Viktig for fylker og kommuner

EØS-notater med kommende lov- og regelendringer av vesentlig betydning for fylker og kommuner.

Funksjonen med at notater som har særlig relevans for fylkeskommunene og kommunene framkommer på denne siden, ble iverksatt 1. oktober 2010. Kun notater endret etter 1. oktober 2010 vil derfor kunne vises her.

Viser 7381-7400 av 7663 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • Inspeksjonsforordningen

  EØS-posisjonsnotat 30.10.2006
  Celexnr.: 32005R0884 KOM-nr.: KOM(2005)884

  Kommisjonsforordning 884/2005 av 10. juni 2006 om etablering av prosedyrer for Kommisjonens gjennomføring av inspeksjoner innen maritim sikkerhet og terrorberedskap...

 • Vin - endringer av 1622/2000 og 884/2001

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Næringsmidler 27.10.2006
  Celexnr.: 32006R0643 Basis rettsaktnr.: 1622/2000

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 643/2006 av 27. april 2006 om endring av forordning (EF) nr. 1622/2000 om fastsettelse av nærmere regler for implementeringen av forordning (EF) nr. 1493/1999 om den felles markedsordning for vin og fastsettelse av Fellesskapets bestemmelser for ønologisk praksis og...

 • Endring av ansettelsesvilkår for ledelsen

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 27.10.2006
  KOM-nr.: KOM(2005)190 - 15 Basis rettsaktnr.: 1406/2002

  Forslag til Europaparlaments-og rådsforordning om endring av forordning nr. 1406/2002 vedrørende ansettelsesvilkår for ledelsen i EMSA...

 • Såvarer - sortskjennetegn grønnsaker

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 27.10.2006
  Celexnr.: 32003L0091

  Kommisjonsdirektiv 2003/91/EF av 6. oktober 2003 om gjennomføringsbestemmelser til artikkel 7 i rådsdirektiv 2002/55/EF med hensyn til kjennetegn som prøvingen minst skal omfatte, og minstekravene til prøving av sorter av arter av grønnsaker ...

 • Såvarer - sortskjennetegn jordbruksarter

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 26.10.2006
  Celexnr.: 32003L0090

  Kommisjonsdirektiv 2003/90/EF av 6. oktober 2003 om gjennomføringsbestemmelser til artikkel 7 i rådsdirektiv 2002/53/EF med hensyn til kjennetegn som prøvingen minst skal omfatte, og minstekravene til prøving av sorter av plantearter til jordbruksformål...

 • Kontroll av kjøre- og hviletidsreglene

  EØS-posisjonsnotat 25.10.2006
  Celexnr.: 32006L0022 KOM-nr.: KOM(2003)628 Basis rettsaktnr.: 1988/599/EØF

  Europaparlamentets og Rådets direktiv 2006/22/EF av 15. mars 2006 om minimumsbetingelser for gjennomføring av forordning (EØF) nr. 3820/85 og (EØF) nr. 3821/85 med hensyn til sosiale bestemmelser innenfor vegtransport og om opphevelse av Rådets direktiv 88/599/EØF...

 • Vet - import fiskeprodukter

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 19.10.2006
  Celexnr.: 32006D0236

  Kommisjonsvedtak 2006/236/EF av 21. mars 2006 om spesielle vilkår for import av fiskeprodukter fra Indonesia som er beregnet for humant konsum...

 • EUs regionalstøtteretningslinjer

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Offentlig støtte 06.10.2006

  Rammenotat om EU-kommisjonens regionalstøtteretningslinjer 2007-2013...

 • Strategi for bymiljø

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Miljø 06.10.2006
  KOM-nr.: KOM(2005)718 final

  Tematisk strategi for bymiljø...

 • Vet - eksport fra frilager

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 02.10.2006
  Celexnr.: 32005D0755 Basis rettsaktnr.: 1997/78/EF

  Kommisjonsvedtak 2005/755/EF av 25. oktober 2005 om endring av vedtakene 2005/92/EF og 2005/93/EF angående eksport til tredjestater av visse produkter...

 • Vet - Bluetongue Spania

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 02.10.2006
  Celexnr.: 32005D0763 Basis rettsaktnr.: 2000/75/EF

  Kommisjonsvedtak 2005/763/EF av 28. oktober 2005 om endring av vedtak 2005/393/EF når det gjelder restriksjonssoner i forbindelse med bluetongue i Spania...

 • Fôr - tilsetningsstoffer

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 02.10.2006
  Celexnr.: 32006R0252

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 252/2006 av 14. februar 2006 angående permanent godkjenning av visse tilsetningsstoffer i fôrvarer og midlertidig godkjenning av nye bruksområder for visse allerede godkjente tilsetningsstoffer i fôrvarer...

 • Vet - AD-frihet

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 02.10.2006
  Celexnr.: 32005D0768

  Kommisjonsvedtak 2005/768/EF av 28. oktober 2005 om endring av vedtak 2001/618/EF for å inkludere departementet Ain, Frankrike, på listen over regioner som er fri for Aujeszky's disease...

 • Vet - akvakultur

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 02.10.2006
  Celexnr.: 32005D0414

  Kommisjonsvedtak 2005/414/EF av 30. mai 2005 som endrer vedlegg I til kommisjonsvedtak 2003/634/EF om godkjenning av programmer for å oppnå status som godkjent sone og godkjent anlegg i ikke-godkjent sone med hensyn til hemorrhagisk virusseptikemi (VHS) og infeksiøs hematopoietisk nekrose (IHN) h...

 • Vet - brucellosefrihet

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 02.10.2006
  Celexnr.: 32005D0764

  Kommisjonsvedtak 2005/764/EF av 28. oktober 2005 om endring av vedtak 93/52/EØF om godkjenning av provinsen Grosseto i regionen Toscana i Italia som offisielt fri for brucellose (B. melitensis), og vedtak 2003/467/EF som godkjenner Frankrike som fri for brucellose hos storfe ...

 • Fôr - uønskede stoffer

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 02.10.2006
  Celexnr.: 32006L0013

  Kommisjonsdirektiv 2006/13/EF av 3. februar 2006 om endring av vedleggene I og II til europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/32/EF om uønskede stoffer i dyrefôr når det gjelder dioksiner og dioksinliknende PCB...

 • Vet - Lab rabies

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 02.10.2006
  Celexnr.: 32005D0656 Basis rettsaktnr.: 2000/258/EF

  Kommisjonsvedtak 2005/656/EF av 14. september 2005 som endrer vedtak 2004/233/EF når det gjelder listen over laboratorier som er godkjent for undersøkelse av beskyttelseseffekten ved vaksinasjon mot rabies hos visse kjøttetende husdyr...

 • Fôr - tilsetningsstoffer

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 02.10.2006
  Celexnr.: 32006R0249

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 249/2006 av 13. februar 2006 som endrer forordningene (EF) nr. 2430/1999, (EF) nr. 937/2001, (EF) nr. 1852/2003 og (EF) nr. 1463/2004 som omhandler betingelser for godkjenning av visse tilsetningsstoffer i fôr som tilhører gruppen koksiodiostatika og andre legemidler...

 • Vet - KSP oppheving plan

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 02.10.2006
  Celexnr.: 32005D0773 Basis rettsaktnr.: 2001/89/EF

  Kommisjonsvedtak 2005/773/EF av 3. november 2005 som opphever vedtak 2003/136/EF om godkjenning av planene for utryddelse av klassisk svinepest hos villsvin og nødvaksinering av villsvin mot klassisk svinepest i Luxembourg...

 • Vet - bluetongue

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 02.10.2006
  Celexnr.: 32005D0828 Basis rettsaktnr.: 2005/393/EF

  Kommisjonsvedtak 2005/828/EF av 23. november 2005 om endring av vedtak 2005/393/EF når det gjelder sperresoner i forbindelse med bluetongue i Spania...

Til toppen