Storebrand Livsforsikring AS - endring av vilkår i tillatelse til erverv av SPP-gruppen

Storebrand Livsforsikring AS - endringer i konsesjon 16. november 2007 til erverv av SPP-gruppen. Storebrand Livsforsikring gis tillatelse til større fleksibilitet med hensyn til opptak av evigvarende ansvarlig lån og fondsoblligasjonslån.

Storebrand Livsforsikring AS
Postboks 1380 Vika

0114 OSLO
 


       
Deres ref                                                  Vår ref                                            Dato

                                                               07/4028 FM AG/TMe                         8.01.2008


Endring av vilkår i Storebrand Livsforsikring AS sin tillatelse til erverv av SPP-gruppen


Finansdepartementet viser til søknad fra Storebrand Livsforsikring AS 7. desember 2007 om at det utvises en viss fleksibilitet i forhold til de vilkår om opptak av evigvarende ansvarlig lån og fondsobligasjonslån som ble stilt i departementets vedtak 16. november 2007. Videre vises til e-post 17. desember 2007 fra Storebrand Livsforsikring til Kredittilsynet med nye opplysninger i saken og til tilråding fra Kredittilsynet 18. desember 2007.

Departementet har i dag truffet vedtak om å endre vedtak 16. november 2007, jf. brev fra Finansdepartementet til Storebrand Livsforsikring AS 16. november 2007. Det som er nytt i forhold til tillatelsen 16. november 2007 er markert med fet skrift.

1. Med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (finansvl) § 2a-3 fjerde ledd gis Storebrand Livsforsikring AS tillatelse til å etablere datterselskapet Storebrand Holding AB.

2. Med hjemmel i finansvl. § 2a-6 annet ledd gis det tillatelse til etablering av Storebrand Livsforsikring AS konsern som følge av etableringen av Storebrand Holding AB og ervervet av SPP-gruppen. Det vises til at departementet i brev til Storebrand ASA 16. november 2007 med hjemmel i finansvl. § 2a-7 annet ledd har godkjent endringer i organiseringen av Storebrand ASA konsern som følge av Storebrand Livsforsikrings erverv av SPP-gruppen.


3. Med hjemmel i lov 10. juni 2005 nr. 44 om forsikringsselskaper, pensjonsforetak og deres virksomhet (forsikringsloven) § 3-7 gis Storebrand Livsforsikring AS tillatelse til å forhøye aksjekapitalen (pålydende) og overkurs med mellom 9 og 10,7 milliarder kroner under forutsetning av at det treffes gyldig vedtak om dette i generalforsamlingen. Endringen i selskapets vedtekter kan først godkjennes når Kredittilsynet har mottatt kopi av generalforsamlingsprotokollen sammen med revisors bekreftelse på at aksjekapitalen er innbetalt.

4. Med hjemmel i finansvl § 2-9a sjuende ledd gis det samtykke til at Storebrand Livsforsikring i en tidsbegrenset periode frem til 16. november 2011 ved beregning av kapitaldekning på konsolidert nivå medregner en andel av villkorad återbäring i SPP som ansvarlig kapital. Andelen som medregnes skal ikke utgjøre mer enn det laveste av
1) kravet til ansvarlig kapital for eiendelene i den svenske virksomheten beregnet etter norske kapitaldekningsregler og 2) 60 prosent av villkorad återbäring beregnet med utgangspunkt i garantert rente (rentejustert villkorad återbäring). Kredittilsynet skal godkjenne den metoden Storebrand Livsforsikring AS legger til grunn for beregning av rentejustert villkorad återbäring. Den delen av villkorad återbäring som medregnes som kjernekapital kan ikke gi grunnlag for økning av tilleggskapital i henhold til forskrift 1. juni 1990 nr 435 om beregning av ansvarlig kapital for finansinstitusjoner,
oppgjørssentraler og verdipapirforetak § 4.

5. Med hjemmel i forsikringsloven § 3-7 jf. forskrift 1. juni 1990 om beregning av ansvarlig kapital for finansinstitusjoner, oppgjørssentraler og verdipapirforetak § 3 nr. 13 og § 4 nr. 2 gis Storebrand Livsforsikring AS tillatelse til å ta opp et evigvarende fondsobligasjonslån på minimum 290 millioner euro og maksimum 800 millioner euro, eller tilsvarende beløp i GBP eller USD, omregnet til kursen på kontraktstidspunktet. Det stilles vilkår om at kjernekapitaldekningen er minimum seks prosent på konsolidert nivå og på selskapsnivå på tidspunktet for låneopptaket. For øvrig gjelder de vilkår som følger av forskrift 1. juni 1990 nr 435 om beregning av ansvarlig kapital for finansinstitusjoner, oppgjørssentraler og verdipapirforetak § 3 nr. 13 samt av Finansdepartementets brev til Kredittilsynet av 27. juni 2002. Fondsobligasjonslånet kan ikke telle med i forhold til kapitaldekning med mer enn 15 prosent av kjernekapital eksklusive den andelen av villkorad återbäring som kan medregnes iht. dette vedtak punkt 4. Tillatelsen må benyttes innen utgangen av 2008.

6. Med hjemmel i forsikringsloven § 3-7 jf. forskrift 1. juni 1990 nr 435 om beregning av ansvarlig kapital for finansinstitusjoner, oppgjørssentraler og verdipapirforetak § 4 nr. 2 gis Storebrand Livsforsikring AS tillatelse til å oppta et evigvarende ansvarlig lån på minimum 0 millioner euro og maksimum 600 millioner euro eller tilsvarende i GBP eller USD omregnet til kursen på kontraktstidspunktet. De evigvarende ansvarlige lånene må tilfredsstille de vilkår som følger av forskrift 1. juni 1990 nr 435 om beregning av ansvarlig kapital for finansinstitusjoner, oppgjørssentraler og verdipapirforetak § 4 nr. 2 og Kredittilsynets rundskriv 2/2001. Tillatelsen må benyttes innen utgangen av 2008.

7. Summen av opptak av fondsobligasjonslån og evigvarende ansvarlig lån (jf. pkt 5 og 6 over) skal utgjøre minimum 750 millioner euro og maksimum 890 millioner euro eller tilsvarende i GBP eller USD omregnet til kursen på kontraktstidspunktet.

8. Med hjemmel i forsikringsloven § 6-1 tredje ledd og finansvl. § 2a-8 fjerde ledd gis Storebrand Livsforsikring AS tillatelse til å yte et evigvarende ansvarlig lån på inntil 8,3 milliarder svenske kroner til datterselskapet Storebrand Holding AB.

9. Med hjemmel i forskrift om beregning av ansvarlig kapital for finansinstitusjoner, oppgjørssentraler og verdipapirforetak § 4 nr. 2 gis Storebrand Livsforsikring AS tillatelse til å førtidig innfri eksisterende ansvarlige lån fra 2002 på 186 millioner euro. 

Det eller de nye ansvarlige lånene (til erstatning for det ansvarlige lånet som søkes innfridd) må være innbetalt før det eksisterende ansvarlige lånet med bindende virkning varsles innfridd. Det kan imidlertid aksepteres at det eller de nye ansvarlige lånene som skal erstatte det ansvarlige lånet som søkes innfridd, innbetales samtidig med at det gamle lånet innfris.

Det settes følgende vilkår for tillatelsene:

 • Storebrand ASA og Storebrand Livsforsikring AS skal innen utgangen av første
  kvartal 2008 legge fram for Kredittilsynet en plan for utviklingen av egenkapitalen for årene 2008-2010, med sikte på en ytterligere styrking av kjernekapitalen i konsernet. Planen bør blant annet omfatte prognosert for tilbakeholdelse av overskudd samt andre forhold av betydning for konsernets soliditet.
 • Dersom kjernekapitaldekningen for Storebrand ASA konsern og for Storebrand
  Livsforsikring AS konsern ved utgangen av 2007 og 2008 ikke er minst 6 prosent
  eller solvensmarginen ikke er minst 150 prosent, kan Kredittilsynet sette vilkår om begrensninger i utdeling av utbytte fra Storebrand ASA og Storebrand Livsforsikring AS.
 • Direkte og indirekte kostnader knyttet til transaksjonen, opplyst å utgjøre om lag
  700 millioner kroner, skal ikke belastes forsikringskundene i Storebrand
  Livsforsikring AS.

Det vises for øvrig til Finansdepartementets vedtak 16. november 2007 vedrørende tillatelse til Storebrand ASA i anledning Storebrand Livsforsikring AS' erverv av SPP-gruppen. Storebrand ASA skal innen utgangen av 2009 fremme søknad om å opprettholde konsernstrukturen.

 


Med hilsen


Jan Bjørland  e.f.
ekspedisjonssjef

                                                                                                        Erling G. Rikheim
                                                                                                        avdelingsdirektør

Kopi: Kredittilsynet
        Storebrand ASA