Forsiden

Kommisjonsdirektiv 2013/47/EU

Kommisjonsdirektiv 2013/47/EU av 2 oktober 2013 endrer direktiv 2006/126/EC ...

COMMISSION DIRECTIVE 2013/47/EU of 2 october 2013 amending Directive 20067126/EC of the European parliament and of the council on driving licences...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 24.10.2013

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: II. Veitransport

Status

Endringsdirektivet ble kunngjort av Kommisjonen 3. oktober 2013 og skal tre i kraft senest 31. desember 2013. Statens vegvesen har kjent til direktivforslaget en stund før 3. oktober 2013, og fått inntrykket av at denne overgangsregelen sannsynligvis ville bli vedtatt av Kommisjonen. Derfor valgte Statens vegvesen å sende et forskriftsforslag om overgangsordning på høring 11. juli 2013. Direktivsteksten er dermed hørt og overgangsregelen kan tre i kraft 31. desember 2013.   

Kommisjonsdirektiv 2013/47/EU av 2 oktober 2013 endrer direktiv 2006/126/EC

Sammendrag av innhold

Direktiv 2006/126/EC blir endret av Kommisjonsdirektiv 2012/36/EU. I endringsdirektiv 2012/36/EU blir det, blant annet, stilt nye krav til motorsykler til førerprøven i A klassene.  I klasse A er det stilt krav om egenvekt på minst 180 kg, og en effekt på minst 50 kW. I klasse A2 er det stilt krav om en effekt på minst 20 kW og høyst 35 kW. I tillegg blir det innført et krav om at forholdet mellom effekt og egenvekt er på høyst 0,2 kW/kg i klasse A2. Direktiv 2012/36 trer i kraft 31.12.2013.

Etter dagens regelverk er det krav om at motorsyklene til førerprøven i klasse A har en effekt på minst 40 kW, men det er ingen krav til egenvekten. I klasse A2 er det et krav om effekt på minst 25 kW. Konsekvensen av å innføre de nye reglene for prøvesykkel klasse A2 og A, som følge av direktiv 2012/36/EU, er at alle motorsykler med effekt mellom 36- 49 kW og en egenvekt under 180 kg ikke kan anvendes til førerprøven i hverken klasse A2 eller A. Formålet med endringsdirektiv 2013/47/EU er å imøtekomme dette problemet slik at man kan anvende sykler med en egenvekt på under 180 kg og en effekt på minst 40 kW fram til 2018, og dermed unngå unødige nyinvesteringer av motorsykler klasse A.

Merknader

Gjennomføringen av overgangsordningen medfører en mindre regelverksendring i forskrift om trafikkopplæring og førerprøve m. m. Rettsakten får positive økonomiske konsekvenser for trafikkopplæringsbransjen ettersom de ikke blir nødt til å investere i nye førerprøvesykler i klasse A med det første, men kan anvende de eksisterende fram til 2018. De trafikkskoler som har førerprøvesykler som er mellom 36-39 kW, vil måtte investere i nye. Det er ukjent hvor mange dette gjelder. 

Rettsakten vil ikke få økonomiske konsekvenser for offentlige myndigheter i Norge og kan grupperes i gruppe 2.  

Statens vegvesen er positive til overgangsregelen, men stiller spørsmåltegn ved at prøvesykler mellom 36 – 39 kW ikke kan anvendes fram til 2018.

Vurdering

Direktivet vurderes som akseptabelt og EØS-relevant.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2013/47/EU
Basis rettsaktnr.: 2006/126/EU
Celexnr.: 32013L0047

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 03.10.2013
Frist returnering standardskjema: 14.11.2013
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 11.07.2013
Høringsfrist: 11.10.2013
Frist for gjennomføring: 31.12.2013