EØS-notatbasen

Viktig for fylker og kommuner

EØS-notater med kommende lov- og regelendringer av vesentlig betydning for fylker og kommuner.

Funksjonen med at notater som har særlig relevans for fylkeskommunene og kommunene framkommer på denne siden, ble iverksatt 1. oktober 2010. Kun notater endret etter 1. oktober 2010 vil derfor kunne vises her.

Viser 8881-8900 av 10113 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • Kommisjonens retningslinjer -bredbåndsutbygging

  23.10.2009 EØS-faktanotat Spesialutvalg: Offentlig støtte

  EU-kommisjonens retningslinjer for bredbåndsutbygging...

 • Endring av gjennomføringsforordningen

  23.10.2009 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Konkurransesaker
  Celexnr.: 32008R0622

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 622/2008 om endring av forordning (EF) nr. 773/2004 mht. gjennomføring av prosedyrer for forhandlet avslutning i kartellsaker...

 • Gjennomføringsforordning for fusjonsforordningen

  23.10.2009 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Konkurransesaker
  Celexnr.: 32004R0802

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 802/2004 om gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 139/2004 om tilsyn med foretakssammenslutninger...

 • Endringer vedr. institusjonsnavn -09

  22.10.2009 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Trygd
  Celexnr.: 32009R0120 Basis rettsaktnr.: 574/1972

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 120/2009 av 9. februar 2009 om endring av forordning (EØF) nr. 574/72 om regler for gjennomføringen av forordning nr. 1408/71 om anvendelse av trygdeordninger på arbeidstakere, selvstendig næringsdrivende og deres familiemedlemmer som flytter innenfor Fellesskapet...

 • Future of Transport

  20.10.2009 EØS-faktanotat Spesialutvalg: Transport
  KOM-nr.: KOM(2009)279

  EU-Kommisjonens meddelelse om "The Future of Transport"...

 • Endringer vedr data link kommunikasjon

  20.10.2009 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Transport
  Celexnr.: 32009R0030

  Kommisjonsforordning (EF) nr 30/2009 som endrer kommisjonsforordning (EF) nr 1032/2006 for såvidt angår data link kommunikasjon...

 • Data Link Services

  19.10.2009 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Transport
  Celexnr.: 32009R0029

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 29/2009 av 16. januar 2009 om krav til data link kommunikasjon i Det felles europeiske luftrommet...

 • Svartelistingsforskriften

  19.10.2009 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Transport
  Celexnr.: 32009R0298

  Forskrift om flyselskap som er underlagt driftsforbud og om plikt til å informere passasjerene om identiteten til det flyselskap som skal utføre en flyreise...

 • Spredningsforordningen

  14.10.2009 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Transport
  Celexnr.: 32007R1330 Basis rettsaktnr.: 0042/2003

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 1330/2007 av 24. september 2007 om gjennomføringsregler om spredning til interesserte parter av informasjon om hendelser i sivil luftfart referert til i artikkel 7(2) i råds- og parlamentsdirektiv 2003/42/EF ...

 • Endring av svartelisten for flyselskaper

  14.10.2009 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Transport
  Celexnr.: 32008R1131 KOM-nr.: KOM(2008)1131 Basis rettsaktnr.: 2111/2005

  Forskrift om endring i forskrift om flyselskaper som er underlagt driftsforbud og om plikt til å informere passasjerene om identiteten til det flyselskap som skal utføre en flyreise (svartelisteforskriften)...

 • Lagringsforordningen

  14.10.2009 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Transport
  Celexnr.: 32007R1321 Basis rettsaktnr.: 0042/2003

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 1321/2007 av 12. november 2007 om etablering av regler for samling i en sentral lagringsenhet av rapporterte opplysninger om hendelser i sivil luftfart som utveksles i overensstemmelse med paralaments- og rådsdirektiv 2003/42/EF ...

 • import naturtarm

  14.10.2009 Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon
  Celexnr.: 32003D0779

  Kommisjonsvedtak 2003/779/EF av 31 oktober 2003 som gir dyrehelsekrav og veterinære helsesertifikat for import av naturtarm fra tredjeland...

 • Tekstilnavn

  08.10.2009 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger
  Celexnr.: 32008L0121

  Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/121/EF av 14. januar 2009 om tekstilnavn (omarbeiding)...

 • Handlingsplan mot handel med ulovlig hogd tømmer

  07.10.2009 EØS-faktanotat Spesialutvalg: Miljø
  KOM-nr.: KOM(2003)251

  Kommisjonskommunikasjon om en handlingsplan for håndheving av skoglovgivning, styring og handel...

 • Endring av liste tredjeland - import akvakulturdyr

  02.10.2009 Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon
  Celexnr.: 32009R0719

  Forordning (EF) nr. 719/2009 av 6. august 2009 som endrer forordning (EF) nr. 1251/2008 mht liste over tredjestater og områder hvor visse krepsdyr og akvariedyr kan importeres fra...

 • Styringsgruppen på høyt nivå vedr SSN

  02.10.2009 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport
  Celexnr.: 32009D0584 Basis rettsaktnr.: 2002/59/EF

  EU-Kommisjonsbeslutning 2009/584/EF om etablering av Styringsgruppen på høyt nivå vedr SafeSeaNet...

 • Vet - tilleggsgarantier storfe IBR

  01.10.2009 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon
  Celexnr.: 32008D0233 Basis rettsaktnr.: 2004/558/EF

  Kommisjonsvedtak 2008/233/EF av 17. mars 2008 om endring av vedtak 2004/558/EF om gjennomføring av rådsdirektiv 64/432/EØF med hensyn til tilleggsgarantier for infeksiøs bovin rhinotrakeitt hos storfe beregnet på handel med storfe innenfor Fellesskapet og godkjenning av bekjempelsesprogrammene so...

 • Innsatsfordelingsbeslutningen

  01.10.2009 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Miljø
  Celexnr.: 32009D0406 KOM-nr.: KOM(2008)17 final

  Europaparlaments og rådsbeslutning om medlemsstatenes innsats for å redusere klimagassutslippene for å oppfylle EUs klimamål for 2020...

 • Vet - AD hos gris

  01.10.2009 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon
  Celexnr.: 32008D0185 Basis rettsaktnr.: 2001/618/EF

  Kommisjonsvedtak 2008/185/EF av 21. februar 2008 om tilleggsgarantier med hensyn til Aujeszkys sykdom i medlemsstatenes samhandel med svin og om kriterier for de opplysninger som skal gis om sykdommen....

 • Direktiv 2009/6 -toluen, vitamin K,

  30.09.2009 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Næringsmidler
  Celexnr.: 32009L0006 Basis rettsaktnr.: 1976/768/EØF

  Kommisjonsdirektiv 2009/6/EF av 4. februar 2009 om tilpasning til den tekniske utvikling av vedlegg II og III til rådsdirektiv 76/768/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om kosmetiske produkter...