Sjøtransport av oljer og fett

Kommisjonsforordning (EU) 2016/238 av 19. februar 2016 om endring av forordning (EU) nr. 579/2014 som gir unntak fra visse bestemmelser i vedlegg II til europaparlaments og rådsforordning (EF) nr. 852/2004 om transport av flytende oljer og fett til sjøs

Commision Regulation (EU)2016/238 of 19 February 2016 amending the Annex to Regulation (EU) No 579/2014 granting derogation from certain provisions of Annex II to Regulation (EC) No 852/2004 of the European Parliament and of the Council as regards the transport of liquid oils and fats by sea

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 07.01.2016

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 22.01.2016

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen

Sammendrag av innhold

Denne rettsakten følger hurtigprosedyren i EFTA.

I forordning (EU) nr. 852/2004 er det krav om at bulktransport til sjøs av fett og oljer til humant konsum, skal foregå i beholdere som er forbeholdt transport av næringsmidler. I forordning (EU) nr. 579/2014 gis unntak fra denne bestemmelsen på visse vilkår. Et av disse vilkårene er at tidligere last i beholderne skal være et stoff som er oppført i vedlegget til forordning (EU) nr. 579/2014. Dagens beskrivelse av noen stoffer er ikke presis nok og har skapt misforståelser. Derfor er ammoniumnitrat-løsning og kalsiumammoniumnitrat oppført hver for seg. I tillegg til kalsiumkolorid-løsning er tre ulike kalsiumnitratforbindelser føyd til. European Food Safety Authority (EFSA) har vurdert endringene og finner at de nye stoffene er trygge.

Saken er diskutert og votert i PAFF, EU-kommisjonens faste komite for planter, dyr, næringsmidler og fôr, seksjon næringsmiddelhygiene.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettakten medfører endring i forskrift 22. desember 2008 nr. 1623 om næringsmiddelhygiene (næringsmiddelhygieneforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten har ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for næring eller myndigheter i Norge.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert i Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som  EØS-relevant og akseptabel. Presiseringer av stoffer som kan være transportert i tanker der det nå er  transporteres flytende fett og oljer til humant konsum, gir tydeligere regelverk. Det at det foreligger en risikovurdering av stoffene, foretatt av EFSA, medfører økt mattrygghet.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2016/0238
Basis rettsaktnr.: 852/2004
Celexnr.: 32016R0238

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 22.02.2016
Frist returnering standardskjema: 12.04.2016
Dato returnert standardskjema: 12.04.2016
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 29.04.2016
Nummer for EØS-komitebeslutning: 79/2016
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 18.04.2016
Høringsfrist: 23.05.2016
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker