Plantevernmiddelrester fo. (EU) 2015/1910, endrer vedleggene III og V

Kommisjonsforordningen (EU) 2015/1910 av 21. oktober 2015 om endring av vedlegg III og V til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til grenseverdier for guazatin i eller på visse produkter

Commission Regulation (EU) 2015/1910 of 21 October 2015 amending Annexes III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for guazatine in or on certain products

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 27.11.2015

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 14.12.2015

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen

Sammendrag av innhold

Denne rettsakten går etter hurtigprosedyren.
Rettsakten endrer grenseverdier (MRL) for rester av guazatin i eller på visse næringsmidler og fôrvarer.

Det har ikke blitt sendt inn ny informasjon som underbygger bruk av stoffet guazatin da stoffet ble revurdert etter artikkel 12 i forordning (EF) nr. 396/2005. Autorisasjon for bruk av dette plantevernmiddelet i EU ble trukket den 31.12.2011.

Under revurdering av stoffet har det framkommet bekymring for forbrukernes helse. EU har derfor endret MRL-verdiene for produkter, slik at MRL for guazatin er lik LOQ (limit of detection), som er det laveste kvantum av et stoff hvor en kan skille mellom fravær og tilstedeværelse av et stoff.

Dette innebærer at guazantin er slettet fra vedlegg III og ført opp i vedlegg V.

For at medlemslandene og eksportland har mulighet til å innordne seg endringer i regelverket, er det gitt en overgangsperiode. Endringene vil i EU gjelde fra 13. mai 2016.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring i norsk forskrift 18. august 2009 nr. 1117 om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Mattilsynet anser at endringene er minimale og at rettsakten;
    •      ikke får vesentlige økonomiske konsekvenser verken for næringen eller Mattilsynet.
    •      ikke får vesentlige administrative konsekvenser for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljøverndepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

European Food Safety Authority (EFSA) har i forkant av vedtaket i EU vurdert stoffet. De kan ikke utelukke at stoffet kan være helsemessig uttrykt, da de anser datagrunnlaget som er lagt fram som utilstrekkelig.
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3818

Mattilsynet vurderer at ved å fjerne guatazin fra vedlegg III og føre det opp i vedlegg V vil dette være med å ivareta helsen til forbrukerne i EU og Norge.
EFSAs vurderinger kan man finne på deres internettsider; http://www.efsa.europa.eu/en/publications/efsajournal.htm

Endringene av MRL (eller MRL ved LOQ) for det aktuelle pesticid/produkt kan man finne i EUs pesticid database. Ved å krysse av i punkt 3 for «MRLs evolution», får man utvikling av MRL for den enkelte kombinasjon av plantevernmiddel og produkt;

http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/?event=pesticide.residue.selection&language=EN

Mattilsynet vurderer at grenseverdiene er fastsatt slik at hensynet til forbrukernes helse er ivaretatt. Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2015/1910
Basis rettsaktnr.: 396/2005
Celexnr.: 32015R1910

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 30.10.2015
Frist returnering standardskjema: 11.12.2015
Dato returnert standardskjema: 11.12.2015
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 29.05.2016
Nummer for EØS-komitebeslutning: 75/2016
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker