Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/2305 av 10. desember 2015 om godkjenningen av preparatet av endo-1,4-beta-glukanase (EC 3.2.1.4) produsert ved hjelp av Trichoderma citrinoviride Bisset (IM SD142) som et fôrtilsetningsstoff til slaktekylling, mindre fjørfearter til slakt og avvent smågris, og som endrer forordningene (EF) nr. 2148/2004 og (EF) nr. 1520/2007 (innehaver av godkjenningen Huvepharma NV)

Commission Implementing Regulation (EU) 2015/2305 of 10 December 2015 concerning the authorisation of the preparation of endo-1,4-beta-glucanase (EC 3.2.1.4) produced by Trichoderma citrinoviride Bisset (IM SD142) as a feed additive for chickens for fattening, minor poultry species for fattening and weaned piglets, and amending Regulaions (EC) No 2148/2004 and (EC) No 1520/2007 (holder of the authorisatiomn Huvepharma NV)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 20.11.2015

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 23.12.2015

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen

Sammendrag av innhold

Denne rettsakten følger hurtigprosedyren.

Rrettsakten gjelder re-godkjenning av et enzympreparat. Det er produsert ved hjelp av en ikke-genmodifisert mikroorganisme. Preparatet er klassifisert i kategorien Zootekniske tilsetningsstoffer og den funksjonelle gruppen Fordøyelsesfremmende stoffer. Det er satt grenser for minste tillatte innhold av enzymet i fôr for at det skal ha ønsket effekt. Den er høyere for fjørfe enn for gris. Preparatet kan brukes til kyllinger og mindre fjørfearter til slakt og til smågris under ca. 35 kg levendevekt.

European Food Safety Authority (EFSA) har vurdert re-godkjenning av preparatet, og finner det trygt i bruk. Ut fra slaktekyllingforsøk kan effektvurderingen overføres til andre fjørfearter, der det også viser effekt. Siden det bare er formelle endringer i godkjenningen, er preparatet gitt en overgangsperiode. Da kan lagervare av preparatet eller fôrvarer der det inngår omsettes innen en viss dato og på visse betingelser. Perioden er 6 måneder fra rettsakten trer i kraft i EU.

Rettsaktforslag blediskutert i PAFF, seksjon fôrvarer, og ble votert der i november. Det har vært få kommentarer til forslaget, og det ble enstemmighet for det. Nå er re-godkjenningen fastsatt i en forordning, og den har varighet til 31.desember 2025.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører endringer i forskrift 12. april 2005 nr.319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet.

Re-godkjenning betyr at fôrindustrien kan bruke dette preparatet på samme måte som før. Overgangsperioden som er gitt, gir den mulighet til å bruke opp lagervaren innen en viss tid, noe som er kostnadseffektivt.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljøverndepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Re-godkjenningen gjør det enklere for fôrindustrien, da dette preparatet fortsatt kan brukes som før. Lageragervaren etter tidligere godkjenning kan brukes opp på visse betingelser og i løpet av 6 måneder etter at en nye rettsakten trer i kraft. Endringene betyr bare små forskjeller i merkebestemmelsene.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2015/2305
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32015R2305

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 20.11.2015
Frist returnering standardskjema: 01.01.2016
Dato returnert standardskjema: 01.01.2016
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 29.04.2016
Nummer for EØS-komitebeslutning: 70/2016
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 26.11.2015
Høringsfrist: 10.01.2016
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker