Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 308/2013 av 3. april 2013 om godkjenningen av et preparat av Lactobacillus plantarum NCIMB 30083 og av et preparat av Lactobacillus plantarum NCIMB 30084 som fôrtilsetningsstoffer til alle dyrearter...

Commission Implementing Regulation (EU) No 308/2013 of 3 April 2013 concerning the authorisation of a preparation of Lactobacillus plantarum NCIMB 30083 and of a preparation of Lactobacillus plantarum NCIMB 30084 as a feed additive for all animal species...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 22.04.2013

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 17.06.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder godkjenning av to Lactobacillus plantarum-stammer, som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter. Ingen av stammene er genmodifisert, og de er tidligere oppført i EUs fôrtilsetningsstoff-register som eksisterende produkter i gruppen Ensileringsmidler. Nå er de re-godkjent etter forordning (EF) nr. 1831/2003, fôrtilsetningsstoff-forordningen og er klassifisert i kategorien Teknologiske tilsetningsstoffer og den funksjonelle gruppen Ensileringsmidler. De to stammene har hvert sitt identifikasjonsnummer. De kan både brukes hver for seg og sammen.

Preparatene er vurdert av European Food Safety Authority, EFSA, som finner dem trygge i bruk. Begge har ønsket effekt som ensileringsmiddel til grovfôr som er lett eller middels lett ensilerbart, når de tilsettes i mengder på minst 1x108 KDE/kg ferskt materiale. KDE er koloidannende enheter. Tilsetningen vil bedre kvaliteten på surfôret ved å stabilisere tørrstoffinnholdet og hindre proteinnedbryting. Godkjenningen er gitt for bruk i fôr til alle dyrearter, men preparatene er bare utprøvd til ensilering av grovfôr. De er således bare aktuelle i fôr til drøvtyggere og gris. 

Siden preparatet er godkjent tidligere, og er uendret etter det, er det er gitt en overgangsperiode der preparat og fôrvarer som inneholder det, kan brukes opp. Det forutsetter at de er produsert og merket før 24. oktober 2013 i samsvar med regelverket som gjaldt i EU fram til 24. april 2013. Deretter kan lagervaren brukes opp. Godkjenningen er gitt i samsvar med uttalelse fra den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse, seksjon fôrvarer. Den har varighet til 24. april 2023.

Merknader

Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet.

De to mikrobiologiske ensileringsmidlene kan brukes for å ensilere grovfôr. Det er svært mange tilsvarende preparater med de samme egenskapene godkjent allerede, og det blir nå to til å velge blant. Mikrobiologiske ensileringsmidler er lite utbredt i Norge, da de er tungvinte i bruk. Hvorvidt disse to preparatene vil tas i bruk, kjenner Mattilsynet ikke til.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 308/2013
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32013R0308

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 28.05.2013
Frist returnering standardskjema: 14.06.2013
Dato returnert standardskjema: 19.06.2013
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 08.11.2013
Nummer for EØS-komitebeslutning: 183/2013
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 10.07.2013
Høringsfrist: 26.08.2013
Frist for gjennomføring: 09.11.2013
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen