EØS-notatbasen

Viktig for fylker og kommuner

EØS-notater med kommende lov- og regelendringer av vesentlig betydning for fylker og kommuner.

Funksjonen med at notater som har særlig relevans for fylkeskommunene og kommunene framkommer på denne siden, ble iverksatt 1. oktober 2010. Kun notater endret etter 1. oktober 2010 vil derfor kunne vises her.

Viser 8861-8880 av 10116 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • Vet - tiltredelsestraktaten

  26.11.2009 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon
  Celexnr.: 32005D0591

  Kommisjonsvedtak 2005/591/EF av 26. juli 2005 om endring i vedlegg B til vedlegg XII til tiltredelsestraktaten 2003 med henblikk på visse virksomheter innen fisk-, kjøtt- og melkesektoren i Polen...

 • Vet-merking av fjørfekjøtt

  26.11.2009 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon
  Celexnr.: 32007D0119

  Kommisjonsvedtak 2007/119/EF av 16. februar 2007 om endring av vedtak 2006/415/EF, 2006/416/EF og 2006/563/EF hva angår identifikasjonsmerking av ferskt fjørfekjøtt....

 • Biproduktforordningen

  26.11.2009 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon
  Celexnr.: 32007R1256 Basis rettsaktnr.: 829/2007

  Kommisjonsforordning (EF) nr 1256/2007 av 25. oktober 2007 som endrer forordning (EF) nr. 829/2007 med hensyn til innvilget overgangstid for bruken av handelsdokumenter og helsesertifikater for animalske biprodukter...

 • Økologi - bruk av plantevernmiddelet metaldehyd

  26.11.2009 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon
  Celexnr.: 32007R0807 Basis rettsaktnr.: 2092/1991

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 807/2007 av 10. juli 2007 om endring av vedlegg II, B til Rådsforordning (EF) nr. 2092/91 om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter og næringsmidler...

 • Endring av forordning 1825/2000

  26.11.2009 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Næringsmidler og Matproduksjon
  Celexnr.: 32007R0275 Basis rettsaktnr.: 1825/2000

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 275/2007 av 15. mars 2007 om endring av kommisjonsforordning (EF) nr. 1825/2000 om gjennomføringsbestemmelser til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1760/2000 for så vidt angår merking av storfekjøtt og storfekjøttprodukter...

 • Vet - registrering storfe

  26.11.2009 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon
  Celexnr.: 32005D0422

  Kommisjonsvedtak 2005/422/EF av 3. juni 2005 om tillatelse til at Frankrike bruker ordningen i avdeling I i forordning (EF) nr. 1760/2000 i stedet for den statistiske beregningen av storfepopulasjonen i mai måned...

 • Svartelistingsforskriften

  24.11.2009 Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Transport
  Celexnr.: 32009R0619

  Forskrift om flyselskap som er underlagt driftsforbud og om plikt til å informere passasjerene om identiteten til det flyselskap som skal utføre en flyreise....

 • Tilsetningsstoff til fôr

  23.11.2009 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon
  Celexnr.: 32009R0101

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 101/2009 av 3. februar 2009 som endrer forordning (EF) nr. 1800/2004 om krav til godkjenning av fôrtilsetningsstoffet Cycostat 66G...

 • 15.04.2008Kommisjonens forordning (EF) 1784/2006 som endrer parlaments- og rådsforordning (EF) 2037/2000 vedrørende innsatskjemikalier...

  20.11.2009 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Miljø
  Celexnr.: 32006R1784 Basis rettsaktnr.: 2037/2000

  15.04.2008Kommisjonens forordning (EF) 1784/2006 som endrer parlaments- og rådsforordning (EF) 2037/2000 vedrørende innsatskjemikalier...

 • Kommisjonsforordning - prosessuelle regler

  11.11.2009 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Offentlig støtte
  Celexnr.: 32008R0271

  Ny kommisjonsforordning 271/2008/EF som reviderer og utfyller kommisjonsforordning 794/2004/EF - Implementing Regulation ...

 • Energy Star - avtalen mellom USA og EU

  10.11.2009 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Energi
  Celexnr.: 32006D1005 KOM-nr.: KOM(2006)1005

  Justering av Energy Star avtalen...

 • Endring i TEN-T retningslinjer

  10.11.2009 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Transport
  Celexnr.: 32004D0884 KOM-nr.: KOM(2002)542

  Europaparlamentets og Rådets beslutning nr. 884/2004/EC av 29. april 2004 som endrer beslutning nr. 1692/96/EC om fellesskapets retningslinjer for utviklingen av det Trans-Europeiske transportnettverket ...

 • Referanseverdier CHP

  09.11.2009 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Energi
  Celexnr.: 32007D0074 KOM-nr.: KOM(2007)74/EC

  Kommisjonsvedtak 2007/74/EC om fastsettelse av referanseverdier for effektiviteten ved separat produksjon av varme og elektrisitet, jf. direktiv 2004/8/EC av 11.2.2004...

 • AI Kroatia og Sveits

  06.11.2009 Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon
  Celexnr.: 32009D0494

  Kommisjonsvedtak 2009/494/EF av 25. juni 2009 om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med høypatogen aviær influensa av subtype H5N1 i Kroatia og Sveits...

 • Direktiv om kodifisering av 1 selskapsdirektiv

  05.11.2009 EØS-posisjonsnotat
  Celexnr.: 32009L0101

  Råds- og parlamentsdirektiv 2009/101/EF om samordning av de garantier som kreves i medlemsstatene for selskaper omfattet av EU-traktaten art 48, til beskyttelse av selskapsdeltagere og tredjepersoner, slik at medlemsstatenes krav blir like byrdefulle....

 • Husdyravl, landlister

  05.11.2009 Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon
  Celexnr.: 32009D0623

  Kommisjonsvedtak 2009/623/EF av 26. august 2009 som endrer vedtak 2006/139/EF om dets gyldighet og listen over instanser i Canada som er godkjent for å føre stambok eller register over visse dyrearter...

 • Vet - embryoinnsamlingsgrupper

  05.11.2009 Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon
  Celexnr.: 32009D0759

  Kommisjonsvedtak 2009/759/EF av 15. oktober 2009 om endring av vedtak 2008/155/EF om gyldighetstid og visse embryoinnsamlings- og produksjonsgrupper i Australia, Canada, New Zealand og USA...

 • AI- Spania

  04.11.2009 Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon
  Celexnr.: 32009D0794

  Kommisjonsvedtak 2009/794/EF av 27. oktober 2009 om beskyttelsestiltak i forbindelse med høypatogen aviær influensa av subtype H7N7 i Spania...

 • Skipsutstyrsdirektivets 5. endring

  02.11.2009 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger
  Celexnr.: 32009L0026 Basis rettsaktnr.: 1996/0098/EF

  Kommisjonsdirektiv 2009/26/EF 6. april 2009 som endrer direktiv 96/98/EF om skipsutstyr...

 • Dereguleringsdirektivet

  30.10.2009 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Transport
  Celexnr.: 32007L0058 KOM-nr.: KOM(2004)0139

  DIREKTIV 2007/58/EF SOM ENDRER DIREKTIV 91/440/EØF OM UTVIKLINGEN AV FELLESSKAPETS JERNBANER OG DIREKTIV 2001/14/EF OM FORDELING AV INFRASTRUKTURKAPASITET OG INNKREVING AV AVGIFTER FOR BRUK AV JERNBANEINFRASTRUKTUR (LIBERALISERING AV INTERNASJONAL PERSONTRANSPORT, INKLUDERT KABOTASJE)...