Søk

Nyheter, pressemeldinger, taler og artikler, personinformasjon med mer fra tidligere regjeringer og annet utdatert innhold finner du i Historisk arkiv.

Viser 47561-47570 av 49747 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Energy, minerals, wood

  Listeside regjeringen.no

 • Communication Adviser Kaja Schill Godager

  Personer i administrasjon Landbruks- og matdepartementet
 • Ekspedisjonssjef Thor Arne Aass

  Personer i administrasjon Justis- og beredskapsdepartementet
  Thor Arne Aass

  Enhet for økonomi og styring

  E-post: thor.aass@jd.dep.no

 • Kommunalbanken

  Ekstern virksomhet Kommunal- og distriktsdepartementet

  Kommunalbanken er landets ledende kredittgiver til kommunal sektor. Banken gir lån til kommuner, fylkeskommuner, interkommunale selskaper og andre som utfører kommunale oppgaver. Kommunalbanken omtales nå også som KBN.

  Nettside: https://www.kbn.com/

 • Kommunikasjonsrådgiver Ella Ege Bye

  Personer i administrasjon Olje- og energidepartementet
  '

  Pressekontakt

  E-post: eeb@oed.dep.no

  Telefon: 22 24 62 77

  Mobil: 932 68 350

 • Kommunikasjonssjef Susanne Moen Stephansen

  Personer i administrasjon Samferdselsdepartementet
 • Transplantasjonslovutvalget

  Styre/råd/utvalg Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen oppnevnte 25. juni 2010 et utvalg som skal utrede ny transplantasjonslov (transplantasjonslovutvalget).

 • Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker

  Ekstern virksomhet Barne- og familiedepartementet

  Det finnes 10 fylkesnemnder for barnevern og sosiale saker. Nemndene avgjør saker om tvang etter barnevernloven, helse- og omsorgstjenesteloven og smittevernloven.

  Nettside: https://www.fylkesnemndene.no/

 • Luftfartstilsynet

  Ekstern virksomhet Samferdselsdepartementet

  Et forvaltningsorgan som skal være en pådriver for at luftfartsvirksomheten i Norge utøves på en sikker og effektiv måte. Gir forskrifter og setter standarder for luftfartsvirksomheten i Norge, og gir tillatelser og godkjenner de som vil drive

  Nettside: http://www.luftfartstilsynet.no/

 • Budsjettbalanse

  Ordboksord Finansdepartementet

  I utformingen av budsjettpolitikken skiller vi mellom forbigående og mer varige endringer i budsjettbalansen. Den faktiske budsjettbalansen er differansen mellom inntektene og utgiftene i statsbudsjettet. I Norge måles denne ved det oljekorrigerte underskuddet, som er budsjettbalansen utenom netto inntekter fra petroleumsvirksomheten. Ifølge rammeverket for budsjettpolitikken skal det oljekorrigerte underskuddet, slik det blir anslått i nysaldert budsjett, dekkes inn gjennom en overføring fra Statens pensjonsfond utland. Medregnet denne overføringen går statsbudsjettet i balanse. Den strukturelle (aktivitetskorrigerte) budsjettbalansen korrigerer for konjunkturmessige utslag i budsjettbalansen.

  Ved å knytte budsjettpolitikken til utviklingen i den strukturelle budsjettbalansen, får de automatiske stabilisatorene virke. I Norge måler vi den strukturelle budsjettbalansen med det strukturelle oljekorrigerte underskuddet på statsbudsjettet. Ved beregning av det strukturelle underskuddet korrigerer vi for virkningen av konjunkturer på inntektene og utgiftene i budsjettet. I tillegg korrigerer vi også for enkelte andre forhold, som for eksempel regnskapsomlegginger. Det samlede overskuddet i statsbudsjettet og Statens pensjonsfond viser budsjettbalansen medregnet nettoinntekter fra petroleumsvirksomheten og inntekter fra finansformuen i pensjonsfondet.