Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

IAS 12, IFRS 1 og 13, IFRIC-fortolkningsbidrag 20

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1255/2012 av 11. desember 2012 som endrer forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtakelse av visse internasjonale regnskapsstandarder i overensstemmelse med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 hva angår IAS 12, IFRS 1 og 13 og IFRIC-fortolkningsbidrag ...

Commission Regulation (EU) No 1255/2012 of 11 December 2012 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council as regards International Accounting Standard 12, Inte...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.03.2013

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 19.04.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XXII. Selskapsrett

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Kommisjonsforordning 1255/2012 ble vedtatt i EU 11. desember 2012, og trer i kraft tredje dag etter kunngjøringen i Official journal. Foretakene skal anvende endringene i IAS 12 (herunder opphevelse av SIC 12) og IFRS 1 senest fra den dato som innleder deres første regnskapsår etter denne forordningen er trådt i kraft. 

Foretakene skal anvende IFRS 13, IFRIC 20 og endringene som følge av disse standardene senest fra den dato som innleder deres første regnskapsår etter 1. januar 2013.

Forordningen gjelder endringer i gjeldende EU-regulering av internasjonale regnskapsstandarder.

Etter forordning nr. 1606/2002 ("IFRS-forordningen") skal EØS-utstedere hvis omsettelige verdipapirer er notert på et regulert marked utarbeide sine konsernregnskap i overensstemmelse med internasjonale regnskapsstandarder, jf. art. 4. Forordningen er gjennomført i norsk rett, jf. regnskapsloven § 3-9.

De enkelte regnskapsstandardene (og tilhørende tolkinger) er gjort til del av EU-retten gjennom forordning nr. 1126/2008. Nye standarder og tolkninger har blitt vedtatt ved bruk av en rekke endringsforordninger. Kommisjonsforordning 1255/2012 vedtar endringer til IFRS 1 Førstegangsanvendelse av IFRS - Severe Hyperinflation and Removal of Fixed Dates for First- time Adopters og endringer til IAS 12 Deferred Tax: Recovery of Underlying Assets.

Formålet med endringene i IFRS 1 er å innføre et nytt unntak i virkeområdet til IFRS 1, slik at virksomheter som har vært utsatt for kraftig hyperinflasjon kan velge å måle eiendeler og gjeld til virkelig verdi og anvende denne verdien som den fastsatte kostpris på deres eiendeler og gjeld i deres IFRS-åpningsredegjørelse av finansiell stilling. Med disse endringene er henvisningene til faste datoer i IFRS 1 erstattet med henvisninger til overgangsdatoen. IAS 12 regulerer den regnskapsmessige behandlingen av inntektsskatt. Endringene i IAS 12 gir et unntak fra målingsprinsippet i IAS 12.

Kommisjonsforordning 1255/2012 vedtar IFRS 13 Fair Value Measurement. IFRS 13 fastsetter i en enkelt standard rammene for måling av virkelig verdi og gir utførlig veiledning i måling til virkelig verdi av både finansielle og ikke-finansielle eiendeler, og gjeld. IFRS 13 får anvendelse når en annen IFRS-standard stiller krav om eller tillater virkelig verdi-måling.  

Kommisjonsforordning 1255/2012 vedtar også IFRIC 20 Costs in the Production Phase of a Surface Mine. Formålet er å etablere en mer ensartet praksis av virksomhetenes regnskapsmessige behandling av slike omkostninger.

Vurdering

Hovedhensynet bak IFRS-forordningen er å sikre at foretak notert på regulert marked rapporterer etter gode og sammenlignbare standarder, slik at de europeiske kapitalmarkedene kan fungere hensiktsmessig. Hensikten med endringene omtalt i notatet er å endre det internasjonale regnskapsregelverket i tråd med dette formålet.

Forordningen er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1255/2012
Basis rettsaktnr.: 1126/2008
Celexnr.: 32012R1255

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 08.01.2013
Frist returnering standardskjema: 11.02.2013
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen