6 prosent eller solvensmarginen ikke er minst 150 prosent, kan Kredittilsynet sette vilkår om begrensninger i utdeling av utbytte fra Storebrand ASA og Storebrand Livsforsikring AS
  • Direkte og indirekte kostnader knyttet til transaksjonen, opplyst å utgjøre om lag 700 millioner kroner, skal ikke belastes forsikringskundene i Storebrand Livsforsikring AS.

Det vises for øvrig til Finansdepartementets vedtak i dag vedrørende tillatelse til Storebrand ASA i anledning Storebrand Livsforsikring AS’ erverv av SPP-gruppen. Storebrand ASA skal innen utgangen av 2009 fremme søknad om å opprettholde konsernstrukturen.


Med hilsen


Jan Bjørland  e.f.
ekspedisjonssjef

Erling G. Rikheim
avdelingsdirektør

Gjenpart: Kredittilsynet