Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/2304 av 10. desember 2015 om godkjenningen av preparatet av endo-1,4-beta-xylanase og endo-1,3(4)-beta-glukanase produsert ved hjelp av Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 og Talaromyces versatilis sp. nov. DSM 26702 som et fôrtilsetningsstoff til slaktekalkun og kalkun som avlsdyr (innehaver av godkjenningen Adisseo France S.A.S.)

Commission Implementing Regulation (EU) 2015/2304 of 10 December 2015 concerning the authorisation of the preparation of endo-1,4-beta-xylanase and endo1,3(4)-beta-glucanase produced by Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 and Talaromyces versatilis sp. nov. DSM 26702 as a feed additive for turkeys for fattening and reared for laying and for breeding (holder of the authorisation Adisseo France S.A.S.)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.11.2015

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 23.12.2015

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen

Sammendrag av innhold

Denne rettsakten følger hurtigprosedyren.

Rettsakten omhandler utvidelse av bruksområdet for et enzympreparat. Det er produsert ved hjelp av to stammer av samme mikroorganisme, den ene av dem er genmodifisert. Preparatet ble tidligere i år godkjent til bruk i fôr til slaktekylling, livkylling til verping og avl og til mindre fjørfearter til alle tre formål. Det er klassifisert i kategorien Zootekniske tilsetningsstoffer og den funksjonelle gruppen Fordøyelsesfremmende stoffer.  Preparatet har grenseverdier for minste tillatte innhold av de to enzymene for at et skal ha ønsket effekt i kalkunfôr.

Utvidelsen av bruksområdet er vurdert av European Food Safety Authority (EFSA). De fant at preparatet er trygt i bruk til formålet, og at det har effekt ved å øke fôrutnyttelsen i slaktekalkunproduksjon.Forslaget til rettsakt ble diskutert i PAFF, seksjon fôrvarer, og det var få innspill til det. Utvidet bruksområde er vedtatt nå og fastsatt som en forordning. Godkjenningen bruksområdet har varighet til 31.12.2025.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten medføre endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrftilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet. Fôrindustrien kan bruke samme enzympreparat i flere fjørfefôrblandinger, noe som er ressursvennlig, både for innkjøp og lagerhold.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljøverndepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Utvidelsen av bruksområdet for enzympreparatet er positivt, da samme preparat kan brukes til flere formål. Kalkunfôrproduksjon ikke er et stort område i Norge, og da er det praktisk for fôrindustrien å ha et preparat som kan brukes i dem og i flere andre fjørfefôrblandinger. Det er ressurssparende på flere måter, både arbeidsmessig, med innkjøp og lagerhold. Hvorvidt dette preparatet blir tatt i bruk, vil den enkelte virksomheten avgjøre på eget grunnlag.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2015/2304
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32015R2304

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 20.11.2015
Frist returnering standardskjema: 01.01.2016
Dato returnert standardskjema: 01.01.2016
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 29.04.2016
Nummer for EØS-komitebeslutning: 70/2016
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 26.11.2015
Høringsfrist: 10.01.2016
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker