Viktig for fylker og kommuner

EØS-notater med kommende lov- og regelendringer av vesentlig betydning for fylker og kommuner.

Funksjonen med at notater som har særlig relevans for fylkeskommunene og kommunene framkommer på denne siden, ble iverksatt 1. oktober 2010. Kun notater endret etter 1. oktober 2010 vil derfor kunne vises her.

Viser 7401-7420 av 7697 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • Tjenester av allmenn økonomisk interesse

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Offentlig støtte 27.11.2006
  Celexnr.: 32005D0842

  Tjenester av allmenn økonomisk interesse og forholdet til statsstøttereglene: Vilkår for at kompensasjon skal kunne gis uten notifikasjon...

 • Vet - lister import levende fisk

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 27.11.2006
  Celexnr.: 32006D0680

  Kommisjonsvedtak 2006/680/EF av 6. oktober 2006 om endring av vedtak 2003/858/EF vedrørede listen av områder hvor import av visse typer av levende fisk, deres egg og melke tiltenkt oppdrett i EU er godkjent (notifisert under dokument nummer C(2006) 4361)...

 • Plantevernmiddelrester

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Næringsmidler 08.11.2006
  Celexnr.: 32006L0030

  Kommisjonsdirektiv 2006/30/EF av 13. mars 2006 som endrer vedleggene til rådsdirektivene 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF når det gjelder maksimalgrenseverdier for benomylgruppen....

 • Plantevernmiddelrester

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Næringsmidler 08.11.2006
  Celexnr.: 32006L0009

  Kommisjonsdirektiv 2006/9/EF av 23. januar 2006 som endrer Rådsdirektiv 90/642/EØF når det gjelder maksimalgrenseverdier for dikvat....

 • Plantevermiddelrester

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Næringsmidler 08.11.2006
  Celexnr.: 32006L0004

  Kommisjonsdirektiv 2006/4/EF av 26. januar 2006 som endrer vedleggende til rådsdirektivene 86/362/EØF og 90/642/EØF når det gjelder grenseverdier for restmengder av karbofuran. ...

 • Ekspertgruppe for elektronisk handel

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Kommunikasjoner 07.11.2006
  Celexnr.: 32005D0752

  Kommisjonens beslutning av 24. oktober 2005 om opprettelse av en ekspertgruppe for elektronisk handel (2005/752/EF)...

 • Eksisterende programmet

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger 31.10.2006
  Celexnr.: 32006H0283 Basis rettsaktnr.: 1976/769/EF

  Kommisjonsrekommandasjon 2006/283 av 11. april 2006 om risikoforanstaltninger for visse stoffer...

 • gjensidig godkjenning av sertifikater

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Transport 31.10.2006
  Celexnr.: 32005L0045 KOM-nr.: KOM(2004)311 Basis rettsaktnr.: 2001/025/EF

  Direktiv 2005/45 av 7. september 2005 om gjensidig godkjenning av maritime sertifikater...

 • Statsstøtte til FoU og innovasjon

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Offentlig støtte 31.10.2006

  Statsstøtte til forskning, utvikling og innovasjon. Hovedtrekk i Kommisjonens utkast til nytt regelverk...

 • VOC i maling og lakk

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Miljø 31.10.2006
  Celexnr.: 32004L0042 KOM-nr.: KOM(2002)750 Basis rettsaktnr.: 1999/13/EF

  Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/42/EF om begrensning av utslipp av flyktige organiske komponenter fra bruk av løsemidler i interiørmaling, lakk og billakkeringsprodukter og endring av direktiv 1999/13/EF...

 • EUs handlingsplan for miljøteknologi

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Miljø 31.10.2006
  KOM-nr.: KOM(2005)016

  Rapport om implementeringen av EUs handlingsplan for miljøteknologi i 2004...

 • Handlingsplan miljøteknologi

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Miljø 31.10.2006
  KOM-nr.: KOM(2004)038

  Utvikling av en handlingsplan for miljøteknologi...

 • Utvidelse av innsynsdirektivets virkeområde

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Offentlig støtte 31.10.2006
  Celexnr.: 32005L0081

  Endring av innsynsdirektivet til også å gjelde kompensasjon av tjenester av allmenn økonomisk betydning der kompensasjonen ikke er å anse som statsstøtte...

 • Kosmetikk

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Næringsmidler 30.10.2006
  Celexnr.: 32006D0257

  Kommisjonsvedtak 257/2006 av 9. februar 2006 om endring av vedtak 96/335/EF om opprettelse av en fortegnelse og en felles nomenklatur for ingredienser i kosmetiske produkter...

 • Inspeksjonsforordningen

  EØS-posisjonsnotat 30.10.2006
  Celexnr.: 32005R0884 KOM-nr.: KOM(2005)884

  Kommisjonsforordning 884/2005 av 10. juni 2006 om etablering av prosedyrer for Kommisjonens gjennomføring av inspeksjoner innen maritim sikkerhet og terrorberedskap...

 • Vin - endringer av 1622/2000 og 884/2001

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Næringsmidler 27.10.2006
  Celexnr.: 32006R0643 Basis rettsaktnr.: 1622/2000

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 643/2006 av 27. april 2006 om endring av forordning (EF) nr. 1622/2000 om fastsettelse av nærmere regler for implementeringen av forordning (EF) nr. 1493/1999 om den felles markedsordning for vin og fastsettelse av Fellesskapets bestemmelser for ønologisk praksis og...

 • Endring av ansettelsesvilkår for ledelsen

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 27.10.2006
  KOM-nr.: KOM(2005)190 - 15 Basis rettsaktnr.: 1406/2002

  Forslag til Europaparlaments-og rådsforordning om endring av forordning nr. 1406/2002 vedrørende ansettelsesvilkår for ledelsen i EMSA...

 • Såvarer - sortskjennetegn grønnsaker

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 27.10.2006
  Celexnr.: 32003L0091

  Kommisjonsdirektiv 2003/91/EF av 6. oktober 2003 om gjennomføringsbestemmelser til artikkel 7 i rådsdirektiv 2002/55/EF med hensyn til kjennetegn som prøvingen minst skal omfatte, og minstekravene til prøving av sorter av arter av grønnsaker ...

 • Såvarer - sortskjennetegn jordbruksarter

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 26.10.2006
  Celexnr.: 32003L0090

  Kommisjonsdirektiv 2003/90/EF av 6. oktober 2003 om gjennomføringsbestemmelser til artikkel 7 i rådsdirektiv 2002/53/EF med hensyn til kjennetegn som prøvingen minst skal omfatte, og minstekravene til prøving av sorter av plantearter til jordbruksformål...

 • Kontroll av kjøre- og hviletidsreglene

  EØS-posisjonsnotat 25.10.2006
  Celexnr.: 32006L0022 KOM-nr.: KOM(2003)628 Basis rettsaktnr.: 1988/599/EØF

  Europaparlamentets og Rådets direktiv 2006/22/EF av 15. mars 2006 om minimumsbetingelser for gjennomføring av forordning (EØF) nr. 3820/85 og (EØF) nr. 3821/85 med hensyn til sosiale bestemmelser innenfor vegtransport og om opphevelse av Rådets direktiv 88/599/EØF...

Til toppen