2. Hvordan komme i gang?

En kommune kan legge til rette for samarbeid med sosiale entreprenører på ulike måter. Noen kommuner velger en overordnet tilnærming og forankrer arbeidet politisk og administrativt som Asker kommune med en egen innovasjonsstrategi. Andre starter med utgangspunkt i en konkret utfordring på et tjenesteområde, for eksempel NAV Nordstrand i Oslo. Andre utvikler tiltak på tvers av sektorene. For eksempel har Steinkjer kommune knyttet kommunens næringsutviklingsarbeid til tjenesteinnovasjonsarbeidet (to formål som ses i sammenheng).

Dette kapittelet består av eksempler på tiltak som er samlet inn gjennom arbeidet med dette heftet.

Et første steg: Legge til rette for kontakt

Veien inn til en kommune kan oppleves som vanskelig for dem som står på utsiden, slik en sosial entreprenør kan gjøre. Dette kan kommunen avhjelpe for eksempel ved å signalisere en generell interesse på nettsidene, og kanskje invitere til samarbeid på definerte tjenesteområder. Kanskje også publisere kontaktinformasjon til fagpersoner for hvert fagområde, slik at de sosiale entreprenørene kan kontakte dem direkte.

Samtidig er det jo ikke slik at alle som kaller seg sosiale entreprenører vil kunne bidra med det kommunen er ute etter. Men dette er vanskelig å bedømme på forhånd, før man har blitt bedre kjent.

Kontakt med en person i kommunen – ikke et system

For Kirstine Holst Jansen i Moving Mamas AS var det helt avgjørende å treffe en person, og at hun kunne forholde seg til et menneske, ikke et helt system. Personene hun møtte ivret for ideen hun kom med, tok eierskap til samarbeidet, og hjalp henne å finne frem i «kommunens interne jungel, og koble på de rette kollegaene og avdelingene».

Heidi Aabrekk i Intempo AS forteller at det var kontakt med «en nytenkende virksomhetsleder for barnehage» i Eidsberg kommune som bidro til at de fikk til et møte med styrerne, pedagogiske ledere, ledende helsesøster og familiesenteret i kommunen. Aabrekk trekker frem at en person som «holder kontakten mellom Intempo som leverandør, de ulike enhetene, og mot Sparebankstiftelsen» er et suksesskriterium, og i dette tilfellet var det virksomhetslederen for barnehagen som tok denne rollen.

Hvor viktig den ene kontaktpersonen er, framhever også Chris Klemmetvold i Medarbeiderne AS. «Vi samarbeider mest med utvalgte behandlingssteder og NAV-kontorer som har valgt å lytte til oss. Dette er helt avhengig av enkeltpersoners engasjement for de menneskene vi ansetter.»

Samarbeid med sosiale entreprenører som del av næringsutviklingsarbeidet

Steinkjer kommune kopler kommunens næringsutviklingsarbeid og tjenesteutviklingen på velferdsområdet. Ved å bistå med næringsfaglige råd til entreprenørene, og samtidig legge til rette for tjenesteutvikling på sentrale områder for kommunen, får de flere gevinster ut av arbeidet: Utvikle nye arbeidsplasser og bedre kommunale tjenester.

Etablerte en mentorordning for sosiale entreprenører

Bydel Gamle Oslo prøver ut en fadderordning der ansatte i bydelen blir mentorer for sosiale entreprenører. Ordningen er ment å bidra både til et kompetanseløft blant fagansvarlige i kommunen, og dessuten økt forståelse hos den sosiale entreprenøren for kommunens arbeidsformer og hvordan den er organisert.

Etablerte møteplass ved å tilby kontorer til en sosial entreprenør

Bydel Nordre Aker i Oslo inviterte Moving Mamas AS inn i bydelens lokaler, som de trengte for å produsere egne varer. Slik fikk bydelens ansatte se sosiale entreprenører i hverdagen, det ble lett å slå av en prat ved kaffemaskinen, og sosialt entreprenørskap ble mindre fremmed. Dette er ett eksempel på et forholdsvis enkelt tiltak for å etablere møteplasser mellom sosiale entreprenører og offentlig ansatte.

Klar politisk bestilling om å utrede samarbeid med sosiale entreprenører

Oppegård kommune fattet politisk vedtak om at administrasjonen skal utrede hvordan kommunen eventuelt kan samarbeide med sosiale entreprenører. Vedtaket skaper en oppmerksomhet i administrasjonen mot å lete etter muligheter for å levere på den politiske bestillingen. Dette kan være starten på et utviklingsarbeid.

Opprettet etablerertjeneste for næringsutvikling og et pilotmiljø

Asker kommune har startet en etablerertjeneste sammen med Akershus fylkeskommune. Tjenesten innebærer ti timers veiledning og tre måneders gratis kontorplass i «AskersHus» næringshage. En slik etablererordning kobles til de relevante fagmiljøene i kommunen (f.eks. helse, omsorg og oppvekst). På den måten legger kommunen til rette for et pilotmiljø, og kommunen kan teste nye løsninger sammen med sosiale entreprenører.

Opprettet arbeidsgruppe under helse- og sosialkomiteen

Helse- og sosialkomiteen i Bydel Grünerløkka i Oslo kommune opprettet en arbeidsgruppe for sosialt entreprenørskap. Arbeidsgruppen samlet relevant informasjon og fremmet forslag for å stimulere til sosialt entreprenørskap og forbedre samarbeidet mellom sosiale entreprenører og relevante offentlige virksomheter.

Etablerte en møteplass på tvers av sektorene

Arendal kommune har etablert en møteplass som de har kalt Gateentreprenørene i samarbeid med NAV Arendal og Kirkens Bymisjon Arendal. Møteplassen skal bringe ressursene i kommunen sammen – på tvers av tradisjonelle sektorer. De skal også utvikle produkter og tjenester «i tråd med idéene for sosialt entreprenørskap».

Etablerte en egen organisasjon som skal stimulere til innovasjon

Oslo kommune ved Bydel Gamle Oslo etablerte den uavhengige organisasjonen Tøyen Unlimited i 2015. Organisasjonen støtter ildsjeler med innovative idéer om hvordan sosiale utfordringer kan løses gjennom sosialt entreprenørskap og lokal forankring. Tøyen Unlimited fungerer også som en brobygger mellom de ulike miljøene i kommunen.

Synliggjorde et tilbud på nye måter

Frisklivssentralen Aktiv Eiker (Øvre Eiker kommune) inngikk i 2016 et tidsbegrenset samarbeid med Knack AS og KREM Norge om å utvikle en form og et format som synliggjør Frisklivsentralene i Norge. Samarbeidet besto av å utvikle en film, foto og tekstbank rundt Frisklivsentralenes tilbud. Arbeidet ble finansiert av Helsedirektoratet og Fylkesmannen i Buskerud.

Fikk tilskudd for å komme i gang

DiamondCare AS fikk tilskudd fra Arbeids- og velferdsdirektoratet til å utvikle en sertifisering innen bilpleieyrket, og har bygget deler av sin forretningsmodell på denne sertifiseringen. DiamondCare Norge As samarbeider med blant annet Sandefjord og Tønsberg kommune og Berg Fengsel.

Etablerte et eget innovasjonsfond

I 2017 etablerte Bærum kommune et eget forsknings- og innovasjonsfond. Fondet skal bidra med risikokapital inn i egen organisasjon, noe som vil kunne hjelpe fram flere nye idéer til å bli testet ut. Fondet skal rette oppmerksomheten mot langsiktige utfordringer, noe som ofte taper i kampen med de kortsiktige. Fondet skal også stimulere til nye samarbeid på tvers.

Innovasjonsskole for kommuneansatte

Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Gjøvik har på oppdrag fra KMD og i samarbeid med KS etablert en Nasjonal innovasjonsskole for kommunesektoren. Innovasjonsskolen er et studium på 30 studiepoeng på masternivå som skal gi deltakerne kunnskaper og ferdigheter i hvordan man planlegger og gjennomfører et innovasjonsprosjekt. Kompetansen skal brukes ved at studentene i løpet av studiet gjennomfører et innovasjonsprosjekt i egen kommune. Målgruppen er personer med nøkkelfunksjoner i kommunene, ledere og folkevalgte. Det skal delta minst tre fra hver kommune for at kompetansetilbudet skal ha størst mulig effekt. Mer informasjon om Nasjonal innovasjonsskole for kommunesektoren.