Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

IFRS 10, 11 og 12, IAS 27 og 28

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1254/2012 av 11. desember 2012 som endrer forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtakelse av visse internasjonale regnskapsstandarder i overenstemmelse med Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 hva angår IFRS 10, IFRS 11, IFRS 12, IAS 27 (2011) og IAS 28...

Commission Regulation (EU) No 1254/2012 of 11 December 2012 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council as regards International Financial Reporting Standard...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 19.03.2013

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 19.04.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XXII. Selskapsrett

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Kommisjonsforordning 1254/2012 ble vedtatt i EU 11. desember 2012, og trer i kraft tredje dag etter kunngjøringen i Official journal. Foretakene skal anvende endringene i standardene senest fra den dato som innleder deres første regnskapsår etter 1. januar 2014.

Forordningen gjelder endringer i gjeldende EU-regulering av internasjonale regnskapsstandarder.

Etter forordning nr. 1606/2002 ("IFRS-forordningen") skal EØS-utstedere hvis omsettelige verdipapirer er notert på et regulert marked, utarbeide sine konsernregnskap i overensstemmelse med internasjonale regnskapsstandarder, jf. art. 4. Forordningen er gjennomført i norsk rett, jf. regnskapsloven § 3-9.

De enkelte regnskapsstandardene (og tilhørende tolkinger) er gjort til del av EU-retten gjennom forordning nr. 1126/2008. Nye standarder og tolkninger har blitt vedtatt ved bruk av en rekke endringsforordninger. Kommisjonsforordning 1254/2012 vedtar IFRS 10 Consolidated Financial Statements, IFRS 11 Joint Arrangements, IFRS 12 Disclosure of Interests in Other Entities samt den endrede IAS 27 Separat Financial Statements og den endrede IAS 28 Investment in Associates and Joint Ventures.

Formålet med IFRS 10 er å innføre én enkelt konsolideringsmodell som identifiserer kontroll  som grunnlag for konsolidering,  for alle typer virksomheter. IFRS 10 erstatter IAS 27 Konsernregnskaper og separat finansregnskap og SIC 12 Konsolidering - foretak for særskilte formål. IFRS 11 fastlegger prinsippene for regnskaper utarbeidet av virksomheter, som er part i en felles ordning, og erstatter IAS 31 Andeler i felleskontrollert virksomhet og SIC-13 Felleskontrollerte foretak - ikke-monetære overføringer fra deltakere. IFRS 12 kombinerer, utvider og erstatter opplysningskravene for datterselskaper, felles ordninger, assosierte virksomheter og ukonsoliderte strukturerte enheter. Som følge av disse nye IFRSene utsendte IASB også den endret IAS 27 og den endret IAS 28.

Vurdering

Hovedhensynet bak IFRS-forordningen er å sikre at foretak notert på regulert marked rapporterer etter gode og sammenlignbare standarder, slik at de europeiske kapitalmarkedene kan fungere hensiktsmessig. Hensikten med endringene omtalt i notatet er å endre det internasjonale regnskapsregelverket i tråd med dette formålet.

Forordningen er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1254/2012
Basis rettsaktnr.: 1126/2008
Celexnr.: 32012R1254

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 08.01.2013
Frist returnering standardskjema: 11.02.2013
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen