EØS-notatbasen

Direktiv om ikke-automatiske vekter

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/31/EU av 26. februar 2014 om harmonisering av medlemsstatenes lovgivning om markedsføring av ikke-automatiske vekter (omarbeiding)

Directive 2014/31/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of non-automatic weighing instruments

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 22.05.2014

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 05.06.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: IX. Måleinstrumenter

Status

Direktivet ble vedtatt 26. februar 2014.

Nærings- og fiskeridepartementet har fulgt arbeidet med tilpasninger av varedirektivene i henhold til beslutning 768/2008/EF gjennom deltakelse i Europakommisjonens rådgivende komite for handelsforenklinger (SOGS).

Sammendrag av innhold

Direktiv 2014/31/EU om harmonisering av medlemsstatenes lovgivning om markedsføring av ikke-automatiske vekter ble vedtatt 26. februar 2014. Direktivet erstatter direktiv 2009/23/EF om ikke-automatiske vekter.

Direktivet er et av flere direktiver som har blitt oppdatert i henhold til Europaparlamentets- og rådsbeslutning nr. 786/2008/EF. Beslutningen fastsetter retningslinjer for utarbeidelse av nytt eller revidert regelverk som harmoniserer vilkårene for markedsføring av varer, og utgjør en del av en større regelverkspakke, som omtales som "varepakken". Formålet er å strømlinjeforme fremtidig harmonisert EØS-regelverk, slik at de blir lettere for private virksomheter å forstå og forholde seg til.

Harmoniseringen omfatter innføringen av felles definisjoner, krav til sporbarhet,  kriterier for utpeking av teknisk kontrollorgan og krav til samsvarsvurderingen. Formålet med harmoniseringen er få mer effektiv produktsikkerhet i EU-området, sikre ensartet praksis og gjøre det lettere å overholde regler, på tvers av varegrupper som reguleres i ulike direktiver.

Direktiv 2014/31/EU er en teknisk revisjon i tråd med den omforente ordlyden som er vedtatt i varepakkens beslutning nr. 768/2008/EF.

Merknader

Det rettslige grunnlaget for reguleringen er TFEU artikkel 114. Det nye direktivet er en oppdatering av gjeldende regulering, og er en alminnelig del av prinsippet om fri flyt av varer innenfor EU-området. De materielle endringene vurderes ikke å være politisk kontroversielle, men heller et ledd i en større oppdatering av reguleringene på vareområdet generelt.

Direktivet beskriver hvordan de ulike økonomiske aktørene skal forholde seg og hvilke regler som gjelder for dem. Hensikten er at kun ikke-automatiske vekter som oppfyller vilkårene som direktivet stiller skal omsettes på markedet, og at dette kan skje uten handelshindringer.

Direktivet medfører nye regler for utpeking av teknisk kontrollorgan for samsvarsvurdering av ikke-automatiske vekter, der det skilles mellom utpeking på grunnlag av akkreditering og utpeking uten akkreditering. Bl.a. vil en utpeking av et teknisk kontrollorgan med akkreditering for oppgaven være på høring i EØS-området i to uker, mens utpeking på bakgrunn av annen dokumentasjon vil være på høring i to måneder.

Direktivet inneholder flere definisjoner som bidrar til å klargjøre ulike roller og begreper som benyttes. Direktiver omfatter videre endringer og tilpasninger i de ulike samsvarsmodulene som ligger til grunn for samsvarsvurdering.

Det er ikke gjort endringer i virkeområdet og den måletekniske delen av rettsakten. Dette videreføres i sin helhet.

Økonomiske og administrative konsekvenser:

De foreslåtte forskriftsendringene er i hovedsak i overensstemmelse med dagens praktisering av regelverket. Endringene medfører dermed ikke særlige økonomiske eller administrative konsekvenser.

Vekter som ikke brukes til bruksformålene i § 1 annet ledd kan nå inneholde enten produsentens navn, registrerte firmanavn eller registrerte varemerke.

Det er gjort noen endringer i hvilken informasjon som skal, og hvilken som kan merkes på måleredskapet i § 26.

Det stilles i tillegg noen ytterligere krav til produsent, importør og distributør som ikke stilles i MID.

Rettslige konsekvenser

Gjennomføringen av direktivet har medført endringer i forskrift om krav til ikke-automatiske vekter og forskrift om målenheter og målinger.

Sakkyndige instansers merknader

Direktivet innebærer en videreføring av eksisterende direktiv. Direktivet medfører en harmonisering av definisjoner og begreper med andre varedirektiver, som har til formål å forenkle situasjonen for de private økonomiske operatørene. Justervesenet har vurdert direktivet og har ingen merknader. Rettsakten er behandlet i Spesialutvalget for handelsforenklinger.

Vurdering

Direktivet er vurdert som EØS-relevant og akseptabelt for Norge. Direktivet har medført endringer i forskrift om krav til ikke-automatiske vekter og forskrift om målenheter og måling, men endringene har ført til få reelle endringer av regelverket.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.: KOM(2011)766
Rettsaktnr.: 2014/31/EU
Basis rettsaktnr.: 2009/23/EF
Celexnr.: 32014L0031

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 19.05.2014
Frist returnering standardskjema: 14.05.2014
Dato returnert standardskjema: 10.06.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 24.10.2014
Nummer for EØS-komitebeslutning: 213/2014
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 01.09.2015
Høringsfrist: 01.12.2015
Frist for gjennomføring: 20.04.2016
Dato for faktisk gjennomføring: 20.04.2016
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 01.03.2016

Lenker