Koblingsanordning på traktorer

Kommisjonsdirektiv 2013/8/EU av 26. februar 2013 som, for tilpasning til den tekniske utvikling, endrer europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/144/EF om visse komponenter og spesifikasjoner for jord- og skogbrukstraktorer ...

COMMISSION DIRECTIVE 2013/8/EU of 26 February 2013 amending, for the purpose of adapting its technical provisions, Directive 2009/144/EC of the European Parliament and of the Council on certain components and characteristics of wheeled agricultural or forestry tractors...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 20.03.2013

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 31.05.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: II. Jord- og skogbrukstraktorer

Status

Direktivet ble vedtatt den 26. februar 2013 og trådte i kraft i EU den 1. april 2013. 

Direktivet ble tatt inn i EØS-avtalen ved EØS-komiteens vedtak av 4. oktober 2013, beslutning nr. 156/2013. Direktivet er implementert i forskrift 4. oktober 1994 nr. 918 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften) vedlegg 1, med ikrafttredelse 9. oktober 2013.

Sammendrag av innhold

Gjeldende direktiv 2009/144/EU, inneholder typegodkjenningskrav for visse komponenter og spesifikasjoner for land- og skogbrukstraktorer. Herunder inneholder direktivet krav til mekaniske koblinger mellom traktorer og henger og krav til vertikal belastning på denne koblingen (bilag VI). Ettersom det er kommet nye typer koblinger som er konstruert i henhold til ISO standarder, har kommisjonen funnet det nødvendig å innta bestemmelser om at koblinger som tilfredsstiller ISO- 6489-5 2011/tilkoblingsanordning med gaffel, ISO 24347:2005/tilkoblingsanordning med kule og ISO 6489-4:2004/tilkoblingsordning med bolt, tilføyes til de krav som fremkommer når det gjelder koblinger i direktiv 2009/144/EU. Endringene fremkommer av bilag IV hvor det er angitt typer av tilkoblinger og tekniske krav knyttet til koblingene, som vektbelastning,(både vertikal og horisontal belastning) dimensjoner mv. som fremgår av nevnte ISO-standarder. I bilag IV pkt.1.1. er det presisert at det kun er mekaniske koblinger som er montert på traktoren som er omfattet av direktivet.

Merknader

EU-hjemmel.

Direktiv 2013/8/EU er et endringsdirektiv vedtatt av Kommisjonen med hjemmel i traktaten om den Europeiske Unions virkemåte (TEUV), artikkel 290.

Gjeldende norsk lovgivning

I forskrift 4. oktober 1994 nr. 918 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften) §38-6 samt vedlegg 1 pkt 22.5 fremkommer krav til tilhengerkobling for traktorer.

Norsk gjennomføring 

Direktiv 2013/8/EU vil bli tatt inn i kjøretøyforskriften § 38-6 og vedlegg 1. Se oppdatert status.

Direktivet får ingen adminstrative konskvenser utover det som må gjøres for å implementere direktivet i norsk rett. For private vil ikke dette få økonomiske konsekvenser ettersom dette blir påmontert traktoren ved produksjon. Direktivet vurderes å henhøre under Gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring og som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet).

Sakkyndige instansers merknader 

Rettsakten vil bli behandlet i Spesialutvalget for handelsforenklinger. 

Vurdering

Direkivet vurderes å være relevant og akseptabelt for Norge.

Andre opplysninger

Norge har ikke deltatt i arbeidsgrupper knyttet til utarbeidelsen av dette direktivet.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2013/8/EU
Basis rettsaktnr.: 2009/144/EU
Celexnr.: 32013L0008

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.03.2013
Frist returnering standardskjema: 12.04.2013
Dato returnert standardskjema: 07.06.2013
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 04.10.2013
Nummer for EØS-komitebeslutning: 156/2013
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 27.06.2013
Høringsfrist: 01.09.2013
Frist for gjennomføring: 09.10.2013
Dato for faktisk gjennomføring: 09.10.2013
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 09.10.2013

Fylker og kommuner

Berører fylker og kommuner i vesentlig grad.

Lenker

Til toppen