Internasjonal gjesting - veiet gjennomsnittlig mobiltermineringspris

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/2352 av 16. desember 2015 om fastsettelse av det vektede gjennomsnittet for maksimale mobiltermineringspriser i EU

Commission Implementing Regulation (EU) 2015/2352 of 16 December 2015 setting out the weighted average of maximum mobile termination rates within the Union

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 20.12.2015

Spesialutvalg: Kommunikasjoner

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XI. Elektronisk kommunikasjon, audiovisuelle tjenester og informasjonssamfunnstjenester

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Gjennomføringsforordningen ble vedtatt  av Kommisjonen 16. desember 2015. Forordningen skal gjelde i medlemslandene fra 30. april 2016.

Forordningen er for tiden til vurdering i EØS EFTA-landene.

Sammendrag av innhold

Kommisjonen fastsetter gjennom denne gjennomføringsforordningen det maksimale pristillegget mobiltilbydere kan belaste sluttbruker for mottak av gjestingssamtaler. Maksimalprisen skal i henhold til forordningen om internasjonal gjesting 531/2012, endret gjennom TSM-forordningen 2015/212, artikkel 6 tilsvare det vektede gjennomsnittet av maksimale termineringspriser i hele EU. Kommisjonen har fastsatt termineringsprisen til Euro 0,0114 per minutt fra 30. april 2016. Det maksimale pristillegget skal gjelde inntil 15. juni 2017 da det etter planen ikke lenger vil være tillatt for mobiltilbyderne å ta ekstra betalt fra sluttbruker for internasjonale gjestingstjenester. Etter juni 2017 vil mobiltilbyderne fortsatt kunne belaste sluttbruker denne prisen dersom sluttbruker overskrider begrenseningene satt i medhold av reglene om rimelig bruk.

Kommisjonens beregninger er basert på opplysninger som BEREC har innhentet fra medlemsstatenes tilsynsmyndigheter. Dataene som er anvendt for å beregne det vektede gjennomsnittet av maksimale termineringspriser i hele EU, er fra 1. juli 2015.

Kommisjonen skal årlig revidere det vektende gjennomsnittet av maksimale mobiltermineringspriser i EU.

Merknader
Denne rettsakten er nært knyttet til TSM-forordningen 2015/2120 som endrer forordningen om internasjonal gjesting fra 2012. Gjennomføringsforordningen har i seg selv begrensede rettslige, økonomiske og administrative konsekvenser ettersom rettsakten kun fastsetter nærmere prisnivå som følger av den endrede gjestingsforordningen. For en nærmere redegjørelse for de rettslige, økonomsike og administrative konksekvensene av endringene i gjestingsforordningen, henvises det til EØS-notat om TSM-forordningen 2015/2120.

Rettslige konsekvenser

Forordningen faller inn under "gruppe 2" (rettsakter som krever forskriftsendring som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet). Dette er en forordning som vil få direkte virkning i medlemsstatene så fort den trer i kraft. For at forordningen skal få virkning for Norge, vil  det være nødvendig med endringer i ekomforskriften. Forordningen vil bli gjennomført i ekomforskriften kapittel 2 ved at forordningen tas inn i § 2-7.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Se vurdering under EØS-notat om TSM-forordningen 2015/2120.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for kommunikasjoner, der Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet er representert, ved skriftlig prosedyre i perioden 12. til 20. januar 2016. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Konklusjon

Forordningen anses EØS-relevant og akseptable, og anbefales innlemmet i EØS-avtalens vedlegg XI uten at dette medfører behov for norsk tilpasningstekst.

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2352/2015
Basis rettsaktnr.: 531/2012
Celexnr.: 32015R2352

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 14.12.2015
Frist returnering standardskjema: 04.04.2016
Dato returnert standardskjema: 25.01.2016
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Ja

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: