Godkjenningsdirektivet, endring av vedlegg IV

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1229/2012 av 10. desember 2012 som endrer vedlegg IV and XII til europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF om etablering av en ramme for godkjenning av motorkjøretøyer og påhengskjøretøyer til disse samt av systemer, komponenter og separate tekniske enheter til sl...

Commission Regulation (EU) No 1229/2012 of 10 December 2012 amending Annexes IV and XII to Directive 2007/46/EC of the European Parliament and of the Council establishing a framework for the approval of motor vehicles and their trailers, and of systems, components and separate technical units int...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 07.01.2013

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 30.01.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: I. Kjøretøyer

Status

Forordningen ble vedtatt 10. desember 2012, og trådte i kraft i EU 10. januar 2013. EU-typegodkjente småseriegodkjenninger utstedt før 1. november 2012, vil ikke være gyldig etter 31. oktober 2016. Etter 1. november 2016 vil antallet N1 varebiler som kan najonal- typegodjennes reduseres til 250.

Forordning 1229/2012 ble tatt inn i EØS-avtalen ved EØS-komiteens vedtak av 3. mai 2013, beslutning nr. 60/2013. Forordningen ble implementert i forskrift 5. juli 2012 nr. 817 om godkjenning av bil og tilhenger til bil vedlegg 1, med ikrafttredelse 12. november 2013.

Sammendrag av innhold

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1229/2012 inneholder endringer av vedlegg IV og XII til rammedirektiv 2007/46/EF("godkjenningsdirektivet") når det gjelder tekniske krav for typegodkjenning av kjøretøy. Vedleggene har vært endret flere ganger gjennom tilføyelser og endringer i tabellen. Videre har referanser til ECE-regelverk har i liten grad vært tatt inn. EU har derfor funnet det nødvendig å oppdatere disse vedleggene ved denne forordningen.

Vedlegget til forordning 1229/2012 inneholder en oppdatert liste som skal erstatte vedlegg IV del 1 til direktiv 2007/46/EF. Listen tar inn de krav til generell sikkerhet på bil og tilhenger til bil som fremgår av forordning (EF) nr. 661/2009, og som gjelder ved typegodkjenning. Det fremgår at de fleste direktiver i dagens vedlegg IV og XII til direktiv 2007/46/EF skal utgå, og erstattes med ECE-regulativer og kommisjonsforordninger. Det fremgår spesifikt hvilke ECE-regulativer og forordninger som erstatter tidligere direktiv.  

Videre inneholder vedlegget til forordning 1229/2012 nye bestemmelser for kjøretøyer som EF-typegodkjennes i små serier med hjemmel i art. 22 i direktiv 2007/46/EF. Virkeområdet for småseriegodkjenning er utvidet til også å gjelder N1 kjøretøy (varebil), mens det tidligere var begrenset til M1-kjøretøy (personbil).  De tekniske kravene og prøvemetoder er i noen grad gjort mer lempelige for biler som omfattes av småserie-kravene. Bakgrunnen for noen lettelser i forhold til dokumentasjon og administrative prosedyrer, er at det er mange små fabrikanter som bygger et begrenset antall biler. Utviklingskostnadene for slike lavvolum produsenter vil være vil høye i forhold til antall biler som produseres. Kravene for småserie anses likevel å være likeverdige med de ordinære krav til sikkerhet og miljø.

Antallet kjøretøy som årlig kan registreres, selges eller tas i bruk i henhold til kravene som gjelder for småserie er gjort likt for M1 (personbil) og N1 (varebil). Dette innebærer at det er anledning til å registrere, selge eller ta i bruk inntil 1000 biler av henholdsvis kategori M1 og N1 per EF-småserietypegodkjenning.

For nasjonal småserietypegodkjenning er antallet økt fra 75 til 100 for M1 og redusert fra 500 til 250 for N1. Reduksjon fra 500 til 250 kjøretøyer vil være gjeldende fra 1. november 2016. 

MERKNADER 

EU-hjemmel: 

Forordning (EU) nr. 1229/2012 er en endringsforordning vedtatt av Kommisjonen med hjemmel i traktaten om den Europeiske Unions virkemåte (TEUV), artikkel 290.  

Gjeldende rett: 

Direktiv 2007/46/EF er implementert i forskrift 5. juli 2012 nr. 817 om godkjenning av bil og tilhenger til bil, vedlegg 1. De tekniske kravene i forskriften viser i hovedsak til vedlegg IV og XII i direktiv 2007/46/EF. 

Norsk gjennomføring: Se oppdatert statusfelt.

Forordning 1229/2012 vil bli implementert i forskrift til bil og tilhenger til bil vedlegg 1. Forordningen antas ikke å ha økonomiske konsekvenser for private eller for offentlige myndigheter i Norge. Forordningen vil heller ikke innebære administrative konsekvenser utover det som må gjøres for å implementere rettsakten i norsk regelverk. Forordningen vurderes å tilhøre Gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring og som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet.)  

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten vil bli behandlet i Spesialutvalget for handelsforenklinger.

Vurdering

Forordningen vurderes å være relevant og akseptabel for Norge.

Andre opplysninger

Norge har deltatt i arbeidsgrupper i forbindelse med utarbeidelse av forordningen

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1229/2012
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32012R1229

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 21.12.2012
Frist returnering standardskjema: 01.02.2012
Dato returnert standardskjema: 05.02.2013
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 03.05.2013
Nummer for EØS-komitebeslutning: 060/2013
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 27.09.2013
Høringsfrist: 08.11.2013
Frist for gjennomføring: 04.05.2013
Dato for faktisk gjennomføring: 12.11.2013
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 12.11.2013

Lenker