Viktig for fylker og kommuner

EØS-notater med kommende lov- og regelendringer av vesentlig betydning for fylker og kommuner.

Funksjonen med at notater som har særlig relevans for fylkeskommunene og kommunene framkommer på denne siden, ble iverksatt 1. oktober 2010. Kun notater endret etter 1. oktober 2010 vil derfor kunne vises her.

Viser 7401-7420 av 7754 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • Eldirektiv II

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Energi 20.04.2007
  Celexnr.: 32003L0054 KOM-nr.: KOM(2001)125

  Europaparlamentets- og rådets direktiv 2003/54/EF av 26.6 2003 om felles regler for det indre marked for elektrisitet (eldirektiv II) ...

 • Marco Polo II

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 20.04.2007
  Celexnr.: 32006L0328 KOM-nr.: KOM(2004)478 Basis rettsaktnr.: 1382/2003

  Forslag til forordning om etablering av et nytt "Marco Polo"-program om finansiell støtte fra Fellesskapet for å fremme et mer miljøvennlig godstransportsystem (Marco Polo II)...

 • 2010-plan for biomangfold

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Miljø 19.04.2007
  KOM-nr.: KOM(2006)216final

  Stans i tapet av biologisk mangfold i 2010 - og framover. Opprettholde økosystemtjenester for menneskers velvære ...

 • Fornybardirektivet

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Energi 19.04.2007
  Celexnr.: 32001L0077 KOM-nr.: KOM(2000)279

  Direktiv 2001/77/EC av 27.9.2001 om fremme av elektrisitet produsert fra fornybar energi i det indre elektrisitetsmarkedet...

 • Sikring av forsyningskjeden

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 19.04.2007
  KOM-nr.: KOM(2006)79

  Forslag om europaparlaments- og rådsforordning om bedre sikring av forsyningskjeden...

 • Spam og skadelig kode

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Kommunikasjoner 18.04.2007

  Spam og skadelig kode...

 • Revisjon av TV-direktivet

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Kommunikasjoner 18.04.2007
  KOM-nr.: KOM(2005)646 Basis rettsaktnr.: 1989/552/EØF

  Kommisjonens forslag om et europaparlaments- og rådsdirektiv som endrer rådsdirektiv 89/552/EØF om samordning av visse bestemmelser om utøvelse av fjernsynsvirksomhet, fastsatt ved lov eller forskrift i medlemsstatene....

 • CHP-direktivet

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Energi 18.04.2007
  Celexnr.: 32004L0008 KOM-nr.: KOM(2002)415

  Direktiv 2004/8/EF av 11.2.2004 om fremme av kogenenering av kraft og varme basert på nyttig varmeetterspørsel i det indre energimarked og om endring av direktiv 92/42/EEC...

 • Bygningsdirektivet

  EØS-gjennomføringsnotat 18.04.2007
  Celexnr.: 32002L0091 KOM-nr.: KOM(2002)226

  Direktiv om bygningers energibruk 2002/91/EC, av 16.12.2002, ...

 • ESAs Regionalstøtteretningslinjer

  EØS-faktanotat 17.04.2007

  ESAs utkast til regionalstøtteretningslinjer...

 • Gruppeunntak for regionalstøtte

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Offentlig støtte 17.04.2007
  Celexnr.: 32006R1628

  Kommisjonsforordning 1628/2006 om unntak fra meldeplikten for regional investeringsstøtte...

 • ESAs retningslinjer for offentlig støtte til FoUoI

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Offentlig støtte 16.04.2007

  ESAs retningslinjer for offentlig støtte til forskning og utvikling og innovasjon (FoUoI)...

 • Veikart for fornybar energi

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Energi 12.04.2007
  KOM-nr.: KOM(2006)848

  Europakommisjonens meddelelse "Renewable Energy Road Map"...

 • Handlingsplan trafikksikkerhet, midtveisstatus

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Transport 12.04.2007
  KOM-nr.: KOM(2006)74

  Europeisk Handlingsprogram for trafikksikkerhet - Midtveisstatus. Meddelelse fra Kommisjonen, COM (2006)74...

 • ESAs retningslinjer - PSO (SGEI)

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Offentlig støtte 11.04.2007

  Tjenester av allmenn økonomisk interesse og forholdet til statsstøttereglene: Vilkår for når Kommisjonen (ESA) vil godkjenne støtte...

 • Kodifikasjon av innsynsdirektivet

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Offentlig støtte 10.04.2007
  Celexnr.: 32006L0111 Basis rettsaktnr.: 1980/0723/EF

  Kommisjonsdirektiv 2006/111/EF av 16. November 2006 om innsyn i de økonomiske forbindelsene mellom EFTA-statene og offentlige foretak, samt overfor visse foretak (kodifisert utgave)...

 • Meddelelse om forlengelse av TEN-korridorer

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Transport 10.04.2007
  KOM-nr.: KOM(2007)32

  Meddelse om forlengelse av TEN-korridorer til EUs naboland, COM (2007) 32 ...

 • Grenseoverskridende håndheving på ts-området

  EØS-faktanotat 30.03.2007

  Bedre grenseoverskridende håndheving av lovverk på trafikksikkerhetsområdet ...

 • Parlaments og Rådsdirektiv 2006/87/EC om fastsette

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 29.03.2007
  Celexnr.: 32006L0087

  Europa-Parlaments og Rådsdirektiv 2006/87/EF av 12. desember 2006 om fastsettelse av tekniske forskrifter for fartøy på indre vannveier og om opphevelse av Rådsdirektiv 82/714/EØF...

 • Parlaments og Rådsdirektiv 2006/137/EF om endring

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 29.03.2007
  Celexnr.: 32006L0137

  Europa-Parlaments og Rådsdirektiv 2006/137/EF av 18.desember 2006 om endring av direktiv 2006/87/EF om fastsettelse av tekniske forskrifter for fartøy på innlands vannveier ...

Til toppen