Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Grenseverdi for oktratoksin A i Capsicum spp spices

Kommisjonsforordning (EU) 2015/1137 som endrer forordning (EC) nr. 1881/2006 når det gjelder grenseverdien for okratoksin A i capsicum

Commission Regulation (EU) 2015/1137 of 13 July 2015 amending Regulation (EC) No 1881/2006 as regards the maximum level of Ochratoxin A in Capsicum spp.spices

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 27.05.2015

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 24.07.2015

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen

Sammendrag av innhold

I vedlegget pkt. 2.2.11 til kommisjonsforordning (EC) nr. 1881/2006 er det gitt bestemmelser om grenseverdier for muggsoppgiften oktratoksin A i ulike næringsmidler, herunder i capsicum spp (chilipepper, chilipulver, kajennepepper, paprika, paprikakrydder ol).

Okratoksiner er mykotoksiner produsert av muggsoppen Aspergillus ochraceus og andre arter innen Aspergillus og Penicillium-slektene. Okratoksin A er den viktigste formen, og den kan gi nyreskader hos mennesker og mistenkes for å være kreftfremkallende.

Grenseverdien for oktratoksin A i capsicum spp, slik den fremgikk av forordning (EC) nr. 1881/2006, var inntil 31.12.2014 på 30 µg/kg, men fra 1.1.2015 gjaldt opprinnelig en grenseverdien på 15 µg/kg. Bakgrunnen for denne trinnvise reguleringen av grenseverdien var bransjens behov for tid til å innføre god produksjonspraksis før det kunne bli mulig å overholde en grenseverdi på 15 µg/kg.

Før den lavere grenseverdien trådte i kraft henvendte ESA (European spice association) seg til Kommisjonen og argumenterer for at det ikke er grunnlag for å senke grenseverdien for okratoksin i paprika fra 30 til 15 µg/kg pr. 1.1.2015 som forutsatt. Det ble vist til at selv med god produksjonspraksis er det ikke mulig å overholde en grenseverdi på 15 µg/kg for produsentene i viktige eksportland til EU, bl.a. pga klimatiske forhold. Europa er avhengig av import mht capsicum, og man frykter at den lave grenseverdien i EU vil vanskeliggjøre importen, noe som igjen få negative følger for videreforedlingsindustrien i Europa (særlig i Spania hvor 50 % av produksjonen i EU skjer). I EU har det derfor vært diskutert ulike kompromiss for å imøtekomme industriens behov, og Kommisjonen landet på forslaget om en grenseverdien for oktratoksin A i capsicum på 20 µg/kg. En slik endring vil ikke innebære økt risiko for folkehelsen. Den nye grenseverdien gjelder fra 1.1.2015.

Produkter som er produsert i henhold til gjeldende grenseverdi pr. 31.12.2014, dvs en grenseverdi på 30  µg/kg, og som ble satt i handel før 1.1.2015, kan fortsatt omsettes inntil holdbarhetsdatoen/best før datoen for produktet.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordning (EC) nr. 1881/2006 er gjennomført som norsk forskrift i forskrift 3. juli 2015 nr. 870 om visse forurensende stoffer i næringsmidler. En endringsforordning som endrer grenseverdien for oktratoksin A i capsicum fra 15 til 20 µg/kg vil måtte implementeres i form av en endringsforskrift til forskrift 3. juli 2015 nr. 870 på vanlig måte.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten er vurdert å ikke ville innebære økonomiske etter administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknad

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljøverndepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Endringsrettsakten er EØS-relevant og akseptabel, og vil ikke innebære horisontale utfordringer.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1137/2015
Basis rettsaktnr.: (EU) nr. 1881/2006
Celexnr.: 32015R1137

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 14.07.2015
Frist returnering standardskjema: 03.08.2015
Dato returnert standardskjema: 11.08.2015
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 29.04.2016
Nummer for EØS-komitebeslutning: 80/2016
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen