Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Oppdatering av 216/2008 som følge av CAEP/9

Kommisjonsforordning (EU) 2016/4 av 5. januar 2016 som endrer Europaparlaments- og Rådsforordning (EF) nr. 216/2008 så langt det gjelder essensielle krav for beskyttelse av miljøet

Commission Regulation (EU) 2016/04 of 5 January 2016 amending Regulation (EC) No 216/2008 of the European Parliament and of the Council as regards essential requirements for environmental protection

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 11.08.2015

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 27.07.2015

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Nye endringer i ICAO SARPs og veiledningsmateriale ble godkjent av ICAO underkomité for Aviation Environmental Protection på sitt niende møte (CAEP/9) i februar 2013, og deretter vedtatt av ICAOs Råd på møte i mars 2014.

EASA publiserte opprinnelig NPA (Notices of Proposed Amendment) 2014/15 "Implementation of CAEP/9 amendments; Update of CS-34 & CS-36”. EASA gjennomførte en åpen høring av forslaget med høringsfrist til 25. august 2014.

Luftfartstilsynet gjennomførte en nasjonal høring av NPA 2014/15 i perioden 17. juli 2014 til 20. august 2014. Luftfartstilsynet mottok 12 høringssvar, og ingen av de som svarte på høringen hadde innvendinger til forslaget.

EASA oppdaterte saken gjennom å publisere Opinion No 05/2014 den 12. desember 2014.  

Kommisjonen publiserte den 8. juli 2015 forslaget til ny rettsakt i komitologiregisteret.   

Forordningen ble vedtatt 5. januar 2016.

Forordningen ble gjennomført i norsk rett ved forskrift av 21. mars 2016 nr. 319 om endring i forskrift om felleseuropeiske sikkerhetsregler for sivil luftfart og om etablering av et europeisk flysikkerhetsbyrå (EASA-forskriften).       

Sammendrag av innholdet

Kommisjonen vedtok 5. januar 2016 en ny kommisjonsforordning om endring av Europaparlaments- og Rådsforordning (EF) nr. 216/2008 (basisforordningen). 

Endringene kommer som følge av en oppdatering av standarder og anbefalte praksiser fra ICAO (FNs luftfartsoperasjon). ICAOs oppdatering omtales som CAEP/9. Gjennom oppdateringen sikres samsvar med de oppdaterte ICAO SARPs (Standards And Recommended Practices) om flystøy og flymotorutslipp. Formålet med endringene er således å opprettholde et ensartet nivå av miljøbeskyttelse i EU, så vel som like konkurransevilkår for alle aktører i luftfartsmarkedet. Endringen knytter seg til forordningens artikkel 6 nummer 1: referansen oppdateres til siste oppdatering av ICAO vedlegg (Annex) 16, bind I og II, hhv. endring 11-B og endring 8, begge per 1. januar 2015.
 
Endringene har sin bakgrunn i EASAs Opinion No 05/2014 og NPA 2014/15. Disse forslagene inneholdt forslag til endring av bestemmelser i forordning (EU) nr. 748/2012 om luftdyktighets- og miljøsertifisering for luftfartøyer mv. og sertifisering av design- og produksjonsorganisasjoner (sertifiseringsforordningen) samt en endring i forordning 216/2008. Kommisjonen vedtok 5. januar 2016 nye kommisjonsrettsakter.

Dette notatet omhandler endringen i forordning 216/2008, mens det foreligger et eget EØS-notat om endringen til forordning 748/2012.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Hjemmel for rettsakten er forordning (EF) nr. 216/2008 som igjen har hjemmel i TFEU (Treaty on the Functioning of the European Union) art. 100.

Rettsakten tilhører gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet).

Rettsakten ble gjennomført ved forskrift 21. mars 2016 nr. 319 om endring i forskrift 26. mars 2013 nr. 219 om felleseuropeiske sikkerhetsregler for sivil luftfart og om etablering av et europeisk flysikkerhetsbyrå (EASA-forskriften).
 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten vil medføre begrensede administrative og økonomiske konsekvenser for Luftfartstilsynet. Luftfartstilsynet vil måtte oppdatere referanser i prosedyrer og maler, i hovedsak i tilknytning til endringen i forordning 748/2012, noe som er beregnet å ta 2-3 dagsverk. Rettsakten vil ikke få konsekvenser for andre norske myndigheter.

Rettsakten får for øvrig kun konsekvenser for produsenter av luftfartøy. Det er ingen slike produsenter i Norge. Rettsakten får derfor ingen direkte konsekvenser for norske operatører eller aktører.
 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten følger hurtigprosedyren og behandles ikke i spesialutvalget for Transport.

Samferdselsdepartementet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Samferdselsdepartementet ser positivt på den nye rettsakten, da den vil bidra til å sikre at Europa opprettholder de samme miljøstandardene som ICAO anbefaler. 


Samferdselsdepartementet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel. Det er ikke identifisert behov for tilpasningstekst.
 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 4/2016
Basis rettsaktnr.: 216/2008
Celexnr.: 32016R0004

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 27.07.2015
Frist returnering standardskjema: 27.07.2015
Dato returnert standardskjema: 27.07.2015
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 18.03.2016
Nummer for EØS-komitebeslutning: 55/2016
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 17.07.2014
Høringsfrist: 20.08.2014
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 21.03.2016
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 04.04.2016

Lenker